דלג לתוכן העמוד

הסבר למילוי טפסים ואישורים לטופס 4

טפסים ובקשות שיש להעביר לפיקוח על הבניה במהלך הבניה עד לבקשה לטופס 4

 1.  מינוי אחראי לביצוע
 2. טופס א' – מינוי אחראי לביקורת
 3. חוזה עם קבלן רשום בצירוף העתק תעודת רישום בתוקף
 4. תוכנית אירגון בטיחותי, ע''פ התנאי בהיתר (בתחתית העמוד הנ"ל).
 5. בקשה לטופס 2
 6. תכנית מדידה המלאה ב:
  תצהיר מודד מוסמך – התאמת מיקום החפירות ליסודות להיתר
  תצהיר מודד מוסמך – התאמת מיקום קומת מסד להיתר
 7. טפסי ב' – דיווח אחראי לביקורת:
  על סימון קווי בנין
  על גמר יסודות
  על גמר קומת מסד
  על גמר מקלט/חדר מוגן
  על גמר שלד
  על גמר בניה כולל פיתוח
 8. תצהיר אחראי לביצוע השלד בנוגע למקלט/חדר מוגן
 9. בקשה לטופס 4
 10. בקשה לתעודת גמר לזימון תור במחלקה-לחצו כאן (תחת מינהל תכנון)
חזור לראש הדף

תכנית ארגון בטיחותי

מטרת תכנית ארגון בטיחותי היא שמירה על ביטחון הציבור ואיכות החיים במהלך בנייה, ובעיקר בבנייה בסמוך מאוד למגורים.

האמצעים:

 1. קביעת תנאים בהיתר להשגת המטרה.
 2. אכיפת התנאים בהיתר באמצעות הפיקוח על בנייה.

 

נוסח התנאים

בהיתר הבנייה ירשמו התנאים הבאים: ''תנאי לתחילת העבודות הוא הגשת תכנית ארגון בטיחותי של האתר, הערוכה ע''י האחראי לביצוע השלד."

התכנית תכלול:

 1. איתור שטח ההתארגנות והשטח לפסולת הבניין.
 2. פרוט אמצעי הבטיחות והאזהרה להגנת הבאים ו/או העוברים בסמיכות.
 3. עבודות הבנייה באתר, בכל הקשור לארגון ובטיחות, יבוצעו בהתאם למתואר בתכנית אירגון בטיחותי של האתר.

 

החומר הנלווה

האחראי לביצוע שלד, שמונה ע''י בעל ההיתר, יגיש תכנית ארגון בטיחותי של האתר כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה סעיף 166.

התכנית תכלול:

 1. איתור שטח התארגנות.
 2. איתור שטח לפסולת הבניין.
 3. פרוט אמצעי הבטיחות להגנת הבאים ו/או העוברים בסמיכות.
 4. פרוט אמצעי האזהרה.
 5. סימון הגידור וההפרדה של השטחים המשמשים את הבנייה.


בכל מקרה תישמר ככל האפשר איכות החיים של באי הבניין וסביבתו. בשום פנים ואופן לא תפגע הגישה לבניין והאפשרות לחיות בו באופן סביר ובבטחה.

העתק מן התכנית יועבר למש' העבודה למפקח על העבודה, בהתאם לסעיף 166 בתקנות, כאמור.

אחריות

האחראי לביצוע השלד, כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה, יהיה אחראי להכנת תכנית ארגון בטיחותי של האתר נשוא ההיתר, כאמור. האחריות ליישום ולביצוע התכנית חלה על האחראי המוגדר בחוק למילוי וקיום התנאים שבהיתר. כל זאת מבלי לגרוע מן האחריות שעפ''י כל דין אחר.

כפיפות חוקית

חוק התכנון והבנייה, התשכ''ה- 1965 (והתקנות לחוק)

חוק העזר לירושלים (מבנים מסוכנים), התשמ''א – 1980.

חוק העזר לירושלים (שמירת הסדר והנקיון), התשל''ח – 1978.

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש''ל – 1970.

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ''ח – 1988.

בכל מקרה הועדה המקומית לתכנון ולבנייה (להלן ''הועדה''), תהיה רשאית באמצעות מהנדס העיר ו/או המפקח על העבודה ו/או מהנדס מבנים מסוכנים ו/או המפקח על הבנייה או מטעמם, לפטור מהנ''ל או לחילופין להורות לאחראי כאמור, להוסיף או לשנות מהתכנית, להנחת דעתם המקצועית.

אכיפה

אכיפת הנוהל, בכל הקשור להליך הרישוי, חלה על המחלקה לרישוי בנייה. האחריות לאכיפת קיום התנאי/ם בהיתר הבנייה, חלה על המחלקה לפיקוח על הבנייה. אי קיום התנאים בהיתר יהווה עילה, כמקובל, להפסקת העבודה.

חזור לראש הדף