דלג לתוכן העמוד

הזמנה להגשת בקשות תמיכה לתאגידים הפועלים ללא כוונות רווח בירושלים לשנת 2022

עיריית ירושלים יצאה לאחרונה בקול קורא לתמיכה במהלך שנת 2022 בתאגידים ללא מטרות רווח הפועלים בירושלים. העירייה רואה בתאגידים ללא מטרות רווח הפועלים בה, כאחד מאבני היסוד החשובים של העיר.

הגשת הבקשה תהיה בהתאם לנוהל משרד הפנים - תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות ובהתאם לנוהלי העירייה לתמיכות.

מטרת התמיכות היא לייצר עוגנים כלכליים, לסייע בקידום עסקים למינוף פרויקטים, לעודד יזמות ופיתוח, לסייע למוסדות החינוך, התרבות והספורט לקדם פרויקטים ופעילויות בתחומים השונים ולפעול למען רווחת אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.

בקשה לתמיכה ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר העירייה החל מיום ראשון ז' שבט התשפ"ב- 9.1.2022 משעה 12:00 בצהריים, ולא יאוחר מיום רביעי ח' אדר התשפ"ב – 9.2.2022 עד לשעה 12:00 בצהריים.

בקשות אשר לא תוגשנה בשלמותן/ או לאחר המועד כאמור, לא תובאנה לדיון בוועדות תמיכות.

יודגש כי אין בפרסום זה משום התחייבות למתן תמיכה לתאגיד. אישור עמידה בתנאים לתמיכה וגובה התמיכה, יעשה במסגרת תקציב העירייה לתמיכות ומדיניותה ובכפוף להחלטות הוועדה המקצועית, הוועדה הציבורית ומועצת העירייה.

יובהר כי אין וודאות לשיעורו של התקציב העירוני לנושא התמיכה. 

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "פעילות העמותות בירושלים, במגוון הנושאים והאתגרים, מחזקת את ירושלים, ומשקפת ערבות הדדית ומעורבות חברתית. אנחנו נסייע בזה ונתמוך בפעילות ערכית זו. מסירותכם ונכונותכם לתרום לעיר ולתושביה ראויות לכל להערכה. יחד כולנו נעשה ונצליח למען העיר ירושלים ותושביה."

שאלות בדבר תוכן התבחינים לפי אגפים ניתן להפנות בהתאם לטבלה להלן 

טבלת תבחינים

אגף

שם הנציג

כתובת

טלפון

דוא"ל

מנח"י

שולי טויזר

כיכר ספרא 3

02-6295312

tvshula@jerusalem.muni.il

חינוך חרדי

שרה בן-גד

כיכר ספרא 3

02-6296958

bgsara@jerusalem.muni.il

תרבות

כהן אליעזר

כיכר ספרא 10

02-6298063

cheliezer@jerusalem.muni.il

חברה ונוער

רוני פופולר

רחוב יפו 19

02-6298126

proni@jerusalem.muni.il

רשות הצעירים

לוי שלמה

רחוב יפו 19

02-6298148

lvshlomo@jerusalem.muni.il

ספורט

משה רנד

כיכר ספרא 10

02-6295733

rnmoshe@jerusalem.muni.il

רווחה

עשור עפרה

כיכר ספרא 7

02-6298025

ASOFRA@jerusalem.muni.il

מבני דת

הנאו יצחק

כיכר ספרא 13

02-6297598

HNITZHAK@jerusalem.muni.il


דרג מקצועי מלווה

טבלת דרג מקצועי

תפקיד

שם

כתובת

טלפון

דוא"ל

יועץ משפטי

עו"ד דן בן -טל

כיכר ספרא 8

02-6296377

BTDAN@jerusalem.muni.il

מפקח על התמיכות

יורם צדוק

כיכר ספרא 1

02-6297884

ZDYORAM@jerusalem.muni.il