דלג לתוכן העמוד

הנחות בארנונה למוסדות

עיף 5(י) לפקודת מיסי עירייה ומיסי ממשלה (פטורין) 1938 קובע כי שר הפנים רשאי לפטור "מוסד מתנדב לשירות הציבור" מתשלום ארנונה בשיעור של 66% משיעור הארנונה המוטל על נכסים שבחזקת המוסד. סמכות זו של שר הפנים הואצלה לממונים על המחוזות.

על מנת לקבוע מיהו "מוסד מתנדב לשירות הציבור", גובשה רשימת קריטריונים מצטברים (המפורטים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/99 – ר' העתקו מטה) בהם חייב לעמוד מוסד המבקש את הפטור. רשימת הקריטריונים שגובשה מפורטת גם בנספח א' של טופס הבקשה הנמצא מטה. כל בקשה של מוסד לקבלת הפטור תיבדק בהתאם לקריטריונים הנזכרים לעיל, ולהבהרות שגובשו ביחס למוסד המחזיק בדירות מגורים (מפורטות בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/12 – ראו העתקו מטה).

על מנת שניתן יהיה לבדוק האם מוסד המבקש את הפטור ממלא אחר הקריטריונים שנקבעו בחוזרים, יידרש המוסד למלא טופס בקשה לקבלת הפטור מארנונה ולצרף את כל המסמכים המפורטים בטופס הבקשה. הרשות המקומית תדון בפנייה ותעביר המלצתה לממונה על המחוז. הסמכות האם ליתן את הפטור היא של הממונה על המחוז.

תוקף הפטור למשך 3 שנים – כאשר בשנה השנייה והשלישית יהיה על המוסד למסור לממונה על המחוז תצהיר לפיו מטרותיו, תחומי פעולתו ופעילותו הכלכלית לא השתנו, עד ולא יאוחר מהראשון באפריל באותן שנים. את העתק התצהיר, לאחר הגשתו לממונה על המחוז, יש למסור לעירייה. בתום שלוש השנים, יהא על המוסד להגיש בקשה חדשה ועדכנית לאישור הממונה.

האישורים הנדרשים, בצירוף טופס הבקשה, יוגשו בשני העתקים עד ליום 1 באפריל בשנה לגביה מבוקש הפטור:

עותק יימסר ידנית במחלקת עסקים ומוסדות, אגף שומה וגבייה בעיריית ירושלים כיכר ספרא 1, בימים ראשון, שני, רביעי וחמישי, בין השעות 13:00-8:00 בלבד.