דלג לתוכן העמוד

חוק חופש המידע, התשנ''ח-1998

לכל אזרח ישראלי או תושב יש הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה.

לנוסח חוק חופש המידע לחצו כאן

תקנות כלליות-תשנ''ט 11017- 1999

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ,4 ו-19 לחוק חופש המידע, התשנ''ח-1998 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות
בתקנות אלה -
''בית דואר'' - כהגדרתו בחוק רשות הדואר, התשמ''ו-1986, למעט תיבת דואר;
''השנה החולפת'' - השנה שקדמה לשנת פרסומו של הדין וחשבון;
''השנה הנוכחית'' - שנת פרסומו של הדין וחשבון;
''ספריה ציבורית'' - כהגדרתה בחוק הספריות הציבוריות, התשל''ה-1975, ואולם
ברשות מקומית שבה יותר מספריה ציבורית אחת - הספריה הציבורית המרכזית לפי
קביעת הרשות המקומית.

2. פרסום רשימת הרשויות הציבוריות
(א) הממשלה תפרסם בדרך קבע, אתר האינטרנט של הממשלה, את רשימת הרשויות
הציבוריות כאמור בסעיף 4(א) לחוק.
(ב) הממשלה תפרסם מדי שנה את רשימת הרשויות הציבוריות ברשומות.
(ג) הממשלה תפיץ מדי שנה את רשימת הרשויות הציבוריות -
(1) לספריית הכנסת;
(2) לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי - שני עותקים;
(3) לספריה ציבורית בכל רשות מקומית;
(4) למשרדים המחוזיים של מרכז ההסברה;
(5) לרשות הדואר, במספר עותקים מספיק לשם הפה בין בתי הדואר.

3. העמדת הנחיות מינהליות לעיון הציבור
רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות הכתובות כאמור
בסעיף 6(א) לחוק, כפי שיעודכנו מזמן לזמן, במשרד הראשי, וכן במשרדיה
המחוזיים, אם קיימים, אלא אם כן קבעה הרשות מקומות עיון אחרים שבהם תתאפשר
גישה נוחה לציבור; קביעה כאמור תיכלל במידע, שברשימת הרשויות לפי סעיף 4
לחוק ובדין וחשבון השנתי של הרשות הציבורית.

4. העמדה לעיון הציבור על ידי רשות מקומית
רשות מקומית תעמיד לרשות הציבור את רשימת הרשויות הציבוריות כאמור בסעיף
4(ב) לחוק וכן את חוקי העזר שלה, בנוסחם המעודכן -
(1) במשרדי הרשות המקומית;
(2) בספריה ציבורית בתחום אותה רשות.

5. מועד פרסום דין וחשבון שנתי
דין וחשבון שנתי של רשות ציבורית יתפרסם לא יאוחר מ-1 ביולי בכל שנה.

6. תוכן דין וחשבון שנתי
דין וחשבון שנתי של רשות ציבורית יכלול, בין השאר -
(1) פירוט מבנה הרשות, אגפיה, יחידותיה ויחידות הסמך שלה; שמות בעלי
תפקידים בכירים, העומדים בראש אגפים, יחידות ויחידות סמך הרשות;
(2) תיאור תחומי האחריות של הרשות הציבורית;
(3) מענה של הרשות הציבורית ודרכי ההתקשרות עמה, לרבות מעניהם של הממונה
לפי סעיף 3 לחוק ושל בעלי תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור,
ודרכי ההתקשרות עמם;
(4) לגבי יחידות ברשות הציבורית, הנותנות שירות לאזרח - פרישתן הגאוגרפית,
וכן מענים ודרכי ההתקשרות עם כל סניפי היחידות;
(5) סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה החולפת;
(6) סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית;
(7) תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת;
(8) פירוט הוצאותיה של הרשות הציבורית בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב;
(9) תקציב הרשות הציבורית לשנה הנוכחית;
(10) רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות הציבורית פרסמה בשנה
החולפת;
(11) המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן
פועלת הרשות הציבורית כאמור בסעיף 6 לחוק;
(12) תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית, הרשומים לפי חוק
הגנת הפרטיות, התשמ''א-1981;
(13) קרנות ומלגות שבמימון הרשות הציבורית;
(14) תמיכות שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט
שמותיהם של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם;
(15) ברשות ציבורית שהיא משרד ממשלה - רשימת החוקים שהשר העומד בראש
המשרד ממונה על ביצועם, וכן פירוט הרשויות הציבוריות והתאגידים שהמשרד
אחראי על תחומי פעילותם;
(16) ברשויות מקומיות - המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין חוקי העזר שלה - לחצו כאן.

7. דיווח של הממונה
דיווח הממונה על הפעלת החוק ברשות הציבורית יכלול את כל אלה:
(1) מספר הבקשות למידע שהוגשו במהלך השנה החולפת;
(2) מספר הבקשות למידע שנענו בשנה החולפת, ומתוכן מספר הבקשות שנענו בחיוב
ומספר הבקשות שנענו בשלילה או שנענו חלקית, תוך חלוקה לפי העילות המפורטות
בחוק לאי מסירת מידע;
(3) שיעורי הבקשות שנענו במועדים השונים הקבועים בסעיף 7 לחוק;
(4) מספר העתירות שהוגשו על החלטות הממונה;
(5) תמצית ההחלטות בעתירות שהוגשו על החלטות הממונה, ושיש להן חשיבות
לציבור.

8. פרסום דין וחשבון שנתי
(א) דין וחשבון שנתי של רשות ציבורית יהיה פתוח לעיון הציבור במשרד הראשי
של הרשות הציבורית, ואם יש לה משרדים מחוזיים - גם בהם.
(ב) רשות ציבורית, למעט רשות מקומית ותאגיד שבשליטת רשות מקומית, תשלח
עותק של הדין וחשבון השנתי -
(1) לגנזך המדינה;
(2) לספריית הכנסת;
(3) לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי - שני עותקים;
(4) לספריה ציבורית בכל רשות מקומית, שמספר תושביה עולה על 5000.
(ג) רשות ציבורית שהיא רשות מקומית או תאגיד שבשליטת רשות מקומית, תשלח
עותק של הדין וחשבון השנתי לספריה הציבורית בתחום אותה רשות מקומית.
(ד) רשות ציבורית שהיא משרד ממשרדי הממשלה תפרסם עותק של הדין וחשבון
השנתי באתר האינטרנט של המשרד; רשות ציבורית אחרת, שיש לה אתר אינטרנט,
תפרסם עותק של הדין וחשבון השנתי באתר בתוך שנה מיום הפעלתו של האתר.
(ה) דין וחשבון שנתי יעמוד לעיון לפי תקנה זו במשך שנה מיום פרסומו, אלא
אם כן פורסם דין וחשבון מעודכן יותר; דין וחשבון שפורסם באמצעות האינטרנט
- רשאית רשות ציבורית לעדכן מזמן לזמן במהלך אותה שנה.
(ו) רשות ציבורית תמציא עותק של הדין וחשבון השנתי לכל מבקש, ורשאית היא
לגבות תמורה בעד הפקת העותק.

9. סייג לפרסום
על אף האמור בתקנות אלה, הדין וחשבון השנתי של רשות ציבורית לא יכלול מידע
שאין לפרסמו לפי סעיף 9(א) לחוק, ואין חובה לכלול בו מידע שאין הרשות
הציבורית חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק; סייג זה יצוין בדין וחשבון
השנתי.

10. תחילה
(א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 2(ג)(5), ביום תחילתו של החוק.
(ב) תחילתה של תקנה 2(ג)(5) ביום כ''ג בטבת התש''ס (1 בינואר 2000).
(ג) הדין וחשבון הראשון לפי תקנה 5 יפורסם לא יאוחר מיום כ''ח בסיון התש''ס
      (1 ביולי 2000).

חזור לראש הדף

תקנות אגרות-התשנ''ט-1 1999

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו-19 לחוק חופש המידע, התשנ''ח-1998 (להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ''ה-1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. אגרת בקשה
אגרת בקשה לקבל מידע תהיה בסכום של 75 שקלים חדשים.

2. אגרת טיפול
אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו (להלן - אגרת טיפול)
תהיה בסכום של 40 שקלים חדשים לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או
בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה השלישית.

3. אגרת הפקה
(א) אגרת הפקה של מידע בכתב תהיה בסכום של 1 שקל חדש לכל עמוד צילום או
עמוד פלט מחשב שהופק, או 4 שקלים חדשים לדיסקט מחשב שנמסר.
(ב) היה המידע מוקלט, מוסרט או מצולם - יישא המבקש, בעלות ההפקה או
ההעתקה של המידע.

4. התחייבות לשאת בתשלום האגרות
(א) המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן - המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב
לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 200 שקלים חדשים.
(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי
הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה
בסכום כולל העולה על 200 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים
המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את
הסכום המשוער או חלק ממנו או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.
(ג) הודיע הממונה למבקש כאמור בתקנת משנה (ב), לא ימשיך הממונה בטיפול
בבקשה עד שיודיע המבקש על הסכמתו לשאת בעלות המשוערת, והפקיד את הסכומים
או המציא את הערובות, לפי הנדרש.

5. מסירת מידע
(א) החליטה הרשות הציבורית להעמיד מידע לרשות המבקש, כאמור בסעיף 7(ד)
לחוק, יודיע לו הממונה על סכומי אגרת הטיפול ואגרת ההפקה שחושבו כאמור
בתקנות 2 ו-3, והמבקש ישלם את הסכום כתנאי לקבלת המידע.
(ב) משלוח מידע למבקש ייעשה על חשבונו של המבקש.

6. פטור
מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו, פטור מאגרת בקשה, וכן מאגרת
טיפול בעד 4 שעות עבודה.

7. הצמדה
(א) בתקנה זו, ''מדד'' - מדד המחרים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
(ב) הסכומים הנקובים בתקנות 1 עד 4, יעודכנו ב-1 באוקטובר של כל שנה,
בשיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש ספטמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם
בחודש ספטמבר של השנה שקדמה לה.
(ג) סכום מעודכן כאמור בתקנת משנה (ב), יעוגל כלהלן:
(1) אם הוא נמוך מ-10 שקלים חדשים - לא יעוגל;
(2) אם הוא גבוה מ-10 שקלים חדשים - יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום
של מחצית השקל החדש תעוגל כלפי מעלה.
(ד) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את שיעורי האגרות
כפי שעודכנו לפי תקנת משנה (ב).

8. ערעור
על החלטת הממונה לפי תקנות אלה רשאי המבקש לערער, בתוך 30 ימים מיום מסירת
החלטת הממונה, לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצא משרדו של הממונה.
דחיית מועדים
(א) המועדים הקבועים בסעיף 7 לחוק יימנו מיום קבלת הבקשה על ידי הממונה או
מיום תשלום אגרת הבקשה, לפי המאוחר.
(ב) במנין המועדים האמורים בסעיף 7 לחוק לא יבוא -
(1) פרק הזמן שבין הודעת הממונה לפי תקנה 5 לבין תשלום הסכום הנדרש;
(2) אם הפעיל הממונה את סמכותו לפי תקנה 4(ב) - פרק הזמן שבין הודעת
הממונה לבין הפקדת הסכום או הערובה לתשלומה, לפי הענין.

9. סייג לתחולה
תקנות אלה, למעט תקנה 3, לא יחולו על בקשה למידע, אשר יש להעמידו לרשות
הציבור לפי סעיף 6 לחוק.

10. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק.

חזור לראש הדף