דלג לתוכן העמוד

עודפי עפר ופסולת בניין

הנחיות מחלקת איכות הסביבה להסכמים עם אתרים מורשים לפינוי פסולת כתנאי להיתר בנייה:

 1. יש להגיש תצהיר מהנדס בניין ו/או אדריכל הפרויקט חתום עבור כמויות עודפי עפר ופסולת בניין.
 2.  היזמים ידרשו לתעודות שקילה עבור פסולת בניין ועודפי עפר לפי המוצהר לעיל עבור קבל ת טופס 4 )טופס אכלוס( .
 3. החל מכמות הגדולה מ - 10 טון יזם פסולת בנייה, יזם מתחייב להביא למחלקה לאיכות הסבבה הסכם התקשרות עם
  אתר מוסדר ומורשה לקליטת פסולת בניין על ידי המשרד להגנת הסביבה.
 4. החל מכמות של 20 מ"ק עפר, יזם מתחייב להביא למחלקה הסכם עם אתר מוסדר ומורשה לקליטת עודפי עפר. מעל
  כמות של 100 מ"ק עפר יש להציג סקיצה חתומה.
 5. על כמויות הקטנות מאמור לעיל יש להציג הסכם חתום עם מוביל פסולת בעל רישיון עסק עירוני בתוקף.
 • בכדי לצמצם את הפסו לת היוצאת מהאתר ואת עלויות הבנייה חומרים כדאי לבדוק את אתר BUILDEAL זירת מסחר
  לאומית לעודפי בנייה שנעשה ביוזמת שיכון ובינוי לאתר לחצו כאן

הרשימה להלן מוצעת כשירות עירוני לציבור, ובדומה לאתר המשרד להגנת הסביבה המפרסם את הרשימות כאמור , מדובר ב-
מידע בלבד בדבר חברות המפעילות אתרים מורשים לסילוק פסולת. נערך עדכון מדי תקופה למידע האמור.
העירייה אינה אחראית למצבן של החברות המאוזכרות באתר שלה, או לנעשה מול המתקשרים עימן. על כל גורם המבקש
להתקשר בחוזה עם חברה כזו או אחרת לצורך הסכם להיתר לבצע את הבדיקות הנדרשות, לרבות ובפרט בדיקת סטטוס פעילות
החברה. מידע כאמור זמין אצל גופים ממשלתיים ואחרים, רשם החברות לדוגמא .