דלג לתוכן העמוד

נוהל להענקת עיטור יקיר ירושלים

עיריית ירושלים תעניק אחת לשנה, על פי השנה העברית, את עיטורי ''יקיר העיר ירושלים'', מועד הענקת העיטורים הוא ביום ירושלים, מועד איחודה של העיר, או בסמוך לו.

מידי שנה יוענקו העיטורים לאישים שמספרם לא יעלה על י"ב עיטורים.

 

קריטריונים להענקת העיטור

 • העיטורים יוענקו לאישים שגילם יהיה לפחות 65 שנה.
 • העיטורים יוענקו לאישים אשר עיקר פעילותם הציבורית הייתה בירושלים, עשו בתוכה ו/או פעלו למענה.
 • העיטורים יוענקו לאישים בעלי תכונות ייחודיות אשר תרומתם לירושלים היא ממושכת וסגולית והקרינו מאישיותם על העיר.
 • בקביעת האישים הזכאים לקבלת העיטור, תתחשב הוועדה ככל האפשר, במרקם המיוחד של אוכלוסיית העיר ובתחומי העשייה השונים של המועמדים.

 

העיטור לא יוענק ל:

 • אנשים שאינם תושבי ירושלים, כמופיע במרשם האוכלוסין.
 • אנשים אשר נפטרו לפני המועד האחרון להגשת המועמדים, המתפרסם מדי שנה
 • נבחרי ציבור (שרים, חברי כנסת, חברי מועצה וכיוצא בזה) מכהנים
 • עובדים מכהנים בעיריית ירושלים, לרבות חברות הבת העירוניות וכיוצא בזה

 

קטגוריות הפרס

 1. חינוך
 2. תרבות
 3. פעילות ציבורית
 4. קרוב לבבות וסובלנות
 5. התנדבות, צדקה וחסד
 6. מחקר ואקדמיה
 7. דת ומורשת ישראל
 8. פיתוח ותשתיות

 

השיטה

 1. את ההמלצות להענקת העיטורים ניתן להגיש ע''י כל תושב, ארגון ו/או גורם אחר.
 2. העירייה תפרסם את מועד ועקרונות התהליך להגשת ההמלצות באתר האינטרנט העירוני, ו/או בעיתונות ו/או על גבי לוחות מודעות עירוניים בחתימת ראש העיר.
 3. ראש העיר ימנה 2 וועדות:
  1. ועדה מקצועית המורכבת מאישי ציבור וגורמים מקצועיים עירוניים, אשר תפקידה למיין ולבחון את ההמלצות בהתאם לקריטריונים ולהמליץ בפני הוועדה הציבורית על המועמדים הראויים לטעמה לקבלת העיטור.
  2. וועדה ציבורית המורכבת מאישי ציבור ואשר בראשה יעמוד שופט בדימוס או דמות ציבורית מוכרת אחרת. תפקיד הוועדה יהיה למיין ולבחון את ההמלצות בהתאם לקריטריונים. הוועדה הציבורית תגיש את ממצאיה לראש העיר.
 4. המלצות הוועדה תתקבלנה בהסכמה של רוב החברים המשתתפים בישיבה, ובמידה והקולות יהיו שקולים תינתן ליו''ר הוועדה זכות ההכרעה.
 5. הוועדה הציבורית תגבש רשימה סופית של 12 מועמדים העומדים בקריטריונים האמורים לעיל ותגיש המלצותיה לאישור ראש העיר אשר יביא את הרשימה לאישור מועצת העירייה.
 6. בכל שנה יינתן הפרס בלפחות 6 מתוך 8 הקטגוריות הקיימות.
 7. בכל שנתיים עוקבות יינתן הפרס בכל 8 הקטגוריות הקיימות.
 8. שמות המועמדים/ות לקבלת עיטור ''יקיר ירושלים'' לא יפורסמו ברבים אלא לאחר שראש העיר קיבל את הסכמת המועמדים/ות לקבלת עיטור הכבוד ולאחר אישורם במועצת העירייה.

 

עקרונות נוספים

 • לא תתקבל ולא תידון כל הצעה למתן עיטור אם אינה תואמת את התנאים דלעיל ו/או הוגשה לאחר שהוועדה הציבורית השלימה ההליך והגישה המלצותיה לראש העיר.
 • אם במועד שבין אישור המועצה לבין טקס הענקת העיטורים נבצר מהמועמד/ת, מכל סיבה שהיא, להשתתף, העיטור יוענק לאחד מבני המשפחה – בתיאום עם המשפחה.
 • הזמנה לטקס מתן עיטור יקיר ירושלים תצא בשם ראש העירייה וחברי מועצת העירייה.
 • בנוסף לתעודת כבוד, תוענק לכל יקיר/ת ירושלים סיכת זהב בצורת סמל העירייה.

 

להורדת הנוהל לחצו כאן