דלג לתוכן העמוד

מידע על ההרשמה

מועדי הרשמה

סמסטר סתיו
יום ראשון, א' באלול תשע"ט 1.9.19 , עד יום חמישי, כ"ו באלול תשע"ט 26.9.19

סמסטר אביב
יום ראשון, ז' בשבט תש"פ 2.2.20 , עד יום חמישי, כה' בשבט תש"פ 20.2.20

דמי רישום

דמי הרישום בסך 55 ₪ ללומד, לשנת הפעילות.
תלמידים ותיקים שלמדו ב 4- השנים האחרונות ברציפות פטורים מדמי רישום.
ההרשמה תתקיים במשרדי האוניברסיטה העממית בימים ראשון-חמישי בין השעות 9:00- 13:00 ובין 16:00- 18:00
בימי ראשון-שלישי. ניתן להירשם גם טלפונית או דרך אתר האוניברסיטה: לאתר לחצו כאן

פתיחת שנת הלימודים

יום ראשון, כ"ח בתשרי תש"פ 27.10.19
שנת הלימודים מתנהלת במתכונת שנתית ) 30 מפגשים( וכוללת שני סמסטרים: סמסטר סתיו וסמסטר אביב.

תחילת הלימודים

סמסטר סתיו: יום ראשון, כ"ח בתשרי תש"פ 27.10.19
סמסטר אביב: יום ראשון, י"ב באדר תש"פ 8.3.2

הוראה ולימודים

בכל קורס מצוינים מסגרת הפעילות, מספר המפגשים, ימי הלימוד, השעות וגובה שכר הלימוד.
מפגש שלא יתקיים במועדו מכל סיבה שהיא, לא יתבטל, אלא יתקיים במועד מאוחר יותר.
תעודות ואישורים יינתנו בסיום הלימודים, וזאת בכפוף להסדרת התשלומים והשתתפות סדירה בשעורים.
שכר הלימוד ייגבה בהמחאות או באמצעות הנפקת שובר לתשלום, שניתן לשלמו בכל הבנקים, בדואר, בטלפון ובאינטרנט.
לבירורים ניתן לפנות למזכירות בטל' 02-5456853/4 .

הנחות

הנחה בגובה 20% תינתן באחד מהתנאים הבאים:

 • גמלאים: נשים מגיל 62 , גברים מגיל 67
 • חיילים בשירות סדיר ומתנדבים בשירות לאומי
 • משפחות ברוכות ילדים ומשפחות חד-הוריות
 • משפחות שכולות
 • נכים

הנחה בגובה 10% תינתן לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.

 אין כפל הנחות 

הנחה בגובה 5% לבעלי כרטיס תושב ירושלמי. מספר המקומות מוגבל .
הנחות יינתנו על סמך הצגת אישורים בעת ההרשמה.
שכר הלימוד מצוין לצד כל קורס. הסכום השני הוא המחיר לאחר 20% הנחה.
תלמיד שנרשם לקורס, חייב לשלם את שכר הלימוד במלואו בהתאם להתחייבותו ובמועד הנקבע.

הפסקת לימודים

 1. שכר הלימוד או חלקו יוחזר לתלמיד באחד משני המקרים הבאים: האוניברסיטה העממית החליטה על הפסקת לימודיו של התלמיד. האוניברסיטה העממית לא עמדה בהתחייבותה, כפי שפורסמה בתכנית הלימודים.
 2. תלמיד שיודיע על ביטול לימודיו שבוע לפני תחילת הלימודים, יחויב בדמי רישום + 10% משכר הלימוד. בשבוע הראשון ללימודים, התלמיד יחויב בדמי רישום + 20% משכר הלימוד. לאחר שבוע מתחילת הלימודים - לא יוחזרו כספים.
 3. אי השתתפות בלימודים מכל סיבה שהיא אינה משחררת את הלומד מתשלום שכר הלימוד.
 4. כל בקשה או הודעה על ביטול ההשתתפות ו/או שינוי בקורס חייבת להימסר בכתב, בצרוף הקבלה המקורית על תשלום שכר הלימוד ותידון לגופו של עניין.
 5. תלמיד שרשום לקורס שנתי, שיפסיק לימודיו בנסיבות רפואיות וייעדר לתקופה העולה על שישה שבועות רצופים, יגיש בקשה בכתב ויצרף אליה מסמכים רפואיים המעידים על מצבו. האוניברסיטה העממית תשקול הבקשה ותידון לגופו של עניין. לא יינתנו זיכויים בגין היעדרות משיעורים בודדים .
 6. תלמיד לא יוכל להעביר לתלמיד אחר את זכותו ללמוד. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע לדין תלמיד המבטל
  את התחייבותו.

האפשרות להציע לתלמיד קורס אחר תתקיים בתנאים הבאים

 • התלמיד יגיש בקשה מנומקת, שתאושר ע"י ההנהלה.
 • במידה ובקורס האחר נותר מקום פנוי.
 • התלמיד ישלם את הפרש שכר הלימוד בין הקורס שנרשם אליו, לבין שכר הלימוד בקורס האחר.

הנהלת האוניברסיטה העממית לא תודיע לתלמידיה על ביטול שיעורים בגלל מחלת מורה או מסיבות בלתי צפויות אחרות. ביטול שיעור הצפוי מראש, יודיע המורה לתלמידיו מבעוד מועד . בחלק מהקורסים מתקיימים סיורים, המהווים חלק בלתי נפרד ממספר השיעורים הכולל של הקורס. הוצאות הסיור אינן כלולות בשכר הלימוד. על המשתתפים בסיור לשאת בהוצאות. ההוצאות לחומר עזר מצולם ולעזרי לימוד אחרים, כולל חומרי יצירה במקרה הצורך, אינן כלולות בשכר הלימוד.