דלג לתוכן העמוד

תיק מידע להיתר

​ניתן להגיש בקשה לתיק מידע להיתר ולשלם אגרה בצורה מקוונת.

תיק מידע להיתר

  1. בהתאם להוראות תיקון 101 לחוק התכנון והבניה – רק עורך בקשה רשאי להגיש בקשה לתיק מידע להיתר.
  2. עורכי בקשה שאין להם הרשאה להגשה באתר עיריית ירושלים – ניתן לפנות למחלקת הרישוי לקבל סיסמא בכפוף להגשת מסמכים ומילוי פרטים אישיים.
  3. קליטת בקשת מידע להיתר מתאפשרת רק באופן מקוון דרך אתר עיריית ירושלים. תשובת המחלקה למידע ומיפוי בכל שלבי התהליך מרגע קליטת הבקשה ועד סיומה נמסרת לעורך הבקשה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני.
  4. תיק מידע להיתר: תיק מידע להיתר כמוגדר בתיקון 101 לחוק התכנון והבניה (פרט למידע על תשתיות), יישלח בצורה דיגיטלית לעורך הבקשה ויכיל את כל הצרופות בצורה דיגיטלית כולל הנחיות ומפת מדידה עם סימון קווי בנין.
  5. תיק המידע להיתר ישמש את עורך הבקשה להכנת הבקשה להיתר וישמש גם את מחלקת רישוי בניה בעת פתיחת הבקשה להיתר. לעת פתיחת הבקשה להיתר, אין צורך בהדפסת תיק המידע להיתר, אלא רק לציין את מספר התיק.
  6. תוקפו של תיק המידע להיתר הינו שנתיים. לא ניתן יהיה לחדש תיק זה.בתקופת המעבר, קווי בנין שהודפסו בנייר ונחתמו מחודש ספטמבר 2016 ועד בכלל, תוקפם יהיה שנתיים מיום חתימתם

  7. על עורך הבקשה להזין את מירב הפרטים הידועים לו ועליו לפרט את מהות הבקשה להיתר. תיק המידע יינתן בכפוף לסוג הבקשה. יש לשים לב שניתן לסמן מספר סוגי בקשה (אפשרות לבחירה מרובה של מהות הבקשה) וכן מספר שימושים (אפשרות לבחירה מרובה של שימושים). לא ניתן יהיה להגיש בקשה להיתר כאשר סוג הבקשה שונה מתיק המידע להיתר.
  8. בעת הזנת פרטי המודד בטופס ההגשה, בהזנת מספר תעודת זהות של המודד או לחלופין מספר רישיון של המודד וביצוע ריענון של הדף, המערכת תמלא בצורה אוטומטית את כל פרטיו. ככל שהמודד לא מוכר במערכת העירונית, יש למלא את השדות הדרושים.
  9. על עורך הבקשה לצרף להגשה מפת מדידה בהתאם לתקנות המדידה בפורמט DWG, מפת מדידה חתומה בפורמט PDF וכן 4 תמונות של המגרש או הבנין בהתאם לתקנות התכנון והבניה.
חזור לראש הדף

תנאי סף והנחיות למפת מדידה

שינויים בתצורת מפת מדידה להיתר/לתיק מידע להיתר/לקווי בנין. יש להגיש מפת מדידה בהתאם למסמך הנחיות להכנת מפת מדידה שפורסם על ידי המרכז למיפוי ישראל מיום 1/8/2017 בלבד.

מצורפים בזה המסמכים הבאים:

הנחיית המנהל להכנת מפת מדידה להיתר בניה לחצו כאן

מפת מדידה להיתר בניה- מפה לדוגמא לחצו כאן

הנחיות/ מדיניות מהנדס העיר

תכנית בינוי בחלקות מעל 1.5 דונם

יש לשים לב, כי הזנת נתוני המיקום חשובה ביותר לצורך מציאת הבקשה בהמשך.

התשלום עבור השרות נקבע בהתאם למספר החלקות המבוקשות ו/או מספר תאי השטח ו/או המגרשים. לכן יש חשיבות להזנת נתונים אלו בעת הגשת הבקשה.

בחלקות הכלולות בגושי שומא, או בשטחים שבהם אין רקע של גושים, חשוב לצרף מסמכים בלחצן "צרופות" כמו נסח טאבו בגושי שומא, תצ"ר כשרה לרישום, התחייבות לרישום תצ"ר וכדומה.

חזור לראש הדף

הנחיות להגשת תיק מידע להיתר

הנחיות להגשת תיק מידע להיתר לתוספת בניה ו/או מרפסת בחלקות בהן לא הוגדרו קוי בניין בתב"ע

בהתאם לסיכום ישיבה מיום 01/10/2020 הוחלט כי בחלקות בהן התוכניות החלות לא הגדירו קווי בניין ( בשכונות כגון נווה יעקב, רמות, ארמון הנציב, פסגת זאב מרכז, גילה וכדומה), עורך הבקשה לתיק המידע להיתר יידרש לצרף תצהיר בו יפורטו היתרי הבניה שניתנו לתוספות הבניה בנכס, לפיהם יסומן "קו קונטור הבניין המאושר" (בצבע כתום) על גבי תוכנית המדידה שתוגש בתיק המידע להיתר.

תנאי להכנת תיק מידע להיתר בחלקות הנ"ל יהיה הגשת תצהיר וסימון "קונטור הבניין המאושר" בצבע כתום על גבי תוכנית המדידה

תצהיר עורך בקשה בעניין בקשה לתיק מידע עבור מבנה שלא הוגדרו עבורו קווי בניין בתבע - עדכני (21.10.2020) - לחצו כאן

סיכום ישיבה מיום 1.10.20 בנושא סימון קו הבנין המאושר בחלקות בהן לא הוגדרו בתבע קוי בניין - לחצו כאן

חזור לראש הדף