דלג לתוכן העמוד

הנחה מטעמי הכנסה

הנחה בארנונה מטעמי הכנסה מוענקת בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בדירה ולרמת הכנסותיהן בחודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר או ינואר עד דצמבר של השנה הקודמת.

הנחה בארנונה מטעמי הכנסה מוענקת בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בדירה ולרמת הכנסותיהן בחודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר או ינואר עד דצמבר של השנה הקודמת.

ב"מספר נפשות בדירה" הכוונה היא למשפחה. שותפים בדירה יבחנו כל אחד בנפרד.

 

חשוב לדעת,

  • ההנחה מוגבלת לגבי 100 מ"ר בלבד משטח הדירה (למעט לגבי דירה בשטח מעל 100 מ"ר, בה מתגוררת משפחה מעל 10 נפשות. בדירה כזו תחושב ההנחה לפי 10 מ"ר לנפש. לדוגמא, אם בדירה 11 נפשות, תוגבל ההנחה לעד 110 מ"ר).
  • בדירה ששטחה מעל 160 מ"ר לא תוענק הנחה כלל, אלא אם הדירה מוחזקת על ידי משפחה לה 13 ילדים או יותר.

 

לתשומת לבכם

במידה שבדירה מחזיקים מס' שותפים הזכאים להנחה, כדאי להגיש את בקשות ההנחה של כל השותפים ביחד, והנחה תינתן לכל זכאי לפי חלקו היחסי בשטח הדירה. בקשה להנחה בשם אדם אחר תטופל רק אם הומצא ייפוי כוח מתאים.

הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק. הבקשה להנחה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד, ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו. זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה.

האישורים הנדרשים בדף הסבר זה ובטופס הבקשה להנחה הינם הבסיס להגשת בקשה להנחה. כל בקשה תיבדק לגופה, ובמקרים מסוימים יתכן ותידרש/י להציג מסמכים נוספים. להזכירכם, דיווח חלקי ו/או כוזב הינו עבירה על החוק. עיריית ירושלים שומרת לעצמה את מלוא הזכות לבדוק ולאמת כל בקשה בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק לרבות הצלבת נתונים עם רשויות נוספות והפעלת משרדי חקירות.

 

 

טבלת הנחות מטעמי הכנסה

לנוחותכם, מצורפת טבלת ההכנסות המזכות בהנחה מטעמי הכנסה לשנת 2023 כפי שאושרה על ידי מועצת העירייה.

 

טבלת הנחות מטעמי הכנסה

מס נפשות הנחה חודשית ממוצעת למשפחה שיעור הנחה
1 עד סכום 2,958 ₪ 80%
  בין 2,958 ₪ ל-3,402 ₪ 60%
  בין 3,402 ₪ ל-3,846 ₪ 40%
  בין 3,846 ₪ ל-5,300 ₪ 20%
2 עד סכום 4,438 ₪ 80%
  בין 4,438 ₪ ל-5,103 ₪ 60%
  בין 5,103 ₪ ל-5,769 ₪ 40%
  בין 5,769 ₪ ל-7,950 ₪ 20%
3 עד סכום 5,148 ₪ 80%
  בין 5,148 ₪ ל-5,920 ₪ 60%
  בין 5,920 ₪ ל-6,692 ₪ 40%
  בין 6,692 ₪ ל-9,222 ₪ 20%
4 עד סכום 5,856 ₪ 80%
  בין 5,856 ₪ ל-6,735 ₪ 60%
  בין 6,735 ₪ ל-7,613 ₪ 40%
  בין 7,613 ₪ ל-10,492 ₪ 20%
5 עד סכום 7,446 ₪ 80%
  בין 7,446 ₪ ל-8,563 ₪ 60%
  בין 8,563 ₪ ל-9,680 ₪ 40%
  בין 9,680 ₪ ל-13,340 ₪ 20%
6 עד סכום 9,036 ₪ 80%
  בין 9,036 ₪ ל-10,391 ₪ 60%
  בין 10,391 ₪ ל-11,747  
  בין 11,747 ₪ ל-16,188  
7 עד סכום 10,626 ₪ 90%
  בין 10,626 ₪ ל-12,220 ₪ 70%
  בין 12,220 ₪ ל-13,814 ₪ 50%
  בין 13,814 ₪ ל-19,036 ₪ 30%
8 עד סכום 12,216 ₪ 90%
  בין 12,216 ₪ ל-14,048 ₪ 70%
  בין 14,048 ₪ ל-15,880 ₪ 50%
  בין 15,880 ₪ ל-21,885 ₪ 30%
9 עד סכום 13,806 ₪ 90%
  בין 13,806 ₪ ל-15,876 ₪ 70%
  בין 15,876 ₪ ל-17,947 ₪ 50%
  בין 17,947 ₪ ל-24,733 ₪ 30%
10 ומעלה עד 1,534 ₪ לנפש 90%
  עד 1,764 ₪ לנפש 70%
  עד 1,994 ₪ לנפש 50%
  עד 2,748 ₪ לנפש 30%

 

מה יחשב כהכנסה?

הכנסה חודשית ברוטו בממוצע לחודשים אוקטובר – נובמבר – דצמבר או ינואר עד דצמבר של השנה הקודמת של המחזיק בדירה ושל כל המתגוררים איתו, לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא כולל: משכורת, פנסיה, גמלה, תרומה, מילגה, תמיכה, הכנסה משכר דירה, פיצויים, תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם ועוד. לכן, במסגרת טופס הבקשה יש לפרט את העיסוק וההכנסות של כל בני הבית מגיל 18 ומעלה, ולצרף אישורים מתאימים לגבי כל אחד מבני הבית ביחס לחודשים האמורים.

 

חריגים בחישוב הכנסה

  • לא יכללו כהכנסה תשלומים שהביטוח הלאומי משלם בגין גמלת ילד נכה וקצבאות ילדים, זקנה ושארים, או תשלומים לאומן לפי חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016.
  • מחצית בלבד מהכנסת הילדים הרווקים (מעל גיל 18) הגרים בדירה, תחשב כהכנסה.
  • הכנסת ילד רווק אחד (מעל גיל 18) עד לסך 5,300 ₪ לא תחשב כהכנסה.
  • בדירות ששטחן עד 120 מ"ר ובדירות בהן מתגוררות מעל 10 נפשות תמיכת הורים/סבים/אחים/ילדים בתשלום שכר דירה, תשלום עבור משכנתא או תשלום עבור קניית דירה - לא תחשב כהכנסה.
  • אדם שמשכיר את דירתו לאחר ושוכר דירה אחרת למגוריו, רק ההפרש (אם ישנו) בין דמי השכירות יחשב לו כהכנסה.

 

 

האישורים הנדרשים לקבלת ההנחה

בקשה להנחה יש להגיש רק על גבי טופס בקשה שמולא על כל סעיפיו.

לטופס הבקשה יש לצרף אישורים ומסמכים המפרטים את העיסוק וההכנסות של כל בני הבית, ביחס לתקופה הרלוונטית שנבחרה על ידי ממלא טופס הבקשה:

חודשים ינואר עד דצמבר של השנה הקודמת - או - חודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר של השנה הקודמת

תלושי שכר / פנסיה של כל בני הבית (שמעל גיל 18) לתקופה הרלוונטית. לחילופין ניתן לצרף טופס 106.

עצמאי ימציא שומת מס אחרונה, מאושרת ע"י מס הכנסה, ביחס לשנת המס הקודמת לשנה בעדה מבוקשת ההנחה.

אם מבקש ההנחה (כולל סטודנט, יחיד המתגורר בדירה וכד') או בת זוגו, שניהם או אחד מהם, לא עבד/ה בתקופה הרלוונטית או בחלקה, או שעבד במשרה חלקית, יש להמציא 2 אישורים:

"דוח ריכוז מקומות עבודה" או "אישור על מעמד לא עובד" מהמוסד לביטוח לאומי (איך מקבלים אישור? ראה למטה)

תצהיר בפני עו"ד / רשם ביהמ"ש / דיין - בתצהיר יפורט אם המבקש או בת זוגו עבד/ה במהלך התקופה הרלוונטית, ואם קיבל/ה כספים תוך פירוט הסכומים והמועדים מכל מקור שהוא.

אם אחד הילדים (שמעל גיל 18 ושאינו חייל/ת בשרות חובה) לא עבד בתקופה הרלוונטית או בחלק ממנה, יש להמציא 2 אישורים:

"דוח ריכוז מקומות עבודה " או "אישור על מעמד לא עובד" ע"ש הילד/ים (מעל גיל 18 ושאינו חייל) מהמוסד לביטוח לאומי (איך מקבלים אישור? ראה למטה).

תצהיר של המבקש בפני עו"ד / רשם ביהמ"ש / דיין. בתצהיר יפורט אם הילד/ה עבד/ה במהלך התקופה הרלוונטית, ואם קיבל/ה כספים תוך פירוט הסכומים והמועדים מכל מקור שהוא.

אם אחד מבני הבית חייל/ת בשירות חובה, יש להמציא צילום של תעודת חוגר/ת.

אם אחד מבני הבית תלמיד ישיבה (או כולל), יש להמציא אישור מקורי מהישיבה המפרט את שם התלמיד, מס' ת"ז, מס' שעות הלימוד וגובה המלגה בכל חודש. כן יירשם בצורה ברורה שם המאשר מטעם הישיבה, תפקידו המדויק במוסד ומס' ת"ז שלו.

אם אחד מבני הבית קיבל בתקופה הרלוונטית גמלה / קצבה מביטוח לאומי (איך מקבלים אישור? ראה למטה) אין צורך להמציא אישור על גמלת ילד נכה וקצבאות ילדים, זקנה ושארים.

אם אחד מבני הבית קיבל בתקופה הרלוונטית הכנסה משכר דירה, תרומה, מילגה, תמיכה, פיצויים, רנטה וכד', יש להמציא אישור מתאים בציון המועד/ים וסכום הכסף שקיבל.

לשוכרי דירה, יש לצרף לבקשה העתק חוזה שכירות בר תוקף הכולל פרטים מלאים (הגשת בקשת הנחה מחייבת שחשבון הארנונה ירשם ע"ש המחזיק, מבקש ההנחה). משכיר דירה ושוכר דירה אחרת למגוריו ימציא את שני חוזי השכירות.

מבקשי הנחה שאינם מופיעים במרשם האוכלוסין כתושבי ירושלים, יש להמציא אישור הרשות המקומית בה הם רשומים, כי אינם מקבלים באותה רשות מקומית הנחה בארנונה.


אישורי ביטוח לאומי

במסגרת שיפור השירות, אין צורך לפנות למשרדי ביטוח לאומי לקבלת אישורים. בטופס המקוון יש לחתום על הסכמה לויתור סודיות ואנו נדאג לקבלת האישורים המתאימים. יש לחתום על ויתור סודיות עבור כל אחד ממבקשי ההנחה מעל גיל 18 הזקוק לאישורים. השירות ניתן לרשומים במרשם האוכלוסין כתושבי ירושלים בלבד. אם ברשותך קוד אישי סודי ניתן להפיק את האישורים במכשיר לקבלת אישורים המוצב בבניין 1 בכיכר העירייה.

 

לתשומת לב מבקש/ת ההנחה,

במידה שבדירה מחזיקים מס' שותפים הזכאים להנחה, כדאי להגיש את בקשות ההנחה של כל השותפים ביחד, והנחה תינתן לכל זכאי לפי חלקו היחסי בשטח הדירה. בקשה להנחה בשם אדם אחר תטופל רק אם הומצא ייפוי כוח מתאים.

הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק. הבקשה להנחה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד, ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו. זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה.

האישורים הנדרשים בדף הסבר זה ובטופס הבקשה להנחה הינם הבסיס להגשת בקשה להנחה. כל בקשה תיבדק לגופה, ובמקרים מסוימים יתכן ותידרש/י להציג מסמכים נוספים. להזכירכם, דיווח חלקי ו/או כוזב הינו עבירה על החוק. עיריית ירושלים שומרת לעצמה את מלוא הזכות לבדוק ולאמת כל בקשה בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק לרבות הצלבת נתונים עם רשויות נוספות והפעלת משרדי חקירות.

 

טופס הבקשה

יש למלא את הטופס המקוון ולצרף אליו את המסמכים הנדרשים.