דלג לתוכן העמוד

מדריך לטיפול במבנה מסוכן

בעל / מחזיק נכס יקר, המחלקה למבנים מסוכנים פועלת מתוקף חוק עזר לירושלים (מבנים מסוכנים) התשמ''א - 1980

תפקידה של המחלקה למבנים מסוכנים:

  • איתור מבנים מסוכנים בעיר ובחינה פיזית שלהם.
  • מתן התראה בפני הבעילם ו/או המחזיקים והנחייתם בטיפול להסרת הסכנה.
  • הכנת חומר לקראת העמדה לדין של האחראים, בשיתוף הלשכה המשפטית, אם הם אינם נוקטים בפעולות להסרת הסכנה כפי שחויבו בצו ו/או בהודעה.
  • ביצוע הסרת סכנה כאשר אין אפשרות מיידית להטיל חובה זו על בעל / מחזיק הנכס.

מהו מבנה מסוכן?

הקביעה של מבנה מסוכן, כמו גם רמת הסכנה, כמו גם רמת הסכנה, נקבעת ע''י מהנדס מבנים מסוכנים הנקרא לבדוק את המבנה:

  • עלול לסכן
  • מהווה סכנה
  • סכנה מיידית
  • התמוטטות מיידית

תהליך טיפול במבנה מסוכן

ביקור מהנדס מבנים מסוכנים במבנה.

משלוח הודעה ע''פ חוק לבעל / מחזיק הנכס בדבר קיומה או אי-קיומה של הסכנה, והנחיות לביצוע הסרת הסכנה תוך זמן קצוב.

הסמכות לדרוש ביצוע עבודות להסרת הסכנה נתונה בידי מהנדס העיר, ע''פ העברת סמכויות מראש העיר.

פתיחת ''תיק מבנים מסוכנים'' במחלקה - במידה והמבנה הוגדר כמסוכן.

עבודה להסרת הסכנה באחריות בעל / מחזיק הנכס, וזאת מתוקף חוק העזר לירושלים (מבנים מסוכנים), התשמ''א, 1980.

במקרים בהם מדובר בסכנת התמוטטות מיידית תהיה רשאית העירייה להסיר את המפגע בעצמה, וכן תיהיה רשאית לגבות את הוצאות הביצוע.

מהנדס מטעם המחלקה למבנים מסוכנים ילוה את תהליך הסרת הסכנה, ויהיה בקשר עם בעל / מחזיק הנכס, ועם המהנדס המפקח.

סיום העבודה להסרת הסכנה, והעברת תצהיר של המהנדס האחראי מטעם בעל / מחזיק הנכס, בדבר הסרת הסכנה.

סגירת ''תיק מבנים מסוכנים'' שנפתח במחלקה, במידה והעבודה להסרת הסכנה, בוצעה לשביעות רצון המחלקה ולאחר קבלת התצהיר האמור.

 

חשוב לזכור!

כל טיפול במבנה מסוכן, בין אם בהריסה ובין אם בבנייה, חייב בהיתר בנייה ע''פ חוק.

בכדי להסיר סכנה / מפגע מסוכן יש לפנות למהנדס מוסמך הרשום בפנקס המהנדסים במדור בניין, להכנת תכנית מוסדרת להסרת הסכנה.
העבודות להסרת הסכנה, תהיינה בפקוחו של המהנדס ע''פ התכנית שתיקבע בהיתר הבנייה.

אי טיפול במבנה מסוכן יגרור צעדים משפטיים.

הסרת הסכנה במבנה מסוכן היא מטרה משותפת לנו ולכם.

אנו מאחלים לכם הצלחה ועומדים לשירותכם בכל עת.