דלג לתוכן העמוד

תשלום לעובד על ימי הבידוד

התקופה המזערית לבידוד - קיצור תקופת הבידוד המזכה בתשלום דמי בידוד

ביום 05.08.2021 פורסם ברשומות תיקון לחוק הבידוד, במסגרתו צומצמה תקופת הבידוד המזכה בתשלום דמי בידוד לתקופה המסתיימת במועד המוקדם ביותר שבו יכלה להסתיים תקופת הבידוד לפי צו בידוד בית. נכון למועד פרסום ההנחיה, תקופה זו היא 7 ימי בידוד בכפוף לקבלת שתי בדיקות קורונה שליליות. ככל שהמועד המוקדם ביותר לסיום תקופת הבידוד לפי צו בידוד בית ישתנה בעתיד (יקוצר או יוארך), כך תשתנה בהתאם תקופת הבידוד המזכה בתשלום דמי בידוד.

על מנת להיות זכאי לתשלום עבור כל ימי הבידוד בתקופה המזכה בתשלום דמי בידוד, על העובד לדווח למשרד הבריאות על כניסתו לבידוד לא יאוחר מ – 4 ימים ממועד כניסתו לבידוד בפועל.

ככל שהעובד דיווח למשרד הבריאות לאחר יותר מ-4 ימים מהמועד בו היה אמור להיכנס לבידוד, מועד זכאותו לתשלום בגין תקופת הבידוד יחל 4 ימים לפני המועד שבו דיווח למשרד הבריאות בפועל (ובלבד שימים אלו עדיין בתוך תקופת הבידוד המזכה בדמי בידוד.)

בגין 3 ימי בידוד ראשונים, העובד יחויב ב- 3 ימי מחלה ממכסת ימי המחלה הצבורים שלו, יתר הימים בתקופת הבידוד שחלה על העובד או על ילדו החל מהיום הרביעי ועד תום התקופה המזכה בתשלום דמי בידוד ישולמו לעובד כ 'דמי בידוד' על חשבון המעסיק.

במידה ולא נותרו לו ימי מחלה לכיסוי 3 ימים כאמור, יוכל לנצל עד 3 ימי מחלה ממכסתו העתידית לשנה הבאה. ככל והעובד יסיים שירותו בעירייה בטרם סגירת יתרה שלילית של ימי מחלה, יקוזזו הימים מיתרת חופשה העומדת לזכותו, ואם לא נותרה יתרת חופשה, העובד לא יחויב בהחזרת החוב בגין 'ימי מחלה עתידיים' אותם ניצל.

יצוין, כי הסדר ימי בידוד מסדיר אך ורק סוגיית תשלום בגין ימי עבודה בהם נוהג העובד לעבוד במשרתו הרגילה, לא כולל ימי מנוחה.

התקופה המזכה לדמי בידוד הוארכה עד ליום 31.10.2021

דמי בידוד לעובד שהוא הורה מלווה ועובד בבידוד מזכה

עובד בבידוד מזכה או עובד שהוא הורה מלווה זכאי לקבל ממעסיקו תשלום דמי בידוד מלאים בסכום השווה לדמי מחלה לפי סעיפים 5 ו - 6 לחוק דמי מחלה, התשל"ו – 1976

מתקופת המחלה הצבורה של העובד (בבידוד מזכה או עובד שהוא הורה מלווה) ששולמו לו דמי בידוד, יופחתו מספר ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בשל חובת הבידוד, ולכל היותר עד שלושה ימי מחלה בגין כל תקופת הבידוד.

הורים מלווים שנעדרו מעבודתם לסירוגין במהלך תקופת הבידוד של ילדם יכולים לחלוק ביניהם את ההיעדרות מהעבודה לסירוגין (בשל היותם מחלימים או מחוסנים). בהתאם, הפחתת היום המלא האחד מתשלום דמי הבידוד תיעשה רק לגבי ההורה שנעדר ראשון מהעבודה, וימי המחלה יופחתו באופן יחסי בהתאם להיקף ההיעדרות של כל הורה מתוך כלל ימי ההיעדרות מהעבודה ועד שלושה ימי מחלה סך הכל לשני ההורים.

על מנת להיות זכאי לדמי בידוד, על העובד להעביר לרכז כח האדם במינהל אישור תו ירוק בתוקף ואת כל המסמכים הרלוונטיים לאסמכתא על עובד בבידוד מזכה / עובד שהוא הורה מלווה.

 

 

חזור לראש הדף

דמי בידוד עובד השוהה בבידוד

עובד השוהה בבידוד ולא מתקיים לגביו אחד התנאים בהגדרת "עובד בבידוד מזכה", זכאי לקבל ממעסיקו 75% מתשלום דמי הבידוד, בעבור ימי הבידוד בתוך התקופה המזערית לבידוד.

מתקופת המחלה הצבורה של עובד השוהה בבידוד וששולמו לו דמי בידוד, יופחתו מספר ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בשל חובת הבידוד, ולכל היותר עד שלושה ימי מחלה בגין כל תקופת הבידוד.

חזור לראש הדף

עובד אשר חלה עליו חובת בידוד בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת

א. יובהר כי עובד שנעדר מעבודתו משום חובת בידוד שחלה עליו בשל הגעתו ממדינה אחרת, כאשר הנסיעה אינה בשליחות המעסיק, אינו זכאי לדמי בידוד.

ב. עובד שנעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת בידוד בשל הגעה ממדינה אחרת אליה נסע מטעם מעסיקו, יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד ולא יופחתו מתקופת המחלה הצבורה של העובד ימי מחלה.

חזור לראש הדף