דלג לתוכן העמוד

הנחיות המחלקה להיטלי סלילה

היטלי פיתוח עירוניים הינם תשלומי חובה המשולמים לרשות המקומית בגין הקמת תשתיות עירוניות, ונגבים מכוח חוקי העזר העירוניים (סלילת רחובות, תיעול), בהתאם למפורט בהם.

 

חוק עזר לירושלים (סלילת רחובות), התשע"ב – 2012 - לחצו כאן

חוק עזר לירושלים (תיעול), התש"ם – 1980 - לחצו כאן

ילקוט התעריפים - מעודכן למאי 2020- לחצו כאן

 

היטל סלילה ואגרת תיעול יוטלו בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים

  • תחילתן של עבודות סלילה ו/או הנחת קווי ניקוז (כהגדרתן בחוקי העזר) בסביבת הנכס.
  • בהוצאת היתר לבניה חדשה - כתנאי לקבלת ההיתר.
  • ביחס לבניה חורגת - בהתאם למפורט בחוק העזר.

חיוב בהיטל סלילה ואגרת תיעול בעת בקשה להיתר בניה יהא חלק בלתי נפרד מתהליך הטיפול בבקשה ונדרש כתנאי לקבלת היתר הבניה

היטלי סלילה בכל סוגי הנכסים בעיר - יחושבו בהתאם לשטח הבניה החדשה ו/או הנוספת שאושרה בנכס (מ"ר).

אגרת תיעול בכל הנכסים בעיר, למעט נכסים המשמשים לתעשייה ומלאכה - תחושב לפי שטח הבניה החדשה ו/או הנוספת שאושרה בנכס (מ"ר). בנכסים המשמשים לתעשייה ומלאכה – תחושב אגרת התיעול בהתאם לנפח הבניה החדשה ו/או הנוספת (מ"ק) שאושרה בנכס.

יובהר כי שטח הבניין לצורך חישוב היטלים כולל את כל השטחים המבונים ובכללם, שטחים עיקריים, שטחי עזר, מרפסות מכל הסוגים, ממ"דים, חניה מקורה, מחסנים, מקלטים, חדרי מדרגות, מבואות, מעברים, שטחי בניה לא מקורים, מתקנים ומערכות טכניות, ממ"קים ועוד.

לצורך עריכת חישוב היטלי הסלילה והתיעול, יש להעביר למחלקה הצהרת עורך הבקשה.
ראה נספח א' - "הצהרת עורך בקשה - פירוט שטחי הבניה לצורך חישוב היטל סלילה ואגרת תיעול".

לנספח א' – הצהרת עורך בקשה- לחצו כאן

ניתן להעביר את ההצהרה גם באמצעות תיבת דוא"ל: Hslila@jerusalem.muni.il