דלג לתוכן העמוד

עררים

ועדות הערר לענייני ארנונה הינן גוף עצמאי ונפרד, הפועל ליד כל אחת מהרשויות המקומיות בישראל. ועדת הערר לענייני ארנונה דנה בעררים שהגישו תושבי הרשות המקומית על החלטת מנהל הארנונה בהשגה על שומות הארנונה אשר השיתה הרשות המקומית על נישומים.

תושב אשר הגיש השגה שנדחתה על ידי מנהל הארנונה ורואה עצמו מקופח מתשובתו של מנהל הארנונה – רשאי, תוך 30 יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערער עליה בפני ועדת ערר שהינה גוף עצמאי ובלתי תלוי.

סמכויות ועדת הערר סמכויות ועדת הערר, הרכבה, דרכי מינויה ודרכי עבודתה, נקבעו בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית (תשל''ו) 1976 להלן: ''חוק הערר''. סמכות ועדת הערר הינה לדון בנושאים הטכניים של הארנונה שאין בידי בית המשפט היכולת והזמן לדון בהם.

לתקנות הרשויות המקומיות - לחצו כאן

ועדת הערר הפועלת מתוקף חוק הינה גוף מעין-שיפוטי שתפקידו להכריע בסכסוך שהצדדים לו הם: מנהל הארנונה, כזרוע של הרשות המקומית, מצד אחד – והחייב בארנונה, תושב הרשות המקומית, מצד שני. ועדת הערר פועלת כבית משפט בערכאה ראשונה וניתן לערער על החלטותיה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים. כל שנוגע לפרשנות לחוק, לנושאי מדיניות, סבירות הארנונה, חלוקת נטל הארנונה באופן הגון ונושאים דומים – ועדת הערר לענייני ארנונה אינה מוסמכת לדון בהם והחולק על הרשות המקומית בנושאים אלה יכול לפנות לבית המשפט לעניינים מינהליים בעתירה מנהלית.

בסעיף 5 לחוק הערר נקבע כי מועצת העיר תמנה ועדת ערר אחת או יותר בהרכב של שלושה חברים מבין בעלי הזכות להיבחר כחברי מועצה.

בהתאם לכך, מועצת עיריית ירושלים החליטה למנות את ההרכבים הבאים המכהנים בוועדות הערר:

הרכב א':

עורך דין שמואל עוזרי– יושב ראש, עורך דין סעיד גאליה - חבר, עורך דין רונן דוידי – חבר

הרכב ב':

עורך דין ראובן (רובי) ניתאי– יושב ראש, עורך דין גיורא עדתו - חבר, עורך דין אליעזר וולף– חבר

הרכב ג':

עורך דין שמואל פרלמוטר – יושב ראש, עורך דין מרדכי טורים – חבר, עורכת דין אסתי בנג'מן - בלזר– חברה

מקום הדיונים

דיוני ועדות הערר הם פומביים ומתקיימים בכיכר ספרא, בניין 1 בקומה 6 באולם הנהלה 1.