דלג לתוכן העמוד

הנחה לבית עסק

ועדת ההנחות רשאית לקבוע הנחה למחזיק בעסק (עסק - בנין או קרקע שאינו משמש למגורים), שנתקיימו לגביו כל אלה:

  1. הוא בעל עסק (בעל עסק- בעל השליטה בעסק, למעט עסק שמנהל חבר בני אדם כהגדרתו בסעיף 1 לפק' מס הכנסה) ואין הוא בעל עסק נוסף.
  2. שטחו של העסק אינו עולה על 75 מ''ר
  3. מלאו לו 65 שנים, לאשה 60 שנים
  4. הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 295,435.25 ש''ח (נכון ליום 1/1/2020). הסכום האמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והידוע בתחילת שנת הכספים.
  5. הוא זכאי בדירת מגוריו להנחה בארנונה מטעמים כלכליים

 

גובה ההנחה:
ההנחה תינתן לזכאי עד לשיעור שניתן לו באותה שנת כספים על דירת המגורים שבחזקתו, ותינתן לגבי 40 מ''ר ראשונים של שטח העסק.

 

אישורים נדרשים:

  1. טופס בקשה
  2. שומת מס מאושרת על ידי מס הכנסה, או אישור מס הכנסה שתיקו סגור במס הכנסה ומע''מ
  3. כל אישור כפי שיידרש על ידי הפקיד או ועדת ההנחות


לתשומת לב מבקשי ההנחות:
בקשת ההנחה מועברת לועדת הנחות, אשר מתכנסת אחת לתקופה. יש להתאזר בסבלנות עד להחלטת הועדה

ועדת הנחות רשאית לדחות בקשות שנראות בלתי סבירות או כשלא הוגשו כל המסמכים הדרושים

הגשת בקשה להנחה אינה פוטרת מתשלום ארנונה או דוחה את מועד התשלום

זכאי אשר קיבל הנחה ולא שילם את חובו - תבוטל ההנחה שניתנה לו