דלג לתוכן העמוד

מיזמים ופעולות משותפות

עיריית ירושלים מעודדת קיום אירועים ופעולות בתחומי תרבות ואמנות, חברה, רווחה, ספורט, בריאות, דת ופנאי ומציגה תמיכה במיזמים בירושלים, בשיתוף בין העירייה לבין תאגיד בהתאם לחזון העירייה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי והכל בהתאם לתנאי נוהל "מיזמים ופעולות משותפות" המלא.

 

הבקשות להשתתפות העירייה בתקציב מיזם או פעולה משותפת יידונו על ידי ועדה מקצועית. הוועדה תהא רשאית להחליט באשר להשתתפות העירייה בתקציב האירוע ובאשר לשיעור ההשתתפות כאמור.
הוועדה תהא רשאית להחליט באשר לתנאים נוספים לאישור השתתפות עירונית, לרבות אופי האירוע ותכניו ואינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

את הבקשות לאירועים ופעילויות בשנת 2022 ניתן להגיש, לכל המאוחר, 30 ימים לפני מועד האירוע. יובהר כי השתתפות העירייה מותנית בקיום תקציב עירוני למיזם/פעולה משותפת.

להלן חלק מהתנאים להשתתפות

  1. האגף הרלוונטי ממליץ על השתתפות העירייה בתקציב הפעילות.
  2. היוזמה לפעילות באה מצדו של היזם הפרטי ו/או האגף.
  3. האירוע מיועד לציבור הרחב ומתקיים בירושלים. תינתן עדיפות לאירועים המיועדים לקהל רחב.
  4. הכניסה לאירוע הנה חופשית או מסובסדת, במקרים בהם נמכרים כרטיסים במחיר רגיל, חלק מהכרטיסים יימכרו בהנחה לבעלי תעודת תושב ירושלים
  5. לצורך חישוב השתתפות העירייה בפעולה, תנוכה מתקציב הפעולה ההכנסה ממכירת כרטיסים
  6. האירוע תורם להעשרת חיי התרבות/האומנות/הספורט/הרווחה/החברה/הבריאות/דת בעיר בהתאם לחזון העירייה ובהתאם לתכניות העבודה של האגף הרלוונטי
  7. הפרסום לאירוע יכלול את הלוגו של עיריית ירושלים ויהיה מתואם עם האגף לדוברות והסברה
  8. לא תהיה השתתפות עירונית בפעילות בעלת אופי פוליטי/מפלגתי
  9. לא תינתן תמיכה עירונית כפולה הן בפעולה משותפות והן מתקציב התמיכות העירוני.

ככל שתקציב המזון באירוע עולה על 5% מתקציב האירוע, ינוכה תקציב המזון מתקציב הפעולה לצורך חישוב השתתפות העירייה.

מוסד המבקש את השתתפות העירייה יפנה בכתב בבקשה אל האגף הרלוונטי בצרוף מכתב נלווה המתאר את מטרת האירוע, תוכנו, תאריך יעד, גורם מבצע, מיקום האירוע, קהל היעד, תקציב מפורט, פירוט מקורות המימון, תכנית מפורטת, פירוט בדבר ניסיון קודם של המבקש, מסמכי ההתאגדות ואישורים (ניהול ספרים וניהול תקין מרשם העמותות/ ההקדשות).

ככל שעלות הביצוע בהתאם לדו"ח הביצוע בפועל שיהיה מאושר על ידי רואה חשבון, תהיה קטנה מעלות הביצוע המתוכננת המקורית, תופחת השתתפות העירייה, ככל שאושרה, באופן יחסי.

ההשתתפות תעוגן בהסכם חתום שנוסחו מצורף כנספח א' לנוהל

גוף המבקש לבצע מיזם/פעולה דומה רשאי לפנות למזכירות העירייה בדוא"ל
BSSHIRA@jerusalem.muni.il

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

נוהל מיזמים ופעולות משותפות   נוהל מיזמים ופעולות משותפות
טופס רשימת המסמכים להגשת הבקשה   טופס רשימת המסמכים להגשת הבקשה

 

שם הדוח

תאריך הישיבה

קישור לקובץ

נספחים

דו"ח מישיבה מספר 24

3.12.2019

  דו"ח מישיבה מספר 24 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות  
דו"ח מישיבה מספר 26

17.12.2019

  דו"ח מישיבה מספר 26 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות  
דו"ח מישיבה מספר 27

18.12.2019

  דו"ח מישיבה מספר 27 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות  
דו"ח מישיבה מספר 31

7.1.2020

  דו"ח מישיבה מספר 31 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות  
דו"ח מישיבה מספר 33

4.2.2020

  דו"ח מישיבה מספר 33 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות  
דו"ח מישיבה מספר 37

25.3.2020

  דו"ח מישיבה מספר 37 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות  
דו"ח מישיבה מספר 38

14.5.2020

  דו"ח מישיבה מספר 38 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות  
דו"ח מישיבה מספר 41

30.6.2020

  דו"ח מישיבה מספר 41 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות  
דו"ח מישיבה מספר 43

3.8.2020

  דו"ח מישיבה מספר 43 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות  
דו"ח מישיבה מספר 44

18.8.2020

  דו"ח מישיבה מספר 44 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות  
דו"ח מישיבה מספר 45

2.9.2020

  דו"ח מישיבה מספר 45 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות  
דו"ח מישיבה מספר 46

30.9.2020

  דו"ח מישיבה מספר 46 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות  
דו"ח מישיבה מספר 49

4.11.2020

  דו"ח מישיבה מספר 49 של וועדת מיזמים ופעולות משותפות  
דו"ח מישיבה מספר 51

30.11.2020

  דוח מישיבה מספר 51 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות  
דו"ח מישיבה מספר 55

15.12.2020

  דוח מישיבה מספר 54 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות  
דוח מישיבה מספר 57

27.1.2021

  דוח מישיבה מספר 57 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות  
דוח מישיבה מספר 60

22.2.2021

  דוח מישיבה מספר 60 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות  
דוח מישיבה מספר 61

2.3.2021

  דוח מישיבה מספר 61 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות  
דוח מישיבה מספר 62

14.3.2021

  דוח מישיבה מספר 62 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות  
דוח מישיבה מספר 65

19.4.2021

  דוח מישיבה מספר 65 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות  
דוח מישיבה מספר 66

10.5.2021

  דוח מישיבה מספר 66 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות  
דוח מישיבה מספר 68

20.5.2021

  דוח מישיבה מספר 68 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות  
דוח מישיבה מספר 69

2.6.21

  דוח חתום מישיבה 69 מיזמים ופעולות.pdf  
דוח מישיבה מספר 70

14.6.21

  דוח מישיבה מס 70 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות.pdf  
דוח מישיבה מספר 71

22.6.21

  דוח חתום מישיבה מס 71 מיזמים ופעולות משותפות.pdf  
דוח מישיבה מספר 72

6.7.21

  דוח חתום מישיבה מס 72 של  הוועדה ל מיזמים ופעולות משותפות.pdf  
דוח מישיבה מספר 73   דוח מתוקן מישיבה מס 73 של מיזמים ופעולות משותפות.pdf  
דוח מישיבה מספר 74   דוח מישיבה מס 74 מיזמים ופעולות משותפות.pdf  
דוח מישיבה מספר 75   דוח מישיבה מס 75 מיזמים ופעולות משותפות.pdf  
דוח מישיבה מספר 76   דוח חתום 76 מיזמים.pdf  
דוח מישיבה מספר 78   מיזמים מס 78.pdf  
דוח מישיבה מספר 79   דוח מישיבה מס79 מיזמים ופעולות משותפות .pdf  
דוח מישיבה מספר 80   דוח מישיבה מס 80 של מיזמים חתום.pdf  
דוח מישיבה מספר 81   דוח מישיבה מס 81 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות.pdf  
דוח מישיבה מספר 83   דוח מישיבה מס 83 מיזמים ופעולות משותפות.pdf  
דוח מישיבה מספר 84   דוח מישיבה מס 84 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות.pdf  
דוח מישיבה מספר 85   דוח חתום לישיבה מס 85 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות.PDF  
דוח מישיבה מספר 87   דוח לישיבה מס 87 מיזמים ופעולות משותפות.pdf  
דוח מישיבה מספר 88   דוח מישיבה מס 88 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות.pdf  
דוח מישיבה מספר 90   דוח מישיבה מס 90 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות.pdf  
דוח מישיבה מספר 91   דוח מישיבה מס 91 מיזמים ופעולות משותפות.pdf  
דוח מישיבה מספר 93   דוח מישיבה מס 93 של הוועדה למיזמים לפעולות משותפות.pdf  
דו"ח מישיבה מספר 95   דוח מישיבה 95 מזימים ופעולות משותפות.pdf  
דוח מישיבה מספר 96   ventures and operations96.pdf  
דוח מישיבה מספר 97   ventures and operations97.pdf  
דוח מישיבה מספר 98   ventures and operations98.pdf  
דו"ח מישיבה מספר 99   ventures and operations99.pdf  
דו"ח מישיבה מספר 100   ventures and operations100.pdf  
דוח מישיבה מספר 108   ventures and operations 108.pdf  
דוח מישיבה מספר 109   ventures and operations 109.pdf  
דוח מישיבה מספר 113   ventures and operations113.pdf  
דוח מישיבה מספר 115   ventures and operations115.pdf  
דוח מישיבה מספר 116   + דוח מישיבה מס 116 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות נספחים.pdf  
דוח מישיבה מספר 117   דוח מישיבה מס 117 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות.pdf  
דוח מישיבה מספר 118   דוח חתום לישיבה מס 118 מזימים ופעולות משותפות.pdf   נספחים 118 כולל מעל סדר היום.PDF
דוח מישיבה מספר 119   דוח מישיבה מס 119 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות.pdf  
דוח מישיבה מספר 120   דוח מישיבה מס 120 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות.pdf  
דוח מישיבה מספר 121   דוח מישיבה מס 121 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות.pdf  
דוח מישיבה מספר 122   דוח מישיבה מס 122 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות.pdf  
דוח מישיבה מספר 124   דוח מישיבה 124 חתום מיזמים.pdf  
דוח מישיבה מספר 125   דוח מישיבה מס 125 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות.pdf  
דוח מישיבה מספר 126   דוח מישיבה 126 חתום מיזמים ושתפ.pdf  
דוח מישיבה מספר 127   דוח 127 חתום מיזמים ופעולות משותפות.pdf  
דוח מישיבה מספר 129   דוח לישיבה מס 129 מיזמים ופעולות משותפות.pdf  
דוח מישיבה מספר 132   דוח מישיבה 132 מזימים ופעולות משותפות.pdf  
דוח מישיבה מספר 133   דוח מישיבה 133 מיזמים ופעולות משותפות.pdf