דלג לתוכן העמוד

שלבים בתהליך אישור תכנית בסמכות מקומית

פירוט השלבים בתהליך אישור תכנית בסמכות מקומית, אלו מסמכים נדרשים, כיצד פותחים תיק תכנית, איסוף חוות דעת מקצועית, תקופת ההפקדה ועוד.

הכנות לקראת פתיחת תיק

 1. יש לגשת למחלקת מידע תכנוני - לזימון תור למחלקה - לחצו כאן ולבקש מידע על התכנית התקפה מבוחן המידע ובמידת הצורך, הפנייה לאדריכל האזורי במחלקת תכנון העיר לשם קידום תכנית חדשה.
 2. קיום פגישת עבודה ראשונה על התכנית החדשה עם האדריכל האזורי במחלקת תכנון העיר (כיכר ספרא בניין 1, קומה 4). הפגישה נועדה לקבלת הסברים על תהליך אישור תכנית, קבלת הנחיות על ההיבטים התכנוניים הנוגעים לשטח נשוא הבקשה, קבלת הנחיות על המסמכים הנדרשים לשם קידום הבקשה, וקביעת הצורך בסיור בשטח. אדריכל התכנית יתאם טלפונית את מועד הפגישה עם האדריכל האזורי במחלקת התכנון.


מה יש להביא לפגישה?

 • תמונות.
 • הוכחת בעלות על הקרקע.
 • היתרי בניה מאושרים בשטח נשוא הבקשה.
 • פירוט/תיעוד של עבירות בניה הקיימות בשטח.
 • תכנית מדידה של השטח
חזור לראש הדף

פתיחת תיק תכנית

על מגיש התכנית להעביר את כל המסמכים המפורטים במבנה אחיד לתכנית - נוהל מבא''ת. ולוודא שביצע ההנחיות באופן מלא ויסודי.פתיחת התיק תתבצע רק לאחר שמסמכי התכנית יבדקו ע''י האדריכל האזורי במחלקת תכנון העיר וימצאו ראויים ושלמים לצורך המשך ההליך.האדריכל האזורי יפנה את אדריכל התכנית ליחידות שונות בעירייה / מחוצה לה, על מנת לקבל התייחסותן לתכנית המבוקשת (''תיק למתכנן'')

חזור לראש הדף

קבלת חוות דעת מקצועית

איסוף חוות הדעת המקצועיות על התכנית מיחידות עירוניות / חוץ עירוניות יתבצע על ידי האדריכל האזורי דרך מערכות העירייה הממוחשבות. במידה וחוות הדעת השונות יציגו בעיות כלשהן בתכנית, האדריכל האזורי יציין זאת בסיכום חוות הדעת שלו, ויעביר את ההערות לאדריכל התכנית ולמחלקת בקרת תכניות ממוחשבות (כיכר ספרא בניין 1, קומה 4). אדריכל התכנית יתאם פגישה עם עורך תכניות במחלקה לבקרת תכניות באמצעות מזכירת המחלקה. תאום הפגישה יעשה רק לאחר קבלת הפניה בכתב מהאדריכל האזורי של מחלקת תכנון העיר. לפגישת העריכה יש להביא את כל המסמכים המפורטים באתר, במדריך למתכנן בדבר עריכת תכנית.

חזור לראש הדף

הכנה לקראת וועדה מקומית

מחלקת בקרת תכניות ממוחשבות תבדוק את מסמכי התכנית המתוקנים ותפרט הערות לגביהם, במידה ויש.אם הכול תקין, האדריכל האזורי במחלקת תכנון העיר ירכז את ההערות ויכתוב חוות דעת מהנדס העיר בשביל הגשת התכנית לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

חזור לראש הדף

דיון בוועדה המקומית להפקדה, הוצאת הפרוטוקול והפצת ההחלטות

הוועדה המקומית תיתן אחת משלוש החלטות:

 1. הפקדת התכנית – משמעה התכנית תקינה ומוסכמת על ידי חברי הועדה.
 2. הפקדת התכנית בתנאים – משמעה שאדריכל התכנית יצטרך לתקן את התקלות בתכנית שהועדה הצביעה עליהן ורק לאחר מכן ניתן יהיה להמשיך בתהליך.
 3. דחיית התכנית – התכנית נפסלת ולא ממשיכה בתהליך.

רכזת הועדה במחלקת תכנון העיר, תכתוב ותפיק את פרוטוקול הוועדה המקומית ותשלח את ההחלטות בדואר רשום ליזם התכנית / לאדריכל התכנית / לבעל הקרקע, בהתאם לפרטים שנמסרו בעת פתיחת התיק. במקביל תועברנה החלטות הועדה לשימוש הקהל הרחב. לועדת משנה לתכנון ובניה - תבע - לחצו כאן

חזור לראש הדף

מתן הנחיות לתיקון התכנית על סמך החלטות הועדה המקומית ו/או העברתה לדיון בוועדה המחוזית

אדריכל התכנית יכול לקבל את ההנחיות כיצד לתקן את התכנית על סמך החלטות הועדה המקומית, מעורך התכניות במחלקה לבקרת תכניות.במידה והועדה המקומית דרשה להמציא חוות דעת מגורם מקצועי, או דרשה לשנות את מתכונת הבינוי באופן משמעותי, יקבל אדריכל התכנית מכתב מהמחלקה לבקרת תכניות ובו פירוט הפעולות שעליו לבצע לצורך המשך הטיפול. לאחר ביצוע כל הפעולות על ידו, יקבל אדריכל התכנית את מסמכי התכנית ועליהם ההנחיות כיצד לתקנם ע"פ כל החלטות הועדה המקומית.במידה והועדה המקומית לא דרשה דרישות מיוחדות/ מורכבות , יקבל אדריכל התכנית את מסמכי התכנית ועליהם ההנחיות כיצד לתקנם, מהמחלקה לבקרת תכניות.תכנית שהוגשה עפ''י תיקון 43, לא תתוקן אחרי הדיון בוועדה המקומית ותועבר כפי שהיא לדיון בוועדה המחוזית

חזור לראש הדף

בחינת התכנית, דיון בוועדה המחוזית להפקדה והוצאת פרוטוקול של הועדה המחוזית

במידה והתכנית עברה לסמכות וועדה מחוזית, האחראית על הפרסומים במחלקה לבקרת תכניות ממוחשבות, תפרסם את פרוטוקול הדיון בוועדה המחוזית והנחיות בדבר פרסום תכנית בניין עיר.

חזור לראש הדף

פרסום הפקדת התכנית

פרסום התכנית להפקדה נועד ליידע את הציבור כי התכנית גלויה לעיונו וכי כל אחד הרואה עצמו נפגע מהקבוע בתכנית, יכול להגיש לה התנגדות ולנסות להשפיע על מתכונתה הסופית ואולי אף לשכנע את ועדות התכנון לדחותה.

תקופת ההפקדה / תקופת התנגדויות זהו המועד שבו ניתן לעיין בתכנית ולהגיש לה התנגדות:

 1. עיון בתכנית: מיד עם ביצוע בפועל של הפרסום להפקדה והעברת המסמכים המעידים על כך, תיתלה התכנית במשרדי הועדה המקומית ובמשרדי הועדה המחוזית וניתן להגיע ולעיין בה בשעות קבלת קהל במחלקת המידע, בעיריית ירושלים וכן במשרדי הועדה המחוזית.
 2. מועד להגשת התנגדויות: ניתן להגיש התנגדות לתכנית, תוך חודשיים מהיום שפורסמה הודעה על הפקדתה. המועד הקובע למניין החודשיים כאמור, הוא המועד המאוחר מבין הפרסומים ב- 3 העיתונים.
 3. אופן הגשת התנגדות: ניתן להגיש התנגדות לתכנית על גבי טופס המצ''ב. התנגדות לתכנית בסמכות מקומית יש להגיש במשרד הועדה המקומית, לידי רכזות הועדה המקומית, ועותק במשרדי הועדה המחוזית. יש להגיש התנגדות בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 4. קליטת התנגדות: רכזת הועדה המקומית תקבל לידיה את ההתנגדות, תבדוק באם הוגשה ע"פ''י הוראות החוק, ותקלוט פרטיה למערכת העירונית.
חזור לראש הדף

קליטת מסמכי התכנית

הגורם האחראי

מחלקת בקרת תכניות ממוחשבות.

לאחר קליטתה ניתן יהיה לצפות בתכנית במערכות העירוניות

חזור לראש הדף

קביעה באם התכנית טעונה אישור שר הפנים

לעיתים יש צורך באישור תכנית על ידי שר הפנים.

הגורם האחראי לבדיקה זו

מינהל התכנון משרד הפנים.

חזור לראש הדף

רק במידה ויש התנגדויות לתכנית

עם תום תקופת ההפקדה, תרכז רכזת הועדה המקומית את ההתנגדויות ותעבירן לאדריכל האזורי במחלקת התכנון לשם כתיבת חוות דעת מהנדס העיר עליהן.

חזור לראש הדף

דיון בועדה המקומית למתן תוקף ומתן הנחיות לתיקון

במידה והוגשו התנגדויות לתכנית, יזומנו המתנגדים ויזמי התכנית לדיון בוועדה המקומית לשם השמעת טיעוניהם.
רכזת הוועדה המקומית תשלח את החלטת הועדה המקומית בדואר רשום ליזם / אדריכל התכנית ולבעלי הקרקע בתכנית בהתאם לפרטים שנמסרו בעת פתיחת התיק.במקביל תועבר החלטת הועדה למערכת מידע תכנית בנין עיר לשימוש הקהל הרחב.לאחר הדיון בוועדה המקומית יקבל אדריכל התכנית מעורך התכניות במחלקה לבקרת תכניות ממוחשבות הנחיות באם לתקן את התכנית וכיצד. אדריכל התכנית יעביר את התכנית המתוקנת, במס' העותקים הנדרש, ובמידה והתכנית נמצאה תקינה יחל הטיפול בפרסומה למתן תוקף.

חזור לראש הדף

פרסום התכנית למתן תוקף

פרסום התכנית למתן תוקף נועד ליידע את הציבור כי תהליך אישורה הסתיים, הפרסום מתבצע הן בתכנית בסמכות מקומית והן בתכנית בסמכות מחוזית.האחריות למתן נוסח הפרסום והאחריות למתן הנחיות לאופן הפרסום של תכנית בסמכות מקומית, הן בידי הגב' נעמי לרוש - רכזת פרסום תכניות, המחלקה לבקרת תכניות ממוחשבות, אגף תכנון העיר, עיריית ירושלים:

 

הגב' נעמי לרוש

טלפון: 02-6297224
כתובת: ככר ספרא 1, בנין מס' 1, קומה 4
דוא''ל: LRNEOMI@jerusalem.muni.il

 

האחריות להפקת נוסח הפירסום ולמסירתו ליזם, והאחריות למתן הנחיות לאופן פרסום של תכנית בסמכות מחוזית ליזם התכנית הן בידי הגב' איה אוויניר, רע''נ מעקב ובקרה, ועדה מחוזית מחוז ירושלים:


הגב' איה אוויניר

כתובת: משרד הפנים, רחוב שולמציון המלכה 1, ירושלים.
דוא''ל: AYAP@MOIN.GOV.IL

חזור לראש הדף