דלג לתוכן העמוד

הגדרת 'עובד השוהה בבידוד' והפטור מבידוד

"התקופה המזערית לבידוד" – תקופה שתחילתה ביום שנודע לעובד שחלה עליו או על ילדו חובת בידוד וסיומה במועד המוקדם ביותר שבו יכולה להסתיים לגבי העובד או ילדו, לפי העניין, חובת הבידוד;

"עובד השוהה בבידוד מזכה" – עובד השוהה בבידוד וטרם חלפה לגביו התקופה המזערית לבידוד, אשר מתקיים בו אחד מאלה:

(1) העובד קיבל מנת חיסון ראשונה והמציא אישור למעסיקו, ועד לתום תקופת הבידוד טרם היה למחלים;
(2) העובד מחלים (לרבות מחוסן) והמציא למעסיקו אישור על כך, והוא חייב בבידוד לפי צו בידוד בית;
(3) העובד מסר למעסיק אישור רפואי שניתן בהתאם להנחיות משרד הבריאות, לפיו יש לגביו מניעה רפואית להתחסן, או שלא קיימת לגבי הציבור שהוא נמנה עליו המלצה של משרד הבריאות להתחסן;
(4) העובד קטין;
(5) העובד שוהה בבידוד בשל חובת בידוד שחלה על ילדו, ומתקיימים לגביו כל אלה:
א. ילדו של העובד אינו חוזר מחו"ל או חולה;
ב. העובד נעדר מעבודתו מאחר שהוא שוהה בבידוד בשל חובת הבידוד של ילדו;
ג. העובד מסר למשרד הבריאות דיווח לגבי הבידוד של ילדו והמציא למעסיקו העתק מהדיווח, וטרם חלפה לגבי ילדו התקופה המזערית לבידוד.
ד. העובד מסר הצהרה למעסיק, לפי הטופס שבתוספת לחוק, לפיה אין לילד הורה אחר שבימי ההיעדרות של העובד נעדר מעבודתו או מעסקו או ממשלח ידו לשם השגחה על ילדו (להלן: "הצהרת הורה").

"עובד שהוא הורה מלווה" – עובד שמתקיימים בו כל התנאים הבאים:
(1) העובד נעדר מעבודתו משום שחלה על ילדו חובת בידוד וטרם חלפה לגבי ילדו התקופה המזערית לבידוד;
(2) לא חלה על העובד חובת בידוד לפי צו בידוד בית והוא המציא למעסיק אישור על היותו מחלים (לרבות מחוסן);
(3) ילדו אינו חוזר מחו"ל או חולה;
(4) העובד מסר למעסיק הצהרת הורה;
(5) העובד מסר למשרד הבריאות דיווח על הבידוד של ילדו ומסר למעסיק העתק מהדיווח.

"עובד השוהה בבידוד" – עובד שמתקיימים לגביו כל התנאים בפסקאות (1) עד (3) שלהלן, למעט מי שחלה עליו חובת בידוד בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת או שהוא חולה:
(1) הוא נעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת בידוד;
(2) הוא מסר דיווח על הבידוד לפי צו בידוד בית והמציא למעסיקו העתק מהדיווח האמור;
(3) הוא שהה בבידוד לפי צו בידוד בית;

"ילד" של עובד – שהתקיים בו אחד מאלה:
(1) טרם מלאו לו 16 שנים;
(2) הוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי כאמור בסעיף 1ב לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993.
הוראות חוק הבידוד חלות על עובד שהוא אומן ובידו אישור מאת מנחה אומנה על שהיית ילד באומנה אצלו בעת שחלה על אותו ילד חובת בידוד בתקופת היעדרות העובד מעבודתו.

על מנת להיות זכאי לדמי בידוד, על העובד להעביר לרכז כח האדם במינהל אישור תו ירוק בתוקף ואת כל המסמכים הרלוונטיים לאסמכתא על עובד בבידוד מזכה ועובד שהוא הורה מלווה.