דלג לתוכן העמוד

בקשה להנחה בדמי השתתפות במשלחות בחו"ל

אני מתכבד בזאת להגיש בקשה למתן הנחה לדמי השתתפות למשלחת נוער מחו"ל, עבור בני/בתי וזאת כמפורט להלן.

ידוע לנו היטב כי עלינו למסור כתנאי מוקדם לדיון בבקשה את מלוא הפרטים הנכונים והמדויקים לצרף את המסמכים המתאימים:

  • לגבי עובד עצמאי- אישור שומה ממס הכנסה.
  • לגבי עובד שכיר- תלושי משכורת.
  • חוות דעת מנהל בית ספר/ עובד רווחה.
  • מסמכים על הכנסות נוספות (אם יש)

 

להלן פירוט בקשתנו:

טופס בקשה להנחה בדמי השתתפות במשלחות בחו"ל

 

להלן פירוט בקשתנו:
פרטי ומשפחה
פרטי ההורים

פרטי האב

פרטי האם

הכנסות נוספות

פנסיה קצבאות, מענקים, מלגות וכל מקור הכנסה אחר לרבות הכנסות מנכסים וכיו"ב, נדרש/לצרף מסמכים ואישורים רלוונטים.

ידוע לנו כי אם לא נצרף לבקשה זו את מלוא הפרטים והמסמכים, לא תדון הועדה בבקשתנו.
יש לפרט: שם מלא, שנת לידה, עיסוק/בית ספר, הערות
יש לפרט: שם מלא, שנת לידה, יחס הקירבה, הערות
ניתן לצרף מכתב אישי

הצהרה

אנו מצהירים בזאת כי כל הפרטים אותם מסרנו ופירטנו כאמור לעיל כולל הנספחים הרצ"ב לבקשתנו, הינם נכונים ומלאים וכי המידע והפרטים ישמשו בסיס להחלטת הועדה.

ידוע לנו ואני מסכימים מראש כי אם יתברר בשלב כל שהוא, כי הפרטים האמורים, או חלק מהם אינם נכונים, או אינם מלאים- תבוטל ההנחה. על כל המשתמע מכך, ובמידה והעירייה שילמה באופן כל שהוא את סכום ההנחה או חלק ממנה, מזכותה לתבוע מאתנו את חזרתו של הסכום כאמור בצירוף ריבית והצמדה וזאת בנוסף לאחריותנו על פי כל דיו ביחס להצהרות שאינן אמת.