דלג לתוכן העמוד

היתרים ואישורים בנושא אחזקת כבישים

אישורים לשפיכת עודפי עפר

אישור לשפיכת עודפי עפר הניתן על ידי המחלקה, ינתן לאחר הגשת תצהיר מהנדס מורשה לחישוב הכמויות הנדרשות לפינוי, תשלום אגרת החפירה כחוק, הגשת מספרי הרישוי של המשאיות וכן שמות הנהגים ומספרי הזהות שלהם.

 

​האישור ניתן לתקופות קצובות שלא תעלנה על 14 יום.

לקבלת אינפורמציה מפורטת יש לפנות למזכירות המחלקה, טלפון: 02-6297755

חזור לראש הדף

הערות למתכנן תוכנית בניין ערים

כל ת.ב.ע. חדשה, שינוי ת.ב.ע, אשר עוברת סבב באגפי העירייה השונים וכן במספר גורמי חוץ על מנת שכל גורם ייתן את חוות דעתו ואת התנאים לאשרה, מקבלת התיחסות אגף שיפור פני העיר לתוכנית, במסגרת זו, אפשר לקבל תיק הנחיות למתכנן על פי פנייה טלפונית, שבו דרישות כלליות אותן דורשת המחלקה במסגרת תנאי הת.ב.ע כתנאי לאישור ולמתן טופס 4 בשלב מאוחר יותר.


להלן מספר דגשים שמחלקת האחזקה דורשת:

 1. יש לדאוג לאיזוני קרקע, עודפי החפירה לאחר איזוני הקרקע יפונו המאושר על ידי העיריה.
 2. כל המעברים, כולל המעברים הציבוריים, יתוכננו ויבצעו על ידי היזם ועל חשבונו ויכלל גישה לעגלות ונכים ותאורה שתאושר מראש על ידי מחלקת המאור.
  רוחבם של מעברים ציבוריים שיש להטמין לאורכם מערכות ת''ק לא יפחת מ 8 מ'.
 3. יש להתקין מסעדי יד בכל גרם מדרגות (חל מ-3 מדרגות ואילך).
 4. יש להתקין מעקה בטיחות בכל מקום בו יש הפרשי גובה מ-90 ס''מ ואילך (גובה המעקה לא יקטן מ- 110 ס''מ).
 5. יש לבצע אבן שפה מונמכת בעליה למדרכות - גובה המדרגה 2 ס''מ.
 6. כל מערכות התשתית יהיו תת קרקעיות (בזק, חשמל, טל''כ וכיו''ב).
 7. רצוי לתאם ולהכין תשתיות דרושות לתיבות דואר, טלפונים ציבוריים וכיוצא בזה, בכדי למנוע חפירות מיותרות בעתיד.
 8. יש לסלול את הכביש על 3 שכבותיו, כאשר העליונה בזלתית, על פי המפרט הטכני לסלילת כבישים של עיריית ירושלים.
 9. חיפוי המדרכות /המעברים הציבוריים ואיי התנועה יעשה בחומרים שיאושרו מראש על ידי מחלקת האחזקה.
 10. יש להניח צנרות עוורות (שרוולים) לכל מערכות התשתית למגרשים/מתחמים שהבניה בהם תדחה כדי למנוע חפירות מיותרות בעתיד.
 11. יש לשקם מדרכות, כבישים, מעברים, מעברים ציבוריים, גינון וכיוצא בזה, אשר יפגעו כתוצאה מהעבודה - יש לסלול/לרצף מחדש הקטעים הנאמר לעיל לפי החלטת מחלקת האחזקה.
 12. יש להשלים סלילת כבישים/מדרכות הסמוכים לפרויקט.


שטח ההתארגנות יהיה בתוך תחום הפרויקט.

אין להשאיר פסולות בניה, עודפי עפר, חומרי בניה וכיוצא בזה מחוץ לתחום הפרויקט.

אין להפריע לתנועה סדירה של כלי רכב והולכי רגל.

על היזם לתכנן ולבצע, על חשבונו, קירות תומכים/גדרות/קירות ניקיון בשטחים ישיבנו בעתיד (למניעת סחף על המדרכות) וכיוצא בזה, והכל בתיאום ובאישור מחלקת האחזקה.

מתקני הגז (צוברים) יותקנו אך ורק בשטחים הפרטיים ובשום אופן לא בשטחי ציבור למיניהם.
על היזם לנטוע עצים בוגרים/חצי בוגרים במדרכות, כולל מערכת השקייה מבוקרת.

כמו כן, על היזם להציב צמד ספסלים, כל 150 מ' והכל בתיאום ובאישור מחלקת הגננות באגף לשיפור פני העיר.

לקבלת אינפורמציה נוספת ואישור המחלקה יש לפנות למחלקה בטלפון 02-6296787

חזור לראש הדף

היתרי חפירה לביצוע מערכות תת קרקעיות

לקבלת היתר לאישורי חפירה לביצוע מערכת תשתית תת קרקעית ובצוע שיקום במסעות, מדרכות וכל שטח ציבורי אחר, שבתחום השיפוט של הרשות העירונית ובאחריות העיריה, יש לבצע את העבודות לפי דרישות מחלקת האחזקה ולפי מפרט טכני לביצוע חפירות.


אין להתחיל בביצוע עבודות ללא היתר מחלקת האחזקה.

לתאום וקבלת מפרט טכני, היתר חפירה, וכו' יש לפנות למחלקת האחזקה
טלפונים 02-6297755 או 02-6296796

 

הערכות חדשה למתן היתרי חפירה:

חפירה בשטח ציבורי לצורך הנחת תשתיות תת קרקעיות, מחייבת תאום תשתיות וקבלת אישור לחפירה מהעירייה.

נכון להיום מתבצע תהליך שינוי במעגל שירות היתרי חפירה.

הוחלט לחלק את העיר ל-5 אזורים, כשבכל אזור יפעל מפקח רב תכליתי שייתן התייחסות ופתרונות לכל התחומים הקיימים באותה הבקשה.

מעגל שירות היתרי חפירה מתחיל משלב הגשת הבקשה לאישור ביצוע חפירה, ממשיך במתן אישור לחפירה, בביצוע העבודה בשטח, בפיקוח על קיום תנאי האישור, ומסתיים בהחזרה מלאה של התכסיות בשטח לקדמותן.

 

מטרת מעגל השירות - היתרי חפירה:

 1. תאום ושילוב עבודות חפירה של גורמי תשתית שונים כדי לצמצם את פתיחות הכבישים/מדרכות בעיר.
 2. קיצור משך תהליך מתן אישור החפירה.
 3. הפקת אישור חפירה איכותי המאחד בתוכו את מכלול התנאים והדרישות של בעלי העניין.
 4. אכיפה ופיקוח על כל התנאים והדרישות שמופיעים בהיתר.
 5. הקטנת סבל אזרחי העיר והמבקרים הנובע ממגבלות תחבורה, רעש, אבק, וסיכון בטיחותי העלולים להיגרם במהלך ביצוע העבודה בשטח.
 6. שלבים מרכזיים בתהליכי העבודה שלב א'- מתן אישור לחפירה, לאחר תאום תשתיות ואישור בעלי העניין.
 7. שלב ב'- ביצוע החפירה, תוך עמידה במפרט הטכני ופיקוח יום יומי, תוך עמידה בסטנדרטים של בטיחות, ואי הפרעה לתנועה.
 8. שלב ג'- החזרת מצב התכסיות לקדמותו ושיקום כל האתר

 

חזור לראש הדף

מתן אישור לטופס 4

לאחר גמר הבנייה יש לפנות למחלקת האחזקה כדי לקבל אישור למתן טופס 4


יש לשים לב:

עבודות הפיתוח (קירות תמך, מעקות ומאחזי יד, מדרכות, אספלט הכביש) מסביב לבנייה, יבוצעו לפי היתר הבנייה, שניתן על ידי עיריית ירושלים.

תאים (בזק, ביוב, מים, וכו') יתואמו לפי גובה הכביש או המדרכה.

פסולת ועודפי בנייה יש לפנות לאתר השפיכה שנקבע על ידי עיריית ירושלים.

 

לתאום ולקבלת אישור למתן טופס 4 יש לפנות למחלקת האחזקה, טלפונים: 02-6297755, 02-6296806.

חזור לראש הדף