דלג לתוכן העמוד

נוהל הפעלת קייטנות עירוניות

הקייטנות השנה יופעלו תוך הקפדה על כללי משרד הבריאות והנחיות משרד החינוך, ומתוך מחויבות מלאה לבריאות כולנו

 

הנחיות רחצה בברכה פארק מים - לקובץ לחצו כאן

פעילויות הקיץ מהווה מסגרת חברתית מסודרת ומקצועית לילדים במהלך החופשות (חנוכה, פסח, קיץ)

במסגרת זו מתקיימת למידה בלתי פורמלית נעימה ונוחה, במסגרתה מקבל הילד חוויה לימודית חיובית, רכישת מיומנויות שונות בתחומים שונים וכן פעולות הפגתיות מגוונות.
בשנה זו נשים דגש על פעילויות הנוגעות לשותפות ואחדות בחברה הישראלית.
אגף חברה מפעיל מדי שנה מטה קייטנות עירוני הנותן שירותים למאות הקייטנות ברחבי העיר. בחוברת המובאת לפניך ובערכה המצורפת לה מרוכזת מירב האינפורמציה הנחוצה לך לקראת פתיחת פעילות הקיץ.

כל גוף המפעיל קייטנה חייב בהשתלמות ביטחון, בטיחות ותכנים ועליו להירשם להשתלמות באתר רישוי קייטנות בגוגל.
הקייטנה היא עסק טעון רישוי לפי חוק הקייטנות רישוי ופיקוח התש"ן 1990(התקבל ביום 12.6.09).
לא ינהל אדם קייטנה אלא אם כן יש בידו רישיון מהרשות המקומית לפי חוק רישוי עסקים.
לא יינתן רישיון עסקים לקייטנה, אלא אם כן, יינתן קודם לכן אישור פדגוגי מאת מי ששר החינוך הסמיכו לכך.
לפיכך, כל גוף, ציבורי או פרטי, המעוניין לקיים פעילות לילדים ונוער בקיץ מחויב להירשם להשתלמות חובה בקיץ לפי הנחיות וחוזר מנכ"ל .
בכל שאלה ניתן לפנות למטה הקייטנות העירוני, בטלפון 02-6295835 בין השעות 12:00-9:00.

מספר הבהרות
מספר הבהרות
1. כל הגופים המפעילים קייטנות ציבוריות, פרטיות וכו' מחויבים בהוצאת אישור פדגוגי.
2. חוק רישוי הקייטנות פוטר את הגופים הבאים מהצורך להוציא רישוי עסקים לקייטנה והם:
א.  בית הספר הפועל ברישיון על פי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט - 1969
ב.  גן ילדים הפועל ברישיון על פי חוק פיקוח על בתי ספר, מהתשכ"ט - 1969 .
ג.  רשות מקומית.
ד.  מתנ"ס עירוני, הפועל באתר הקבע שלו.
ה.  אקי"ם - ישראל אגודה לאומית לקידום מפגרים בישראל.
ו.  תנועות נוער המוכרות ע”י משרד החינוך
ז.  מתנ”ס הפועל ברישיון החברה למתנסים

הפטור לגופים הנ"ל ניתן אך ורק מרישוי עסקים ולא על היתר פדגוגי, כל יתר ההוראות כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל בנושא קייטנות נשארו בתוקף ומחובתנו לפקח עליהם. להלן לקט הכללים המחייבים לקבלת רישוי פדגוגי לפתיחת קייטנה 2021 אין מסמך זה מהווה תחליף לחוזר מנכ"ל קייטנות ומחנות.


תקופת פעילות הקיץ

בתי ספר חטיבת הביניים ובתי ספר התיכון: החל מ - י׳ תמוז 20.6.21 עד כ״ב אלול 30.8.21
בתי ספר יסודי: החל מ- כ״א תמוז 1.7.21 ועד כ״ג באלול 31.8.21


יש להוסיף ולהדגיש כי הפטור לגופים הנ"ל ניתן אך ורק מרישוי עסקים ולא על היתר פדגוגי, כל יתר ההוראות כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל בנושא קייטנות נשארו בתוקף ומחובתנו לפקח עליהם. להלן לקט הכללים המחייבים לקבלת רישוי פדגוגי לפתיחת קייטנה 2021 . אין מסמך זה מהווה תחליף לחוזר מנכ"ל קייטנות ומחנות.

 

כוח אדם

קייטנה המונה החל מאחד עשר ילדים ומעלה, יש להעסיק מרכז/ת בעל/ת הכשרה מתאימה, מדריך/ה בוגר/ת ומגיש עזרה ראשונה מוסמך

 •  בכל קייטנה מ 100- קייטנים ומעלה דרוש מאבטח לפי דרישת חוזר מנכ”ל קייטנות
 •  כל זכר מעל גיל 18 המועסק בקייטנה מחויב להמציא אישור ממשטרת ישראל שאינו רשום כעבריין מין
 •  המדריכים שיתקבלו לעבוד בקייטנה הם אך ורק מדריכים שעברו קורס הדרכה

במסגרת משצ”ים מדצ”ים או תנועות נוער או במסגרת עירונית.
בעלות הרישיון
האדם פרטי/גוף ציבורי בעל עסק, עמותה, אגודה, ארגון וכו'.

מרכז/ת הקייטנה

בעל תפקיד מרכז קייטנה חייב להיות בעל תעודה של מורה או מדריך מוסמך לפחות. מרכז/ת הפעילות, חייב להיות נוכח במקום הקייטנה במשך כל זמן הפעילות בה.

 •  מדריך ראשי - לקייטנה מעל 150 איש חייב להיות מדריך ראשי, בעל תעודה של מורה או מדריך מוסמך לפחות שעבר השתלמות למנהלי קייטנות .
 •  מדריך חברתי - על כל 50 ילד יהיו 2 מדריכים - אחד בוגר מעל גיל 18 ואחד מהם יכול להיות מד"צ מדריך צעיר ובתנאי שעבר קורס הדרכה המוכר ע"י משרד החינוך.
 •  כמו כן, סטודנטים בסמינרים ובאוניברסיטה, מדריכים צעירים מסיימי כיתות י'-יב' של בתי ספר העל יסודיים.
 •  מגיש עזרה ראשונה - ממשתתף אחד ועד 150 משתתפים - מע"ר 1 ומעל 150 - מע"ר נוסף עד 300 חניכים.
 •  חובש - בקייטנה המונה מעל 500 משתתפים חובה חובש.
 •  מאבטח - החל מ 100- ילדים בקייטנה בתוך מבנה הרשות בלבד. בקייטנה חייב

להיות מאבטח חמוש באקדח צמוד לקייטנה, המאבטח חייב להיות אדם שעבר את הקורס מאבטחי מוסדות חינוך.

נוהל הגשת בקשה לקיים קייטנה

המבקש לפתוח או לקיים קייטנה יפעל לפי האמור בחוזר מנכ"ל קייטנות:
רישיון פדגוגי - ניתן לקבל במשרד החינוך רחוב כנפי נשרים 22 
האישורים יינתנו מתאריך 1 ליוני 2021
כל מפעיל קייטנה המבקש רישיון חייב להתקשר באינטרנט (באתר רישוי קייטנות) להשתלמות בטחון בטיחות ותכנים לקייטנה

המבקש רישיון

 •  יצרף אישורי השכלה של מרכז ומדריך ראשי בקייטנה כאמור ע"פ החוק.
 •  יעביר צילום של תוכנית הקייטנה מפורטת (כובע, סמל הקייטנה וכו').
 •  רשימת מדריכים חברתיים/בוגרים ומדריכים חברתיים + כל הפרטים המלאים המופיעים בטבלה בטופס הבקשה לרישיון. כולל גיל מדויק בעת מועד פתיחת הקייטנה.
 •  אישור ממשטרת ישראל שהמדריכים אינם רשומים כעברייני מין (לבנים בלבד מעל גיל 18).
 •  יצרף אישור בטיחות של המבנה לפעילות ילדים ונוער של יועץ בטיחות מוסמך.
 •  יצרף אישור על מערך קבלת תדריך ביטחוני מהקב"ט האזורי. בתום בדיקת הדרישות במשרד החינוך להענקת הרישיון, הרישיון יונפק בתוך מספר ימים


קייטנות הפועלות פיזית בתחום השיפוט של העיר ירושלים. הרישיון יינתן על-ידי מִנהל חברה ונוער משרד החינוך במחוז ירושלים דרך הכתובת האלקטרונית בלבד.
אישור לשכת הבריאות המחוזית – קייטנה המגישה מזון מבושל במסגרת הקייטנה חייבת אישור משרד הבריאות המחוזי ניתן לקבל אצל מר אנדרס לבקוביץ רחוב יפו 152 טלפון: 02-6217393 .
אישור חירום ובטחון - ניתן לקבל בככר ספרא בניין 1 קומה 0, טלפון 02-6298181
השגת אישור שירותי כבאות - ניתן לקבל במשרד המחלקה לרישוי עסקים בככר ספרא בניין 13 קומה 3 ובשכונת גבעת מרדכי למר דני דיי או גב' אורלי שלום, טלפון: 02-6402405
עם השגת כל האישורים הנ"ל יש לפנות למשרד המחלקה לרישוי עסקים בכיכר ספרא בניין 13 קומה 3 לגב’ לאה פלולי לקבלת שובר לתשלום בסך של 323 ש"ח.  לאחר סיום התהליך, יונפק רישיון העסק לקייטנה ע״י האגף לרישוי עסקים עיריית ירושלים

 

מטה הקייטנות

02-6295835
מרכזיה 02-6296666

לכל פעילות במבנה חייב להיות אישור של יועץ בטיחות מוסמך שהמבנה כשיר לפעילות של ילדים ונוער.
לאחר סיום התהליך יונפק רישיון העסק לקייטנה.

הנחיות ביטחון למפעיל קייטנה

לקראת פתיחת הקייטנות אנו דורשים להקפיד על מילוי הנחיות בנושא הביטחון והבטיחות כפי שהובאו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך (מצורף בתיק הקייטנה).


מספר דגשים

 לוודא הימצאות ציוד חירום בקייטנה ע"פ הנדרש בחוזר מנכ"ל משרד החינוך. חל איסור הכנסת נושאי נשק שאינם מורשים להיכנס למוסד החינוכי, הנחיות בנושא יש לקבל מהקב"ט האזורי 

נהלי אבטחה
אבטחה על-ידי מאבטח חמוש ומוכשר למוסדות חינוך, בכל קייטנה המתבצעת באחד ממתקני הרשות, החל מהילד הראשון ועד 100 ילדים - אינה מחויבת במאבטח חמוש ומ - 100 ילדים ואילך מחייבת מאבטח חמוש לפי חוזר מנכ”ל קייטנות.
מ 300- ילדים עד 750 שני מאבטחים צמודים חמושים באקדח.
מ 750- ילדים ומעלה - שלושה מאבטחים חמושים באקדח. (הקביעה תעשה ע"פ הנחיות הקב"ט).


הערה

קייטנה עד 100 ילד ללא מאבטח מחייבת: אחראי ביטחון, נעילת שער הקייטנה והמבנה בו מתבצעת הקייטנה.

יש לפנות לחברות אבטחה העובדות עם עיריית ירושלים המעסיקות מאבטחים מוכשרים מוסמכים למוסדות חינוך בלבד.
במהלך תקופת הקייטנות יבקרו נציגי האגף לחרום וביטחון ויוודאו קיום הנהלים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך. כ"כ יבקרו בקייטנות מפקחי משרד החינוך ומטה הקייטנות העירוני.
כל אירוע בתחום הביטחון/בטיחות יש לעדכן מיידית את הקב"ט האזורי במקביל לאזעקת כוחות הביטחון וההצלה, משטרת ישראל, מכבי האש ומד"א. כל מנהל קייטנה יוכל לפנות לקב"ט האזורי שלו. על מנהל הקייטנה לוודא כי מספרי הטלפון לחירום מצויים במקום נגיש הנראה לכל בעל תפקיד בקייטנה.

תנאי לקיום קייטנה

 • נוכחות מפעיל הקייטנה ורכז הקייטנה בהשתלמויות הרלוונטיות בנושא הביטחון - חובה. רכז קייטנה שלא ישתתף בתדריך הביטחוני לא יורשה לנהל קייטנה.
 •  כל פעילות קייטנה הפועלת בלילה מחייבת אבטחה חמושה.
 •  כל מפעיל/רכז קייטנה מחויב בביצוע תרגיל אחד לפחות במהלך הקייטנה - עד שבוע מהפעלת הקייטנה: ירידה למקלט/מרחב מוגן, פינוי המוסד עקב שריפה או חפץ חשוד.
 •  כל יציאה לבריכה מהקייטנה מחייבת אישור של הלשכה לתאום טיולים.
 •  כל טיול או פעילות מחוץ לכותלי המוסד מחויב בתיאום עם הקב"ט האזורי לגבי

  סידורי ביטחון ואישור מהלשכה לתיאום טיולים טל: 02-6232811 , חדר מצב: את הבקשה יש להגיש לפחות שבועיים מראש ולקבל אישור מתחנת המשטרה באזור הטיול יום לפני היציאה.

פעילות בעיר העתיקה וברובע היהודי

התנועה אליה וממנה אך ורק בצירים שהוגדרו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך ו/או הנחיות עדכניות של המשטרה.
לפני כל ביקור יש להתקשר לתחנת המשטרה האזורית "דוד" לקבלת הנחיות טלפון: 02-6226222

חוזר מנכ"ל משרד החינוך ועדכונים מצורפים בתיק הקייטנה.
קייטנות הנערכות בשכונות תפר יקבלו הנחיות ספציפיות מהקב"טים האזוריים.
כל טיול במזרח העיר מחייב תיאום בטחוני עם הלשכה לתיאום טיולים.

דף קשר: בערכת המצ"ב ישנו דף קשר ובו רשימת הקב"טים בחלוקה לפי אזורים בעיר.


כל טיול או פעילות מחוץ לכותלי המוסד מחויבת בתיאום עם הקב"ט האזורי ואישור מהלשכה לתיאום טיולים טל: 02-6232811
חדר מצב: 02-6222211 .
את הבקשה יש להגיש לפחות שבועיים מראש ולקבל אישור מתחנת המשטרה באזור הטיול יום לפני היציאה.

ביטוח ילדי הקייטנה

כל הילדים מבוטחים בביטוח תאונות אישיות ע"י הרשות, בכל מקרה של תאונה, פציעה וכיו"ב יש לדווח מידית למטה הקייטנות העירוני בע"פ ובכתב טלפון: 02-6295835. יש לבטח את הקייטנה בביטוח צד ג'.
באחריות כל מנהל קייטנה לוודא ולדאוג לביטוח הילדים וכן לביטוח של כל עובדי הקייטנה.

פעילות מחוץ לבסיס הקייטנה

 • יש להסיע ילדים אך ורק בחברות בעלות רישיון לכך מטעם משרד התחבורה. הילדים חייבים בליווי מדריכים ומס' הילדים באוטובוס לא יעלה על מכסה המותרת בחוק ובפוליסת הביטוח.
  העלאת ילדים לאוטובוס והורדתם בתום הנסיעה תלווה בספירה קפדנית ע"פ רשימה שמית
 •  הסעת ילדים בקייטנה אך ורק באוטובוסים ששנת ייצורם אינו יורד משנת 2010 דהיינו 10 שנים על הכביש

  את הבקשה יש להקפיד להגיש 10 ימים לפני היציאה

סבסוד והנחות

מדיניות הנחות לילדים בקייטנות על פי הנהלים הבאים

 •  על הקייטנה להיות מאושרת ע"י מטה הקייטנות העירוני, לפעול בהתאם להנחיות ולנהלים
 •  הסיוע יינתן לאחר דיון ואישור ועדת ההנחות
 •  לא יינתן סבסוד לקייטנה שלא קיבלה אישור בזמן הנדרש
 •  סבסוד ילדים בקייטנה מותנה בגיוס משאבים רלוונטי

שירותי בריאות ועזרה ראשונה

על מנהל הקייטנה מוטלת האחריות של עמידה בכללי בריאות ותברואה ע"פ הנהלים הקיימים בתקנות רישוי עסקים תנאים תברואתיים לקייטנות ומחנות נופש( התשל"ז .1975)
המצאות מגישי עזרה ראשונה מיומנים כנ"ל
המצאות ציוד להגשת עזרה ראשונה (ע"פ המפורט בחוזר למנכ"ל 1999)
הכרת נהלים לפינוי נפגעים ע"י המדריכים בקייטנה
איסוף "הצהרות בריאות" חתומות ע"י ההורים על מצב בריאות ילדיהם
שמירה על תנאים תברואתיים נאותים: מים זורמים, שירותים נקיים, סבון, נייר טואלט, פחי אשפה, הקפדה על היגיינת המזון


אחיות לבריאות הציבור מתחנת "טיפת חלב" אזורית יערכו מספר ביקורים בקייטנה על מנת:
לסייע להערכות הקייטנה להגשת עזרה ראשונה
לייעץ בשילוב ילדים מגבלות בריאותיות לפעילות הקייטנה
לערוך ביקורת תברואה ובטיחות
לקיים פעילות חינוכית לקידום בריאותם של הילדים
במקרה של פינוי לחדר מיון יש לדווח לגורמים המוסמכים
בכל קייטנה חייבים להיות מספר שירותים תקינים / מסודרים העומדים בכל תקן של משרד החינוך ומשרד הבריאות
חובה על כל מנהל קייטנה לקרוא את הצהרות הבריאות של הורי הקייטנים ולשומרם בתוך תיק מנהל הקייטנה ולפעול על פיהם
בפינוי הנפגע לטיפול רפואי חשוב לצרף מכתב המפרט: גורם הפגיעה, מקום הפגיעה, שעת הפגיעה, הטיפול המיידי שניתן בקייטנה
ניתן לפנות למרפאות השכונתיות ו/או למרכזים לרפואת חירום של הקופות השונות
ט.ר.ם (מרכז לרפואת חרום) - רחוב מ"ג תחנת מגן דוד אדום טלפון -02-6253999
02-6253990 , פועל 24 שעות, מקבל מבוטחים של כל הקופות תמורת תשלום.
במקרה של פציעה חמורה יש לפנות את הנפגע/ת לחדר מיון:
הדסה עין כרם - טלפון: 02-6777222 . הר הצופים - טלפון: 02-5844333 .
ביקור חולים - טלפון: 02-6464113 . שערי צדק - טלפון: 02-6555508 .
צוות מקצועי של שירותי בריאות הציבור של עיריית ירושלים עומד לרשותכם בכל אלה או שתדרוש מענה: מרכזת השירות לקייטנות.
כל קייטנה צריכים להיות אמצעי קשר חיצוניים: טלפון, פלאפון וטבלה עם רשימת מספר טלפן חיוניים: משטרה, צה"ל, מכבי כש, מד"א, לוח תוכניות בתי חולים
מצ"ב בערכה, קב"ט מקומי והיחידה לתאום טיולים, במקום נגיש קריא בקייטנה.
חובה לדווח על כל אירוע חריג או פציעה של ילד בקייטנה.

טלפונים חיוניים

רשימת טלפונים
• משטרה – 100
• מכבי אש – 102
• מד"א – 101
• חדר מצב - 02-6222211
• קב"ט עיריית ירושלים - מצ"ב בערכה פריסה של קב"טים ע"פ אזורים ברחבי העיר.
• היחידה לתיאום טיולים - טלפון: 02-6232811 פקס: 02-6236545 .
• מטה הקייטנות העירוני - 02-6295835 

הכשרות והשתלמויות

הכשרת מדריכים
קייטנות הקיץ מהוות מפגש חברתי וחינוכי לילדים. חשוב לזכור, כי הילדים מגיעים לקייטנה בתום שנת לימודים מפרכת. מכאן, על הפעילות להיות יצירתית, תוססת וחווייתית תוך דגש על חיי החברה, המשחק, הנופש, הפעילות התרבותית והפעילות היוצרת.
הקייטנה מהווה אתגר חינוכי חשוב למדריך בקייטנה הן בהקפדה על ההוראות והנהלים והן במושגים החינוכיים החווייתיים.
הרעיון המרכזי הוא כי המד"צים (מדריכים צעירים) מהווים את הכוח המקצועי והדומיננטי בקייטנות והם עמוד התווך של הקייטנה ובכך מהווים מודל לחיקוי.
המדריכים הם מנהיגים המשפיעים על הילד, תוך דגש על חיי החברה, המשחק והנופש.
בנוסף, אחראים המדריכים על ביטחונם, שלומם ובריאותם של החניכים.
מכאן ההשקעה העיקרית צריכה להיות בהכשרת המדריכים וציודם בתכנים.
הכנה מקצועית ומדוקדקת תביא לצוות מדריכים איכותי, מקצועי ומיומן אשר יוביל את הקייטנה לשיאים חברתיים.
על המרכז לוודא את מוכנותם של המדריכים ותוכניותהם להדרכה בקייטנה.

תכנית ההכשרות תכלול

 1. יום הכנה למנהלי ולרכזי הקייטנות.
 2.  יום השתלמות למד"צים.
 3. חוברת הדרכה למדריך בקייטנה.

  השתלמות לרכזי קייטנות

ההכשרה כוללת את כל ההכנות הדרושות לפתיחת קייטנה:
בטחון ובטיחות, בניית תוכנית קייטנה, התכנים בקייטנה, בניית תקציב הקייטנה, גיוס מדריכים, הכנת השתלמויות והכשרה לצוות.

השתלמות למד"צים

במסגרת השתלמות למדריכים הצעירים יינתן דגש לצרכים המיוחדים של הקייטנה.
הנושאים בהם נעסוק: הקייטנה ככלי חינוכי, המדריך כמנהיג קבוצה, בטחון ובטיחות חכם בשמש, היום הראשון והאחרון בקייטנה, מרתון מתודות ורעיונות לפעילות: משחק, סיפור, שיר, תיאטרון, ריכוז והפעלות המוניות, מחזור חומרים וניצולם.
השתלמויות ייחודיות לרכזי הקייטנות במגזר הערבי יתקיימו בשפה הערבית.
כל ההשתלמויות בשיתוף משרד החינוך מינהל חברה ונוער מחוז ירושלים.
חוברת הדרכה למדריך בקייטנה:
בסיום ההשתלמות יקבל כל מדריך דיסק הדרכה, אשר תכלול את כל הנושאים שנלמדו בהכשרה. החוברת תלווה את המדריך בכל שלבי הקייטנה החל משלב ההערכות והכנות לקייטנה, היום הראשון בקייטנה וקליטת החניכים, מסל פעולות ומשחקים ועד למסיבת הסיום והפרידה מהחניכים.
ההשתלמות תתבסס על חוברת ההדרכה שייחודה הינו בהתאמה למדריך הקייטנה בשטח. בחוברת יהיו כלים מתודיים שיהיו כלי שרת למדריך בשטח. החוברת תאפשר למדריך התמקצעות ויצירתיות ותקנה כלים להתמודדות עם הבעיות האמתיות בשטח ויותר מכל מוסר עבודה גבוה.
בחוברת יהיו דגשים מתודיים, תאורטיים, רעיונות וכלים לעבודה.

חוקי עבודת הנוער


נסיעות לעבודה

החזר הוצאות נסיעה המעודכן 22.60 ש"ח ליום עבודה בנוסף לשכר יומי.

מס הכנסה

נער/ה עד גיל 18 פטור מתשלום מס הכנסה לפי הדירוג בחוק.

ביטוח לאומי

נער/ה העובד/ת ומקבל/ת שכר תמורת עבודתו/ה, חייב המעביד בתשלום דמי הביטוח הלאומי. התשלום הוא על חשבון המעסיק ואין לנכותו משכרו/ה של הנער/ה העובד/ת.

תלוש משכורת

חוק הגנת השכר תש"ח 1958 חייב כל מעביד לנהל פנקס רשום עבודה, על מעביד למסור לעובדיו תלושי שכר. אין לנכות משכרו של עובד הכנסות למיניהם, בשום מקרה.
ימי התלמדות/הכנה לקייטנה/ישיבות מדריכים - על כל שעת עבודה, החל מהשעה הראשונה על המעסיק לשלם לנער. אין דבר כזה ימי התלמדות ללא שכר!! כמו כן יש לשלם שכר רגיל על ישיבות המדריכים וימי ההכנה לקייטנה.
עוזרי מדריכים - אם יש בקייטנה עובדים המועסקים כעוזרי מדריכים, הוראות חוקי העבודה חלים לגביהם ככל עובד אחר.

שכר לשעה

גיל 14 עד 16 - 21.45

גיל 16 עד 17 - 22.98

גיל 17 עד 18 - 25.43

גיל 18 ומעלה - 28.49 

הערך לשעה התשיעית והעשירית הוא 125% 

שכר המינימום חל על כל שעת עבודה, החל מהשעה הראשונה (כולל תקופת התלמדות או ניסיון) ותקף גם על ישיבות עבודה או שעות
הכשרה שחובה להגיע אליהן.

 •  התעריף ליום מחושב לפי 8 שעות ביום.
 •  תעריף לשעת עבודה מחושב לפי 173 שעות בחודש.
 •  תעריפי שכר המינימום לנער/ה לא כוללים נסיעות למקום העבודה.

צוות מטה קייטנות עירוניות

גב' מרב יפה - מנהלת מטה הקייטנות העירוני
גב' מירי חמו - אגף לחרום וביטחון צפון
מר דניאל יברובסקי - אגף חירום וביטחון דרום
גב’ לאה פלולי - רישוי עסקים
גב' לינור חי - מזכירת מטה הקייטנות העירוני