דלג לתוכן העמוד

תקופת הבידוד

התקופה המזערית לבידוד - קיצור תקופת הבידוד המזכה בתשלום דמי בידוד

ביום 05.08.2021 פורסם ברשומות תיקון לחוק הבידוד, במסגרתו צומצמה תקופת הבידוד המזכה בתשלום דמי בידוד לתקופה המסתיימת במועד המוקדם ביותר שבו יכלה להסתיים תקופת הבידוד לפי צו בידוד בית.

נכון למועד פרסום ההנחיה, תקופה זו היא 7 ימי בידוד בכפוף לקבלת שתי בדיקות קורונה שליליות. ככל שהמועד המוקדם ביותר לסיום תקופת הבידוד לפי צו בידוד בית ישתנה בעתיד (יקוצר או יוארך), כך תשתנה בהתאם תקופת הבידוד המזכה בתשלום דמי בידוד.

בהמשך לתקנות מ 11 בנובמבר 2021 בנושא צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התשפ"ב 2021- בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 יז)ג( לחוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש(

התקופה המזכה בדמי בידוד הוארכה עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב, 31 בדצמבר 2021