דלג לתוכן העמוד

השגות

מהי השגה?

​מי שחוייב בתשלום ארנונה רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה מהטעמים הבאים: נפלה טעות בציון האזור, סוג הבניין, גודל הנכס, השימוש, החזקה ו\או ''בעל השליטה''

הרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה על השגתו, רשאי תוך 30 ימים מיום שנמסרה לו התשובה לערער עליה בפני ועדת הערר. ועדת הערער הינה גוף עצמאי ובלתי תלוי בעירייה.

לטופס ההשגה - לחצו כאן

 

לפניות כלליות בנושא קיזוזים בין חשבונות, שומה וסקר נכסים - לחצו כאן

 

חשוב לדעתהגשת השגה אינה דוחה את מועד התשלום, ואין בהגשת השגה כדי לעכב הליכי אכיפה

 

לקבלת תעריף מופחת של תעשייה או מלאכה יש להמציא 4 אישורים:

  1. העתק הסכם קניה / שכירות
  2. תצהיר המחזיק בפני עורך דין או רשם בית משפט על מהות השימוש בנכס וממתי
  3. העתק רשיון עירייה, משרד הבריאות וכדומה- במידה וחלה חובת רישוי

 

אם מדובר בנכס ריק וללא שימוש, שיעודו לתעשייה או למלאכה - יש להמציא:

  1. תצהיר בפני עורך דין או רשם בית משפט על היות הנכס ריק וללא שימוש לחלוטין
  2. העתק ההיתר לפיו יעוד הנכס לתעשייה או למלאכה.