דלג לתוכן העמוד

דוח הרשות לשנת 2015

מובא לעיון הציבור דו"ח עיריית ירושלים לשנת 2015 על-פי סעיף 6 לתקנות חוק חופש המידע התשנ"ט – 1999.

הדו"ח מציג בין היתר את עיקרי מדיניות העירייה, המבנה הארגוני, תוכניות העבודה, התקציב העירוני ועוד וערוך לפי לשוניות כסדרו בלשון תקנות החוק.

​דו"ח זה משקף במידה ניכרת את מדיניות השקיפות שחרטה על דיגלה העירייה אשר מתבטאת בתהליכים רבים ומגוונים אשר עיקרם העמדת מידע לציבור באופן ייזום. בשנים עברו שימש אתר העירייה על פרטיו השונים כדו"ח הרשות מתוך תפיסה כי הינו מכיל את כלל המידע העירוני ומתעדכן בצורה דינאמית. מתוך רצון להקל ולדחוף את המידע לציבור בצורה יעילה ושקופה הוחלט השנה כי הדו"ח השנתי יופיע בצורה מרוכזת לרווחת האזרח.