הארכה והזמנת ספרים

.המערכת הממוחשבת בספריות כרגע בתהליך הסבה לתכנה חדשה, לא ניתן לבצע הארכת השאלה או הזמנת ספר, באופן זמני