דלג לתוכן העמוד

קריטריונים להצבת סוכה במרחב הציבורי בירושלים

 

1. הסוכה תוקם על הקרקע בלבד ולאחר אישור של מנהל מרחב מבצעית באגף האכיפה והשיטור העירוני ו/או מי מטעמו.

2.  הסוכה תוקם בגודל שיאושר ע"י מנהל מרחב מבצעית באגף האכיפה והשיטור העירוני ו/או מי מטעמו, ובהתחשב במאפייני המרחב הציבורי באותו האזור.

3. הסוכה בשכונת מגורים – תאושר ובלבד שלא תחסום מעבר ציבורי נגיש.

4.  סוכה צמודה לעסק – תאושר ובלבד שלא תחסום מעבר הולכי רגל, לא תהווה הפרעה לעסקים סמוכים.

5.  סוכה בחניה מוסדרת – תאושר במקרים המתאימים לשיקול דעת מנהל המרחב באגף האכיפה והשיטור העירוני, לא תידרש תשלום אגרת חניה בשל תקופת הזמן הקצרה בין בניית הסוכה לחג.

6. סוכה בשטחים פתוחים –תאושר כל עוד אין הפרעה לעוברי הדרך.

7. בכל מקרה של הקמת סוכה יחתום, מקים הסוכה על כתב התחייבות המצורף אשר כולל בתוכו בין היתר, את הפריטים הבאים:

א. התחייבות כספית לפירוק הסוכה תוך 24 שעות לאחר תום החג.

ב. התחייבות לשמור על המרחב הציבורי ותקינתו, לרבות שמירת הסדר והניקיון ומניעת נזק למרחב הציבורי.

ג. התחייבות והצהרה כי כל האחריות הבטיחותית והביטוחים לרבות נזק לצד ג' היא אך ורק על מקים הסוכה.

8. סוכה על קונסטרוקציה – פיגום זמני .
לא תתאפשר למעט במקרים חריגים ובאישור מהנדס העיר, סמנכ"ל העירייה וראש מנהל תפעול, מנהל אגף האכיפה והשיטור העירוני מנהל אגף רישוי ופיקוח וראש התביעה העירונית ו/או סגניתו.
יודגש כי אירוע של הקמת פיגום זמני לסוכה על קונסטרוקציה יאושר אך ורק למוסדות, אשר נדרשים לכך לצורך הקמת אירוע לקהילתם ועושים זאת במתווה זה שנים רבות, לא יאושר לבתים פרטיים.

התנאים המצטברים לאישור סוכה על קונסטרוקציה:

א. מוסד אשר מקיים מזה שנים רבות לקהילתו פיגום זמני כאמור במסגרת אירועים חגים.

ב. אישור אגף אכיפה ושיטור למיקום.

ג. קבלת אישורים של קונסטרוקטור מוסמך שגם ילווה את תהליך ההקמה ויאשר את ההצבה תוך התייחסות לכלל האלמנטים הקונסטרוקטיביים והביסוסים.

ד. אישור יועץ בטיחות נוסף (שונה ממהנדס הקונסטרוקציה) אשר גם יהווה אישור ובקרה חוזרת לפיגום/ קונסטרוקציה וגם יכלול את כלל היבטי הבטיחות, חשמל ואש.

ה. קבלת תכנית הסדרי תנועה זמניים הכוללת את כל ל דרישות הבטיחות, כולל בטונדות, מעקות מיניגאדר , שילוט תמרור וכל אלמנט שנדרש.

ו. קבלת היתר הגבלת שימוש בדרך (למניעת פגיעה בפיגום של רכב חולף) מאגף תושיה ואת"ן , לתקופה מוגבלת של עד 72 שעות לאחר חג סוכות.

ז. אישור משטרת ישראל.

9.  בכל מקרה של הקמת סוכה עם קונסטרוקציה/פיגום זמני יחתום, מקים הסוכה על כתב התחייבות נוסף לעמידה בכל התנאים האמורים לעיל,

המצורף אשר כולל בתוכו בין היתר, את הפריטים הבאים:

א. התחייבות כספית לפירוק הסוכה תוך 72 שעות לאחר תום החג.

ב. התחייבות לשמור על המרחב הציבורי ותקינתו, לרבות שמירת הסדר והניקיון ומניעת נזק למרחב הציבורי

ג. התחייבות והצהרה כי כל האחריות הבטיחותית והביטוחית לרבות נזק לצד ג' היא אך ורק על מקים הסוכה.

ד. התחייבות והצהרה כי האחריות המלאה חלה עליו לכל עניין אשר נוגע להקמת הסוכה, טענות שכנים, נזק פיזי או אחר לצדדי ג' ויציבות הפיגום ובטיחותו הם
ובאחריותו הבלעדית והוא אחראי באופן מו חלט לכל נזק שעלול להיגרם מהסוכה על הפיגום הזמני לאדם או רכוש או מטרד.