דלג לתוכן העמוד

איכות הסביבה

נוסח חקיקה ארצית וחוקי עזר מובאים לנוחות הציבור

חוק עזר

חוק עזר הוא סוג מיוחד של חקיקת משנה שמתקינה מועצת העירייה לאחר שהוסמכה בחוק להתקינו. באמצעות חוקי העזר מתאפשר לרשות המקומית למלא את תפקידיה, לפעול לפי סמכויותיה ולהסדיר את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים.

 

 

מינהל או אגף

חוק עזר

קובץ Word

קובץ PDF

איכות הסביבה

חוק עזר לירושלים (הגנת איכות הסביבה - הגשת דין וחשבון), התשמ"ג - 1983

  חוק עזר לירושלים (הגנת איכות הסביבה - הגשת דין וחשבון), התשמג - 1983   חוק עזר לירושלים (הגנת איכות הסביבה - הגשת דין וחשבון), התשמג - 1983
איכות הסביבה

חוק עזר לירושלים (מיחזור) התשס"ח - 2008

  חוק עזר לירושלים (מיחזור) התשסח - 2008   ​חוק עזר לירושלים (מיחזור), התשס''ח - 2008
איכות הסביבה

זיהום אוויר חוק עזר לירושלים (מניעת מפגעים - זיהום אוויר) התשסז - 2007

  חוק עזר לירושלים (מניעת מפגעים - זיהום אוויר) התשסז - 2007   ​חוק עזר לירושלים (מניעת מפגעים - זיהום אוויר), התשס''ז - 2007
איכות הסביבה

חוק עזר לירושלים (מניעת רעש), התשס"ז – 2007 [ כולל הוראת שעה התשפ"ג]

  חוק עזר לירושלים (מניעת רעש), התשסז - 2007 כולל הוראת שעה התשפג.docx   חוק עזר לירושלים(שמירת הסדר והניקיון) (תיקון והוראת שעה), התשפג - 2023 בחתימת ראש העירייה [מאי 2023].pdf
איכות הסביבה

חוק עזר לירושלים (צמצום זיהום אוויר הנובע מתחבורה) (הוראת שעה), התשפב - 2021

 

  חוק עזר לירושלים (צמצום זיהום אוויר הנובע מתחבורה) (הוראת שעה), התשפב - 2021   חוק עזר לירושלים (צמצום זיהום אוויר הנובע מתחבורה) (הוראת שעה), התשפב - 2021
איכות הסביבה

חוק עזר לירושלים (צמצום זיהום אוויר הנובע מכלי ציוד מכני הנדסי) (הוראת שעה), התשפ"ג – 2023

  חוק עזר לירושלים (צמצום זיהום אוויר הנובע מכלי צמה) (הוראת שעה)  התשפג - 2023 לאתר העירוני.docx   חוק עזר לירושלים(צמצום זיהום אוויר הנובע מכלי צמה) (הוראת שעה), התשפג - 2023 מהרשומות.pdf

 

מינהל או אגף

חוק עזר

קובץ Word

קובץ PDF

איכות הסביבה

הודעה על החלת חוקי עזר – עיריית ירושלים

    הודעה על החלת חוקי עזר – עיריית ירושלים
איכות הסביבה


תיקון הודעה על החלת חוקי עזר – עיריית ירושלים : אכיפת פסולת בניין ברשות הרבים לפי חוק האכיפה הסביבתית

    תיקון הודעה על החלת חוקי עזר – עיריית ירושלים : אכיפת פסולת בניין ברשות הרבים לפי חוק האכיפה הסביבתית
איכות הסביבה


תיקון הודעה על החלת חוקי עזר – עיריית ירושלים : אכיפת עבירת עקירת עצים לפי פקודת היערות

    תיקון הודעה על החלת חוקי עזר – עיריית ירושלים : אכיפת עבירת עקירת עצים לפי פקודת היערות
איכות הסביבה

חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים), התשס''ח – 2008

    חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים), התשס''ח – 2008
איכות הסביבה

חוק עזר לירושלים (עקירת עצים), התש''ך - 1959

  חוק עזר לירושלים (עקירת עצים) התשך - 1959   חוק עזר לירושלים (עקירת עצים), התש''ך - 1959

 

מינהל או אגף

חוק עזר

קישור לאתר

איכות הסביבה

חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) התשס"ח - 2008

  קישור לאתר
איכות הסביבה

חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג - 1983

  קישור לאתר
איכות הסביבה

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968

  קישור לאתר
איכות הסביבה

חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד - 1984

  קישור לאתר
איכות הסביבה

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965

  קישור לאתר

 

מינהל או אגף

חוק עזר

קובץ PDF

איכות הסביבה

חוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961

 
אגף היועץ המשפטי לעירייה

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג – 1992

 
איכות הסביבה

תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן – 1990

 
איכות הסביבה

תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט -1979

 
איכות הסביבה

תקנות רישוי עסקים (תקן מד רעש אולם שמחות וגן אירועים), התשס"ו – 2006

 
איכות הסביבה

תקנות רישוי עסקים (התקן מד רעש בדיסקוטק), התשע"ד – 2014

 
איכות הסביבה

צו סדר הדיו הפלילי (עבירת קנס – מניעת רעש), התש"ס – 2000