דלג לתוכן העמוד

לימודי חוץ

הורה רשאי לבקש להעביר את ילדו ללמוד במוסד חינוך אחר, יוכל לעשות כן במועדים הקבועים, על פי הוראות התקנות וההנחיות לעניין העברה.

בקשת אישור לימודי חוץ

חובת הרישום למוסד חינוך רשמי ולמוסד שאינו רשמי תתבצע במועדי הרישום שמפורסמים על ידי פנייה לגורם המתאים בעיריית ירושלים לפי שכבת הגיל (גני ילדים, חינוך יסודי/על יסודי).

הורה רשאי לבקש להעביר את ילדו ללמוד במוסד חינוך אחר, יוכל לעשות כן במועדים הקבועים. בקשות להעברה יעשו על פי הוראות התקנות וההנחיות לעניין העברה - לחצו כאן.

בקשה להעביר תלמיד ממוסד פרטי למוסד רשמי, שלא במועד ההעברה שקבוע בתקנות, תועבר על ידי הרשות המקומית למנהל המחוז הרלבנטי, בכדי שזה ייתן המלצתו למנהלת הכללית של משרד החינוך בטרם תיתן את החלטתה.

לאחר שיבוץ תלמיד חוץ, חובת ההורה לפנות לתחום תלמידי חוץ להסדיר פתיחת חשבון על פי אישור הרשות השולחת.

הכינו את המסמכים הבאים 

  • טופס בקשה ל"אישור לימודי חוץ" מהרשות בה אתם מתגוררים
  • אישור המוסד על קבלת הילד
  • העתק ת"ז + ספח
  • אין הרשות מתחייבת לשבץ במוסד הלימודים המבוקש
  • לבירור בנושא אגרת לימודי חוץ ניתן לפנות לגב' ליטל תלמי בדוא"ל - לחצו כאן או בטלפון: 02-6297943