דלג לתוכן העמוד

הנחות בארנונה למוסדות

נוהל בקשה לקבלת פטור מארנונה לפי סעיף 5י לפקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה (פיטורין) 1938.

המועד האחרון להגשת הבקשות הינו 1 באפריל באותה שנה בה תוגש הבקשה.

  1. סעיף 5י' לפקודת מיסי עירייה ומיסי ממשלה (פיטורין) – 1938, קובע כי שר הפנים רשאי לפטור "מוסד מתנדב לשירות הציבור" מתשלום ארנונה. סמכות זו של שר הפנים הואצלה לרשויות המקומיות.
  2. על מנת לקבוע מיהו "מוסד מתנדב לשירות הציבור", גובשה רשימת קריטריונים מצטברים בהם חייב לעמוד מוסד המבקש את הפטור. רשימת הקריטריונים מפורטת בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2019.
  3. בקשה לפטור תוגש עד יום 1 באפריל בשנת הכספים אשר בגינה מוגשת הבקשה.
  4. לאחר בדיקה כי טופס הבקשה הוגש כנדרש, מובאת הבקשה לדיון בוועדת ההנחות מארנונה הממליצה בפני המועצה על אישור או דחיית הבקשה.
  5. התנאים והכללים למתן פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור, כולל התבחינים בהם על מגיש הבקשה לעמוד, מפורטים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2019.
  6. לצורך הגשת הבקשה יש להיכנס לטופס המקוון ולמלא את נספח א': "טופס בקשה לקבלת פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור", ולצרף את המסמכים המפורטים בנספח ב'.
  7. תוקף הפטור למשך 3 שנים – כאשר בשנה השנייה והשלישית יהיה על המוסד למסור לעירייה תצהיר (נוסח התצהיר להלן) לפיו מטרותיו, תחומי פעולתו ופעילותו הכלכלית לא השתנו, עד ולא יאוחר מהראשון באפריל באותן שנים. בתום שלוש השנים, יהא על המוסד להגיש בקשה חדשה ועדכנית לאישור העירייה עד ה-1 לאפריל באותה שנה.
  8. מוסד, שהחליטה המועצה לדחות את בקשתו לפטור, רשאי לפנות לממונה על המחוז בבקשה לאשר את מתן הפטור, כמפורט בחוזר מנכ"ל 5/2019.

 

האישורים הנדרשים, בצירוף טופס הבקשה, יוגשו בהעתק אחד עד ליום 1 באפריל בשנה לגביה מבוקש הפטור:

יש למסור את הבקשה והאישורים הנלווים במחלקת עסקים ומוסדות, אגף שומה וגבייה בעיריית ירושלים כיכר ספרא 1, בימים ראשון, שני, רביעי וחמישי, בין השעות 13:00-8:00 וכן ביום שלישי בין השעות 18:00-15:00  בלבד.

זימון תור מראש באמצעות אתר העירייה או במוקד זימון תורים *3552

אין צורך להגיש העתק מהבקשה לממונה על המחוז במשרד הפנים.