דלג לתוכן העמוד

אופן התשלום והנחות

את התשלום ניתן לבצע באמצעות 

דרישה לתשלום שנמסרה לנישום תיפרע בתוך 30 ימים מיום מסירתה, ובכל מקרה עובר למתן היתר הבניה המבוקש.

 

הנחות בהיטלי סלילה:

הנחה לפי "מבחן הכנסה"

חוק העזר לסלילה מאפשר מתן הנחה לנישומים הזכאים להנחה מארנונה על פי "מבחן הכנסה", שנבדקה ואושרה באותה שנה, ובהתאם לכללים הקבועים בחוק העזר. הנחות יחולו על חיובים בגין קבלת היתר לתוספת בנייה לבניין קיים.

לא יוענקו הנחות בגין בניה חורגת ו/או בגין בנייה חדשה ו/או בגין שטח קרקע שאינו בנוי.

נישום הסבור כי הוא זכאי להנחה ולא קיבל אותה בחיוב המקורי, יגיש בקשה להנחה בטופס המצורף בנספח ב' - "בקשה להנחה מהיטלי סלילה לפי מבחן הכנסה".

לנספח ב' – בקשה להנחה מהיטלי סלילה לפי מבחן הכנסה - לחצו כאן

הנחה במסגרת "וועדת הנחות", בהתאם לסעיף 14 בחוק העזר סלילה.

הבקשה להנחה תוגש על ידי הנישום למחלקת פיתוח באגף שומה וגבייה על גבי הטופס המצורף בנספח ג' - "טופס בקשה לוועדת הנחות "נזקק" לקבלת הנחה בהיטלי סלילה".

לנספח ג' – בקשה לוועדת הנחות "נזקק" - לחצו כאן

ניתן להעביר את טופס הבקשה לתיבת דוא"ל: Hslila@jerusalem.muni.il