דלג לתוכן העמוד

החלטת מועצת העירייה

החלטת מועצת העירייה להקים את מוסד המורשה לטיפול בתלונות (האומבודסמן) התקבלה ביום 5.6.66 ובה נקבע כלהלן: המועצה מחליטה למנות מורשה מטעם מועצת העירייה לטפול בתלונות ולהטיל עליו לשמור על זכויות אזרחי העיר בזיקה למסגרת ותחום פעולות העירייה, במגמה לתקן ולמנוע קיפוח, אפליה או פגיעה בזכויות התושבים.​

ביום יז' בסיוון התשכ"ו, 5.6.66 החליטה מועצת עיריית ירושלים על הקמת מוסד המורשה לטיפול בתלונות (אומבודסמן).

להלן נוסח ההחלטה:

בהחלטה נקבע בין היתר כי: המועצה מחליטה למנות מורשה מטעם מועצת העירייה לטפול בתלונות ולהטיל עליו לשמור על זכויות אזרחי העיר בזיקה למסגרת ותחום פעולות העירייה, במגמה לתקן ולמנוע קיפוח, אפליה או פגיעה בזכויות התושבים.

תפקיד המורשה לטפל בתלונות אזרחים, גופים ומוסדות, במטרה להבטיח ולפקח על פעולה תקינה וללא משוא פנים של מינהל העירייה, על כל שלוחותיו, מחלקותיו ומוסדותיו.

ניתן יהיה לפנות למורשה בתלונה בכל עניין הנוגע לנושאים שהם בתחום הפעולה המוניצפלית, לאחר שהמתלונן פנה תחילה בצינורות המתאימים בעירייה ולדעתו לא נענה כראוי או לא בא על סיפוקו הצודק.

לשם ביצוע תפקידו יהיה המורשה מוסמך לקבל מכל עובד עירייה או גוף הפועל במסגרתה, מסמכים ומידע הדרושים לו לשם בדיקת התלונות ותהיה לו גישה בלתי מוגבלת לכל התיקים והדיונים בעירייה ובמוסדותיה.

מצא המורשה קיפוח, אפליה או פגיעה בזכויות יהא הוא מוסמך לתבוע תיקון הטעון תיקון.

המורשה יעשה סידורים מתאימים על מנת שתוכן התלונות, דרכי הטיפול ותוצאות הטיפול בהן יהיו גלויים ונתונים לגישה חופשית לחברי מועצת העירייה ותלונות בעלות חשיבות עקרונית, גם לנציגי העיתונות.

במילוי תפקידו יפעל המורשה באופן עצמאי ובלתי תלוי.

מחובתו של המורשה להגיש למועצת העירייה בתום כל שנה דין וחשבון על פעולותיו.