דלג לתוכן העמוד

היתרי חפירה

דרישות המחלקה לבקשות להיתרי חפירה בלבד

 להלן דרישות המחלקה לבקשות להיתר בנייה הכוללים חפירה לשם מניעת מטרדי ומפגעים סביבתיים

1. תכולה:
א. הנחיות אלו אינן חלות על בקשות לחפירת וביצוע מנהרות.

ב. את הבקשה לחפירה יש להגיש באמצעות המערכת המקוונת של איכות הסביבה בקישור הבא - לחצו כאן

 

נושאים ודרישות

סעיף

נושא

דרישות

הערות

1

מניעת שפיכה פראית של עודפי עפר ופסולת בנייה

1.1. הגשת הצהרה בדבר כמויות עודפי העפר ופסולת הבנייה וחתימה על התחייבות להטמנה רק באתרים מוסדרים ומאושרים לפי העניין.
1.2. סקיצת מאזן חישוב חפירה .
1.3. רשימת האתרים המוסדרים והמאושרים בירושלים. בקישור לחצו כאן
1.4. תנאי למתן טופס 2 יהיה הצגת הסכם עם אתר מוסדר ומאושר בהתאם לכמויות שהוצרו.

ניתן להציג הסכם עם כל אתר מסדר ומאושר בארץ.

2

מניעת מטרדי רעש - להלן התנאים בהם נדרשת הכנה חוות דעת אקוסטית

2.1. שטח הפרויקט בו מתבצעות עבודות קידוח, דיפון וחפירה נמצא במרחק של 80 מ' ופחות ממבני המגורים, מבני הציבור וקולטים רגישים אחרים.
2.2. שטח הפרויקט בו מתבצעות עבודות חפירה רק עם ברייקרים וכד' נמצא במרחק של 40 מ' ופחות ממבני המגורים, מבני הציבור וקולטים רגישים אחרים.
2.3. בכל היתר חפירה בו החפירה מתוכננת גם באמצעות פיצוצים.
2.4. להלן הקישור לנחיות מפורטות להכנת חוות הדעת האקוסטית . בקישור הבא לחצו כאן

 

3

 
מניעת מטרדים סביבתיים: רעש, אבק ורעידות

3.1. הגשת מסמך סביבתי הערוך בהתאם להנחיות המחלקה במידה ונדרש בהוראות התכנית לשלב החפירה כגון נספח ביצוע סביבתי. מטרת המסמך להעריך את המטרדים הצפויים לדיירים הסמוכים כגון אבק ורעש ולפרט את האמצעים הנדרשים לעמידה בתקנות והנחיות.
3.2. במידה ולא קיימת הוראה בהורה בהוראות התכנית :
א. יש להגיש חוות דעת אקוסטית כאמור בסעיף 2 לעיל
ב. יש לבצע את העבודות בהתאם להנחיות הכלליות של המחלקה המפורטות בקישור הבא לחצו כאן

 

4

במידה והבקשה לחפירה כולל גם מבנה להריסה

4.1. הגשת הצהרה בדבר כמויות עודפי העפר ופסולת הבנייה וחתימה על התחייבות להטמנה רק באתרים מוסדרים ומאושרים לפי העניין.
4.2. הגשת הצהרה בדבר המצאות אסבסט. הנחיות מפורטות במערכת המקוונת של המחלקה.

 

5

במידה והבקשה לחפירה נמצאת באזור עם קרקע מזוהמת או החשודה ככך

5.1. סקר זיהום קרקע .
בהתאם להנחיות הכלליות של המחלקה המפורטות בקישור הבא לחצו כאן

 

6

כאשר הבקשה להיתר כולל גם את בניית רצפת המבנה ויסודותיו

6.1. הגשת הצהרה בדבר טיפול בגז ראדון הכוללת תכנית מפורטת לטיפול בראדון. הנחיות מפורטות במערכת המקוונת של המחלקה.

 

 

חזור לראש הדף

להיתר לביצוע עבודות חפירה ובנייה 

המחלקה לאיכות הסביבה מאשרת את ביצוע העבודות בכפוף לתנאים הבאים:
תנאים והנחיות למניעת מטרדים סביבתיים בזמן ביצוע עבודות חפירה ובניה:

 

הגדרות:

"שימושי קרקע רגישים לרעש" מגורים, מבני ציבור.

"ציוד בנייה רועש"  - ציוד הגורם בזמן הפעלתו לרעש, על פי ההגדרה בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בנייה) התשל"ט-1979;

"אתר מאושר" - אתר למילוי עודפי עפר, אתר הטמנה או אתר לטיפול בפסולת בניין ו/או עודפי עפר, המאושרים על ידי העירייה /המשרד להגנת הסביבה.

"אבק" – חומר המורכב מחלקיקים זעירים, הנישא או עשוי להינשא באוויר או בגז, בצורת עשן, פיח או תרסיס; 

 

א. הנחיות כלליות

 1. ציוד בניה באתר הבנייה יוצב הרחק ככל האפשר משימושי קרקע רגישים.
 2. שעות הפעילות באתר תהיה:  משעה 07.00 ועד שעה 19.00 בימי חול, וביום שישי (ו') – משעה 07:00 עד לשעה 17:00. ביצוע עבודות מעבר לשעות הללו יחייב היתר מיוחד.
 3. כאשר ציוד הבנייה הרועש (מכונות קידוח, חציבה ומדחסים)  נמצא במרחק של עד 20 מטר ממגורים, יש לצמצם פעילותם בשעות שבין 14:00-16:00  .
 4. בהתאם לדרישת המחלקה לאיכות הסביבה, היזם יבצע וימסור לידי המחלקה, מדידות אבק ורעש בסביבת האתר.
 5. באתרים גדולים (מעל 2 דונם) היזם יבדוק אפשריות לבצע אספלט בדרכי העבודה באתר כתחליף להרטבה.
 6. שרותי העובדים יחוברו לרשת הביוב העירונית  ו/או לחלופין ישתמשו בשירותים כימיים.
 7. היתר זה אינו תחליף לרישיון עסק (ראה סעיף רישוי עסקים).
 8. הפרויקט ילווה על ידי יועץ סביבתי (לפי החלטת המחלקה בהתאם למורכבות הפרויקט).
 9. היזם יפרסם מודעה במקומון ויודיע למינהל הקהילתי של השכונה על תחילת העבודות ויציין מספרי טלפונים של: היועץ הסביבתי , מנהל העבודה/האתר, מוקד העירייה והמחלקה לאיכות הסביבה כמקבלי פניות ותלונות מתושבי האזור, העתק/ אישור המודעה ישלח אלינו. 

 

ב. מניעת מפגעי אבק

א. מדרכי עפר

 1. פיזור תקופתי של חומר מייצב מתאים (אין להשתמש בשמנים, דלקים או מלחים). תדירות הפיזור תקבע על פי עומס התנועה וסוג הקרקע.
 2. קיימת אפשרות של סלילת הדרך באספלט כתחליף להרטבה (בהתאם להיקף העבודה ותנאי השטח).
 3. אפשרות לריסוס אמולסיה כתחליף למים (בהתאם להיקף העבודה ותנאי השטח).
 4. הגבלת מהירות הנסיעה.

ב. קידוחים - 100 כלונסאות

 1. צמצום פליטת אבק מפעולות קידוח יעשה על ידי שימוש במכונות קידוח מצוידות בקולטי אבק או כל אמצעי אחר אשר ימנע פליטת אבק במשך הקידוח (כגון הרטבה רציפה מסביב ובתוך בור הקידוח וכיסוי מלא של פתח פליטת החומר עם חומר קשיח).
 2. יש לידע את דיירי הרחוב לפני תחילת עבודות קידוח כלונסאות (מיקרופילרים ) ולמסור להם מידע על היקף העבודה וכתובת לפניות.
 3. תקופת עבודות הקידוחים תעמוד על 21 ימי עבודה. בתאום עם המחלקה תקופה זו ניתנת להארכה.

ג. מפעילות שוטפת

 1. הקבלן יטאטא וישטוף דרכי כניסה ויציאה סלולות בתום על יום עבודה. הניקיון יתבצע עד למרחק של לפחות 150 מטר מהאתר. פעולות הניקוי לא תיגרמנה למטרדי אבק לסביבה.
 2. כיסוי של משאיות שיוצאות מן האתר והנושאות פסולת בניין או כל חומר אחר הגורם לפיזור אבק וחלקיקים לסביבה.
 3. ערמות עפר וחומרי גלם בעלי מרקם חלקיקי/אבקתי ימוקמו במקום מוגן מרוחות ויכוסו במידת הצורך למניעת היוצרות אבק

 

ג. רישוי עסקים

 1. כל רכב המוביל פסולת (עפר, בניין) מאתר הבנייה , ציוד ואו מכונה החייבים ברישיון עסק על פי סעיף 5.1ב' בצו רישוי עסקים - 1996. עבודתם תותר רק ולאחר קבלת רשיון עסק כדין.
  לקבלת רישיון עסק יש לפנות למחלקה לרישוי עסקים של עירית ירושלים, כיכר ספרא 4, טל' 02-6297747, בשעות העבודה המקובלות
 2. רכבים המובילים עודפי עפר לאתרים מוסדרים יצוידו באישור הובלה שיונפק להם על ידי המחלקה.
 3. מגרסה תופעל רק לאחר קבלת מתן רישיון עסק כדין.

 

ד. מניעת זיהום קרקע מאחסון מכלי דלק ושמן

 1. נפח המאצרה יהיה 110% לפחות מנפח המכל הגדול שבתוכו;
 2. המאצרה תהיה עמידה בפני חלחול שמן ודלק;
 3. בנקודת היציאה של המאצרה יהיה מותקן מגוף;
 4. המגוף יישאר במצב נורמלי סגור ויפתח לניקוז מי גשם בלבד;
 5. במקרה של שפך במאצרה יטופל תוך פרק זמן שלא יעלה על 24 שעות מרגע גילויו; בעל ההיתר יפעל מיידית לספיגת החומר וניקוי המאצרה, כך שבכל מקרה לא תהייה דליפה אל מחוץ למאצרה. על כל שפכך מהמאצרה יש לדווח מידית למשרד להגנת הסביבה לשם קבלת הנחיות לניקוי השטח.

 

ה. מניעת מפגעי רעש ורעידות (זעזועי קרקע) בבניינים הסמוכים

 1. כאשר שטח הפרויקט בו מתבצעות עבודות הריסה, קידוח, דיפון וחפירה נמצא במרחק של פחות 20 מטר ממבני המגורים, מבני הציבור וקולטים רגישים אחרים יחויב יזם הפרויקט בהגשת חוות דעת אקוסטית לפי הדרישות המחלקה לאיכות הסביבה המפורטות במסמך "הנחיות בנושא מניעת רעש למגישי הבקשות להיתר בניה/ חפירה" – ראה כאן (לחץ כאן):
 2. בשאר המקרים יחולו התנאים הבאים:
  2.1 שעות העבודה: פעילות של הציוד המכאני באתר תהיה בימי חול משעה 07:00 עד לשעה 19:00, ובימי שישי (ו') משעה 07:00 ועד לשעה– 17:00 בלבד. זאת בהתאם לדרישות התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) – התשנ"ג, 1992, תיקון התשע"א – 2011 (סעיף 5).
  2.1.1 ביצוע עבודות בשעות החורגות מאלו יתאפשר על סמך הגשת חות דעת נפרדת לפי דרישותיה והנחיותיה של המחלקה לאיכות הסביבה ואישורה הרשמי. ביצוע עבודות מעבר לשעות שהוגדרו בחוק ללא אישור ייחשב כעבירה פלילית ותוביל להפסקת העבודה של יום עבודה אחד כתוצאה מכך.
  2.1.2 כאשר עבודות קידוח, דיפון וחפירה מתבצעות קרוב לבתי מגורים יש לצמצם פעילותם בין  14:00-16:00 
  2.2 ציוד בניה: עמידה בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש מציוד בניה), התשל"ט, 1979
  2.2.1 לא יפעיל הקבלן כלי עבודה שאינם עומדים בדרישות התקנות – 80db(A) ברדיוס של 15 מטר בהתאם לנוהל המדידה.
  2.2.2 הפעלת המגרסה באתר מותנית בקבלת הרישיון על בסיס אישור המחלקה לאיכות הסביבה.
  2.3 קריטריון התייחסות לרעש מרבי:
  מפלסי רעש כמפורט בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן – 1990 בתוספת של 20db(A) במרחק של 1 מטר מחוץ לחלון הפונה לאתר הבניה.
  2.4 מניעת רעידות וזעזועי קרקע:
  רמת הרעידות (זעזועי הקרקע) מפיצוצים ומהפעלת ציוד הבנייה (בדרך כלל – מיקרופיילרים ופטישי אוויר) תהיה לפי דרישות התקן הגרמני DIN 4150, חלקים 2 ו-3.
  2.5 פיצוצים:
  2.5.1 הפיצוצים יבוצעו בתאום עם המחלקה לאיכות הסביבה, בהתאם לדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן – 1990.
  2.5.2 בעל ההיתר ידווח מראש לנותן האישור על הפרוגראמה של הפיצוצים: מועדי הפיצוצים המתוכננים באתר, זמני השהיה בין פיצוץ לפיצוץ, סוג  חומר הנפץ וכמותו הכוללת וכל נתון נוסף שיידרש למסרו.
  2.5.3 הקבלן/היזם יבצע מדידות רעש ורעידות מהפיצוצים בתחילת עבודות הפיצוצים בכדי להבטיח עמידה בדרישות התקנות . את המדידות יש לבצע על ידי מודד מוסמך ולהעביר את תוצאות המדידות לבדיקה ולאישור המחלקה לאיכות הסביבה.
  2.6 גידור ואמצעי מיגון אקוסטי:
  2.6.1 גדר איסכורית אטומה בעלת גובה מינימלי של 2.5 מטר וכושר הפחתה של 20db(A). הגדר תהיה אטומה וללא פתחים. פרט למקרים הכרחיים שער האתר יהיה סגור.
  2.6.2 על מנת לצמצם מטרדי רעש עבור התושבים ותלונותיהם מומלץ להשתמש באמצעים נוספים למיסוך הרעש הנפלט מהכלים.
  2.6.3 המחלקה רשאית לדרוש התקנת גדר גבוהה יותר בהתאם לנסיבות
 3. ניטור, בקרה ותנאים מיוחדים: המחלקה לאיכות הסביבה תהיה רשאית לדרוש ביצוע מדידת רעש ורעידות בכל שלב של העבודה ולחייב מבצע העבודות לנקוט באמצעים למיגון אקוסטי או/ו לשנות משטר העבודות. 
 

 

ו. שמירה על ערכי טבע וממצאים ארכאולוגיים

עם גילויו של ערך טבע מוגן ו/או ממצא ארכיאולוגי, כהגדרתו בחוק גנים לאומים, שמורות טבע, אתרים לאומים ואתרי הנצחה, התשנ"ח – 1998 ו/או חוק העתיקות, תופסק מידית פעילות החפירה באזור בו נתגלה הממצא המוגן ובעל העסק/היתר הבנייה ידווח מידית לנותן האישור ולרשויות (רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות) על הגילוי. ההמשך הטיפול וחידוש החציבה ייעשה על פי הנחיותיהם.

 

ז. עודפי חציבה וחפירה

 1. יש לפעול ולתכנן את מחזור כל חומרים מחציבה, חפירה ועודפי עפר הניתנים למחזור ימוחזרו ככל הניתן.
 2. החומר שלא ניתן למחזור יפונה אך ורק לאתר מאושר לקליטת הפסולת/עודפים לפי העניין והסוג.
 3. רכבים המובילים עודפי עפר לאתר מוסדר יצוידו באישור הובלה שיונפק להם על ידי המחלקה.

ח. מאפייני הגדר ההיקפית באתר החפירה / בנייה

הגדר ההיקפית תבנה על פי ההנחיות הבאות:

 1. על הגדר יחלו הנחיות סעיף 2.6 לעיל.
 2. הלוחות יהיו מלבניים וישרי זווית וירכבו כשהחלק הצר אנכי.
 3. גובה המזערי של הלוחות יהיה 2.5 מ' לפחות מפני הקרקע . גובה הגדר והחומר ממנו יהיה עשוי, יכול ויידרש להיות שונה בהתאם לשיקול דעת המחלקה לאיכות הסביבה.
 4. רוחב כל לוח לא יעלה על 1.0 מטר.
 5. הלוחות יהיו מפח מכופף מגולוון ובצעו בשיטות אלקטרוליטית בגוון לבן או " לבן שבור"
 6. עובי הפח יהיה 0.75 מ"מ לפחות.
 7. כל קצה חשוף של הלוח יהי תחום בפרופיל "U" מברזל צבוע לשם הקשחת הלוחות ומניעת כיפוף.
 8. לוחות הפח ייתמכו בעמודים ובקורות מחלקו הפנימי של הגדר ולא יבלטו מעבר לקו המתאר של הלוחות. אין להשאיר רווח בין הלוחות לבין הקרקע.
 9. החלק התחתון של הלוחות יאטם ( באמצעות טיט וכד') כך שלא יוותרו רווחים בין הלוחות לבין הקרקע.
 10. השער שיקבע בגדר יהיה סגור כל המקרים, למעט בעת כניסה ויציאה של רכבים.
חזור לראש הדף