דלג לתוכן העמוד
online

תקנון תחרות תחפושות

תחרות תחפושות עירונית לתושבי ירושלים


תקנון ותנאי השתתפות

מבוא

א. בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה, תתקיים בחודש פברואר 2021 בעמוד הפייסבוק של עיריית ירושלים תחרות תחפושות נושאת פרסים הפתוחה לתושבי ירושלים בלבד (מי שגילו מתחת לגיל 18 מגיש באמצעות הורים ובאישורם), במסגרתה יתבקשו המשתתפים להעלות ולתייג תמונות של תחפושות מאירועי פורים תשפ"א – פברואר 2021.

ב. כל משתתף בתחרות יהיה רשאי לעיין בתקנון כפי שמפורסם באתר האינטרנט העירוני וכן לעיין בעותק ממנו הנמצא במשרדי אגף תרבות ופנאי, ברח' יפו 19, ירושלים וזאת בתיאום מראש במועד שייקבע על ידי אגף תרבות

ג. בפרשנותו של תקנון זה והכללים שיחולו על התקנון והמשתתפים, הרי שבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות לרבות במודעות ו/או בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר עורכת התחרות או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ד. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות אך הוא מכוון לשני המינים גם יחד.

ה. ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה לתנאים הקבועים בתקנון זה.

ו. צילומים שאינם קשורים לנושא התחרות לא ייקחו חלק בתחרות.

2. הגדרות

צורכי התחרות ותקנון זה, למונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות המצוינת לצדם, אלא אם נאמר אחרת במפורש:

"עורכת התחרות" – עיריית ירושלים.

"התחרות" – תחרות הנערכת על ידי עורכת התחרות, במסגרתה ניתן להעלות לפייסבוק העירוני תמונות מעניינות, מרגשות, מיוחדות, מצחיקות, של תחפושות מאירועי פורים תשפ"א – פברואר 2021.

"משתתף בתחרות" - מי שהעלה לפייסבוק העירוני תמונה של תחפושת מאירועי פורים תשפ"א – פברואר 2021, ועומד בקריטריונים שהוגדרו בתקנון זה.

"הזוכה" – משתתף אשר תמונתו נבחרה כזוכה עפ"י תקנון זה ועפ"י ועדת השיפוט.

"שובר הפרס"- הודעה רשמית מטעם עיריית ירושלים המיידעת את המשתתף בתחרות על דבר זכייתו ואת פרטיה. הודעת זכייה – תיעשה בהודעה פרטית בפייסבוק או בתגובה לפוסט שהעלה המשתתף.

"זכאים לפרס" – מי שקיבלו הודעת זכייה מאת ועדת השיפוט ויעבירו את פרטיהם על מנת שיצרו איתם קשר להמשך טיפול.

"ועדת השיפוט" – ועדה אשר תורכב מצוות של שופטים שיורכב מעובדי עיריית ירושלים ו/או מי מטעמה.

"פרסום הזוכים" – שמות הזוכים יפורסמו במספר ערוצים כפי שתחליט עורכת התחרות, בהתאם לשיקול דעתה.

"התמונות/הצילומים/התצלומים" – תמונות שצולמו על ידי המשתתפים במסגרת אירועי פורים תשפ"א – פברואר 2021

"הפרס" – הפרס המפורט בסעיף 7 להלן.

3. כללי השתתפות בתחרות:

א. התחרות פתוחה לתושבי ירושלים בלבד.

ב. תנאי להשתתפות של משתתף קטין שגילו עד 18 שנה הינו קבלת הסכמת הוריו/אפוטרופוסיו החוקיים להשתתף בתחרות.

ג. ההשתתפות מותרת למשפחות / יחידים בלבד, שלא לצרכים מסחריים.

ד. ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי עיריית ירושלים, התאגידים העירוניים, צוות השופטים ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה.

ה. ההשתתפות, הזכייה בפרסים וקבלתם הינה בכפוף לעמידה ביתר הוראות תקנון זה.

ו. משתתף אשר לא מילא אחר כל התנאים המפורטים לעיל ולהלן בתקנון זה, לא יהא זכאי להשתתף בתחרות וממילא לא יהיה זכאי לזכות בפרס כלשהו במסגרתה.

ז. לא ישתתפו תמונות שצולמו תוך עבירה על חוקי המדינה.

ח. אין לפרסם תוכן פוגעני. תמונה פוגענית או לא ראויה תימחק

ט. המעלים תמונות של ילדיהם מאשרים בזאת לפרסם את התמונות במדיות החברתיות השונות לרבות באתר האינטרנט הרשמי של עיריית ירושלים, במסגרת הפרסומים השונים של תחרות התחפושות.

י. על כל משפחה/יחיד להעלות תמונה אחת בלבד של התחפושת. כל תמונה נוספת תימחק.

יא. התחרות תפתח ביום 24.2.2021 וניתן להגיש תחפושות עד ליום 28.2.2021 בשעה 24:00.

יב. צילומים שיועלו לאחר המועד האמור לא ישתתפו בתחרות.

יג. עורכת התחרות רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להחליט על הארכת תקופת התחרות או קיצורה.

יד. שמות הזוכים יפורסמו בפייסבוק העירני.

טו. הפצת הפרסומים והמידע בקשר לתחרות התחפושות נעשה ללא מטרות רווח, אלא נועד כדי להעניק לתחרות התחפושות חשיפה ופרסום.

טז. ידוע לי כי תמונות שיפורסמו כאמור לעיל יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט.

יז. ידוע לנו כי כל אדם אשר יגלוש ברשת האינטרנט יכול להעתיק ו/או להדפיס את תמונה לשימושו האישי.

יח. העירייה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה עקב שימוש של צדדים שלישיים כלשהם בתמונות.

יט. כמו כן, הסכמתנו לא מזכה אותנו בקבלת תמורה כלשהי, כספית או אחרת, בגין זכויות יוצרים ו/או מכל צד שלישי כאמור.

כ. המשתתפים בתחרות מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס לפגיעה בפרטיות ובכלל זה מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 בגין פרסומים מכל מין וסוג שהוא שייכללו במסגרת התחרות ו/או בהקשר אליה.

כא. התחפושות צריכות להיות עבודה מקורית של המגיש או מי מטעמנו, עשויות עבודת יד וכן עבודה שהוכנה השנה.

כב. הצילומים המוגשים לתחרות חייבים להיות מקוריים וזכויות היוצרים בהן, ובכלל זה, זכויות ההעתקה, הזכויות המוסריות, זכויות השימוש בהן, לרבות הזכות לעשות שימוש בצילומים הכוללים תמונות אנשים או אלמנטים אחרים המהווים מושא לזכויות, במסגרת תחרות זו, על תנאיה כמפורט בתקנון זה, הינן בבעלות משתף הצילומים.

כג. יובהר, כי המשתתף בתחרות מביע הסכמתו כי עיריית ירושלים תהיה זכאית להשתמש בתצלומ/ים לצרכיה על פי שיקול דעתה בכל מדיה שתבחר עורכת התחרות, לרבות מדיה דיגיטלית, ללא הגבלת זמן וללא תמורה שהיא. מובהר בזאת שיצוין שמו של המשתתף בתחרות בעת שימוש בתצלום.

כד. המשתתפים בתחרות לא יקבלו כל תשלום עבור השתתפותם בתחרות, כמו גם בגין כל שימוש שתעשה עורכת התחרות בצילומים ששותפו על ידם, בהתאם להוראות התקנון.

כה. בעצם שיתוף הצילומים בתחרות, מביעים המשתתפים את הסכמתם המפורשת לאמור בסעיף זה, ולהוראות התקנון, ויש בהשתתפות כדי להוות מתן אישור כאמור לעיריית ירושלים, כמפורט בתקנון זה.

כו. במידה והצילומים כוללים אלמנטים אשר אינם בבעלות המשתתף, ו/או אשר הינם מושא לזכויות בידי צדדים שלישיים ו/או מופיע בצילומים אדם כלשהו, המשתתף יהא אחראי להשגת ההסכמות לפרסום והאישורים הנדרשים, על מנת להציג את הצילומים ולעשות בהם כל שימוש, כמתואר בתקנון זה, והכל, קודם לשיתוף הצילומים בתחרות.

כז. במידה והמופיע בצילום הינו קטין, או אדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו, יהא המשתתף אחראי להשגת אישור מהורי הקטין או האפוטרופוס החוקי, כנדרש בכל מקרה, לשימושים המתוארים בתקנון זה.

כח. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון ובין כל פרסום אחר, מכל סוג שהוא, הוראות תקנון זה יהיו הקובעות.

 

4. אופן הגשת הצילומים

יש להעלות את הצילומים לדף הפייסבוק העירוני בתגובות לתחרות תחפושות פורים תשפ"א – פברואר 2021

5. עריכת תמונות

על התצלום לשקף נאמנה ובאופן אותנטי את התחפושת והמשתתף שמצטלם.

עיבוד התמונה, לרבות בהירות התמונה יש לבצע במתינות.

אין להעלות תמונה הכוללת עיבוד באמצעות פילטרים.

6. ועדת שיפוט

צוות השיפוט יורכב משלושה נציגים מהמחלקה לאומנות חזותית בעיריית ירושלים ושני אמנים ירושלמים.

הקריטריונים לזכייה יבחנו על פי:

· מקוריות וייחודיות בביצוע עצמי

· מקוריות וייחודיות ברעיון. יובהר כי התחפושות צריכות להיות עבודה מקורית של המגיש או מי מטעמנו, עשויות עבודת יד וכן עבודה שהוכנה השנה.

· כל התמונות של משתתפי התחרות, אשר עמדו בכל התנאים המפורטים בתקנון זה יועברו על ידי עורכת התחרות לוועדת השיפוט.

· עורכת התחרות ו/או ועדת השיפוט אינם מחויבים לספק הסבר ביחס לכך שצילומים של משתתף מסוים נפסלו ו/או לא זכו, וכל החלטה כאמור, תהא לפי שיקול דעתם המקצועי של חברי ועדת השיפוט, ומבלי שלמשתתפי התחרות, תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

· החלטת ועדת השיפוט הינה סופית, כפופה לשיקול הדעת הבלעדי של הוועדה ובלתי ניתנת לערעור.

7. פרסים

לזוכים יוענקו פרסים כספיים באופן הבא:

מסלול משפחות:

מקום ראשון: 1,000 ₪

מקום שני: 600 ₪

מקום שלישי: 400 ₪

 

מסלול אינדיבידואל:

מקום ראשון: 1,000 ₪

מקום שני: 600 ₪

מקום שלישי: 400 ₪

 

מסלול חביב הקהל משפחות/אינדיבידואל:

200 ₪

8. זכויות יוצרים

א. כל משתתף בתחרות מצהיר כי אין ולא תהיינה לו או למי מטעמו, כל תביעה, דרישה או טענה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות, תביעות אשר עניינן בזכויות יוצרים, זכויות קניין או זכויות מוסריות, לרבות כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה, בקשר עם הצילומים שהוגשו/שותפו/הועלו על ידו במסגרת התחרות.

ב. עיריית ירושלים ו/או ועדת השיפוט ו/או מי מטעמם לא יהא אחראי, במישרין ו/או בעקיפין לכל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, בין היתר בשל הפרת זכויות של צדדים שלישיים לרבות דיני זכויות יוצרים ו/או פגיעה בזכויות קניין רוחני ו/או העתקה ו/או פגיעה במוניטין ו/או בפרטיות של אדם ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים, הנגרם בקשר עם הצילומים שהוגשו לתחרות.

 

ג. ככל שתעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עיריית ירושלים ו/או מי מטעמה בקשר לצילום כלשהו, יהא המשתתף בתחרות אחראי לבדו, במישרין ו/או בעקיפין, למלוא הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייגרמו לעיריית ירושלים כתוצאה מטענה ו/או תביעה כלשהי כאמור, לרבות, בגין הפרת זכות יוצרים ו/או הפרת דיני קניין רוחני ו/או העתקה ו/או פגיעה במוניטין ו/או פגיעה בפרטיות המצולמים ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים.

 

ד. המשתתף בתחרות יהא אחראי לשפות ולפצות את עיריית ירושלים, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין הוצאות שיגרמו לה במסגרת הליכים משפטיים כאמור, ובגין הנזקים שיגרמו לה כתוצאה מהליכים אלו, לרבות הוצאות משפטיות ושכר עורך דין, בכפוף לכך שהמשתתף קיבל את ההזדמנות להתגונן מפני כל תביעה ו/או טענה.

 

9. אחריות

א. כל המשתתף בתחרות, ובכל הכרוך בה, עושה כן על אחריותו בלבד, ועיריית ירושלים ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עמם פעולה בקשר עם התחרות, לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועוגמת נפש) אשר

ייגרמו למשתתף בכל הקשור לתחרות הזו, במישרין ו/או בעקיפין לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע התחרות, לעדכון תנאי התחרות, לאופן קביעת הזוכה, לאופן קבלת ומימוש הפרס, ולכל החלטה ו/או פעולה אשר תקבל ו/או תעשה על סמך ההשתתפות בתחרות.

ב. עיריית ירושלים לא תישא בכל אחריות כלפי המשתתף במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם התחרות.

 

10. תנאים נוספים

מימוש הפרס יהיה תוך חצי שנה מיום הענקתו.

הפרס הוא אישי לזוכה בלבד ואינו ניתן להסבה או להמחאה לאדם או גוף אחר או צד שלישי כלשהו.

לא דרש זוכה בפרס שזכה בו בתוך שבועיים ימים מיום הזכייה בתחרות, רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להרחיב או לצמצם את התנאים, הקטגוריות והפרסים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

המשתתפים מצהירים כי לא תהיה להם כל טענה או תביעה בקשר לתחרות או לתקנון ו/או לכל תקלה ובכלל זה הנובעת או קשורה לרשת פייסבוק או רשת האינטרנט.

למשתתפים בתחרות לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עיריית ירושלים ו/או מי מטעמה, בגין התחרות, הוראותיה, מגבלותיה, דרך ניהולה, והכללים בדבר הזכייה בפרסים.

עיריית ירושלים ו/או מטעמה אינם מתחייבים כי התחרות לא תופרע ו/או תהיה ללא מגבלות או הפסקות, ו/או תנוהל ללא טעויות, נזקים, קלקולים, תקלות תקשורת.

בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול התחרות ו/או תוצאותיה ו/או בנושא פרשנות התקנון ניתנת לעיריית ירושלים זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים בתחרות.

העירייה רשאית לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל משתתף ו/או מכל המשתתפים לעניין השתתפותם בתחרות.

העירייה רשאית לבטל כל זכייה אם יתגלה כי נמסר מידע שגוי ו/או לשנות ו/או לעדכן את הדרישות המפורטות במסמך זה, לצמצם ו/או לבטל את התחרות ו/או חלקה.

למשתתפים לא תהיה כל טענה/דרישה או תביעה בשל שימוש שעשה המזמין בזכות מזכויותיו אלו.

עיריית ירושלים ו/או כל הבא מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה בתחרות, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עורכת התחרות בקשר לכך.

סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הנוגע והכרוך לפרוש הוראות תקנון זה תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים ולהם בלבד.