דלג לתוכן העמוד

הנחה למשפחה שבראשה הורה עצמאי

הורה יחיד כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ''ב 1992- זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 20%.

תנאי הזכאות להנחה

בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 1. הורה אשר בחזקתו ילד עד גיל 18.
 2. הורה לילד שגילו מעל 18 ומשרת בשירות סדיר, כהגדרתו בחוק שירות הביטחון (נוסח משולב) התשמ"ו -1986, כל עוד הוא משרת בפועל כאמור, ובתנאי שגילו אינו עולה על 21.
 3. מתנדב בשירות לאומי כל עוד הוא משרת בשירות לאומי וגילו אינו עולה על 21.

 

להלן הגדרת ''הורה עצמאי'' מתוך חוק למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ''ב- 1992:

''הורה עצמאי'' - תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר נתקיים בו אחד מאלה:

 1. הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו;
 2. הוא נשוי ומתקיים בו האמור באחת מפסקאות המשנה (א), (ב) או (ג), ובתנאי שאין אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו;
  (א) הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות;
  (ב) היא עגונה, כמשמעותה בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ''ה - 1995;
  (ג) היא חיה בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים מוכות 90 ימים לפחות, מתוך תקופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט כאמור, פתחה הליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה במשך שישה חודשים לפחות; ואולם אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם לשכת הסעד אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה.
 3. הוא עולה חדש שנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן-זוגו לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה ובתנאי שאין לו בן זוג אחר.

 

לתשומת לב מבקשי ההנחות:

 • פונה אשר בבעלותו יותר מדירה אחת, זכאי להנחה אחת בלבד בדירה בה הוא מתגורר.
 • אם חשבון הארנונה אינו מופיע על שם מבקש ההנחה יש להסב את חיוב הארנונה על שם מבקש ההנחה.
 • כאשר המשמורת היא משותפת, כל הורה זכאי להנחה של 20% בדירת מגוריו.
 • העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את הפרטים המופיעים בטופס הבקשה להנחה בכל האמצעים העומדים לרשותה

 

אישורים נדרשים:

 • יש למלא טופס מתאים ולצרף אחד האישורים הבאים:
  • גרוש/ה: הסכם ותעודת גירושין.
  • פרוד/ה: אישור הרבנות על פתיחת תיק מלפני שנתיים או אישור מעורך הדין המטפל.
  • אלמנ/ה: תעודת פטירה.
  • רווק/ה: צילום ת''ז כולל פרטי הילדים.