דלג לתוכן העמוד

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים בעיריות

א. מספר חברי המועצה העומדת לבחירה
בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות אשר יתקיימו ב בט"ז בחשוון התשפ"ד (31 באוקטובר 2023), מספר חברי המועצה העומדים לבחירה הוא 31.

ב. המועד והמקום להגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד
הצעת מועמד לראשות הרשות ורשימת מועמדים למועצה יוגשו למנהל הבחירות במועדים כלהלן:
יום רביעי, ה' בתשרי התשפ"ד (20 בספטמבר 2023), בין השעות 9:00 בבוקר עד 11.00 לפנה"צ;
יום חמישי, ו' בתשרי התשפ"ד (21 בספטמבר 2023 ), בין השעות 15:00 אחה"צ עד השעה 21:00 בערב.

הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.
את ההצעות והרשימות ניתן להגיש במשרדי העירייה/המועצה המקומית/אחר בכתובת:
כיכר ספרא, בניין 1, קומה 6, אולם הנהלה 1.

ג. חוברות הגשת מועמדות
הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים יש להגיש אך ורק על גבי חוברות מיוחדות כפי שנקבע בתקנות.
חוברות אלה ניתן לקבל החל מיום 24.8.23 במקומות הבאים:
ביום 24.8.23 – החל מהשעה 17:00 ועד השעה 20:00.
החל מיום 25.8.23 -
בימים ראשון עד חמישי בין השעות 17:00 – 9:00
אצל הגב' נועה סימן טוב – מתאמת סיעות ומועמדים.
כיכר ספרא, בנין 1, קומה 5, עמדה 381.
הוראות בנוגע להגשת הצעות מועמד ורשימות המועמדים מפורטות בחוברת הצעת המועמד או רשימת המועמדים. בנוסף יינתן הסבר מסודר למעוניינים על ידי מנהלת הבחירות בתאריך הבא: 5.9.23 בשעה 18:00 בכיכר ספרא, בנין 1, קומה 6 אולם הנהלה 2.

הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת.

ד. הזכות להיבחר
סעיף 7 ו-7א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965 (להלן- חוק הבחירות) וסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה – 1975 (להלן- חוק הבחירה הישירה) מפרטים את התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר המועצה וכראש הרשות המקומית.

ה. קביעת מספר המועמדים ברשימה ומספר חתימות המגישים
הואיל ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה בעיריית ירושלים הוא 31 כל רשימת מועמדים חייבת לכלול לא פחות מ- 11 מועמדים ולא יותר מ- 62 מועמדים.

הואיל ומספר הבוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים לעירייה הוא 693,026 מספר התומכים של רשימת מועמדים חייב להיות לא פחות מ- 200 בהתאם לאמור בסעיף 35 בחוק הרשויות המקומיות, ואילו מספר החותמים על הצעת מועמד חייב להיות לא פחות מ- 750 בהתאם ל סעיף 5(א) חוק הבחירה הישירה.

ו. עירבון
הואיל ומספר התושבים בירושלים הוא 1,060,618, סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי מנהל הבחירות עבור רשימת מועמדים למועצת הרשות הוא 28,000 וזאת בהתאם ל38א לחוק הבחירות. העירבון יהיה בשיק בנקאי בלבד משורטט ועשוי לפקודת משרד הפנים.

סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד עבור הצעת מועמד לכהונת ראש הרשות הוא 28,000 בהתאם לאמור בסעיף 8 לחוק .

ניתן למסור את הערבונות האמורים למנהלת הבחירות לא יאוחר מהיום ה-40 שלפני יום הבחירות, דהיינו לא יאוחר מיום 21.9.2023.

רשימה אשר לא תמסור ערבון כאמור לעיל תחשב כאילו לא הוגשה למנהל הבחירות.
יש למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר העירבון, בהתאם להוראות הדין. הטופס מצורף לחוברת ההגשה.

ז. המועד והמקום להגשת התקשרויות
מנהלת הבחירות תקבל אישית את ההודעות בכתב בקשר להתקשרות בין שתי רשימות מועמדים לפי סעיף 45 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965, ביום 22 באוקטובר 2023 בין השעות: 19:00 – 17:00 במקום: כיכר ספרא, בניין 1, קומה 6, אולם הנהלה 1.

ביטול התקשרות כאמור, תימסר למנהלת הבחירות אישית בכתב חתומה ביום ח' בחשוון (23.10.2023), בתיאום טלפוני מולה.

הודעות כאמור יוגשו על גבי הטפסים כפי שנקבעו בתקנות.

יפעת שי מנהלת הבחירות – עיריית ירושלים