דלג לתוכן העמוד

בקשה לרישיון עסק

 

רישוי עסק, שילוט, מתקנים

טופס מקוון להגשת בקשה לרישיון עסק - לחצו כאן

הגשת בקשה נדרשת במקרים הבאים: עסק חדש, חידוש רישיון, הוצאת מתקנים, רישיון שילוט, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, שינוי בפריט רישוי, שינוי פיזי בשטח העסק, שינוי שם חברה אצל רשם החברות ומכירת הזכויות לחברה אחרת.

דרישות כלליות  להגשת בקשה לרישיון עסק

את הבקשה יש להגיש בצירוף הצרופות להלן.

 1. טופס בקשה לרישיון עסק
 2. צילום של חוזה שכירות / בעלות על הנכס
 3. נגישות- טופס 8 בב' (אישור התאמות נגישות) לעסק ששטחו מעל 100 מ"ר או בתי אוכל ששטח הישיבה בהם עולה על 25 מ"ר, טופס 34 (תצהיר נגישות) לעסק ששטחו עד 100 מ"ר או בתי אוכל ששטח הישיבה בהם אינו עולה על 25 מ"ר בצירוף תמונות בצבע של הכניסה ,דלת, מעברים ודלפקים - במידה ובמקום אין קבלת קהל, צריך לצרף מכתב נפרד של בעל העסק כולל מספר עובדים .

במידה והעסק הוא חברה או תאגיד יש לפעול כדלקמן

 לצרף צילום תעודה מרשם החברות, עם תדפיס שאילתא מלאה של החברה או התאגיד וכתובת המשרד הרשום במשרדי רשם החברות.

התעודה חייבת להיות מעודכנת ליום הגשת הבקשה - עדכון התעודה נעשה במשרדי רשם החברות, ברחוב יפו-97-מרכז כלל, ירושלים.

 1. תצהיר כבאות לעסקים במסלול אישור על יסוד תצהיר כבאות בהתאם לסעיף 6ג לחוק רישוי עסקים, ובהתאם לסוג העסק, שטחו ומגבלות נוספות שנקבעו בצו רישוי עסקים.
 2. במידה ומדובר במזון או מסעדה המיועדת לפחות מ 200 איש ולא מגיש משקאות משכרים לצריכה במקום יש להגיש תצהיר על אי מכירת משקאות משכרים בעסק
 3. במידה ומדובר בייצור מזון או מסעדה יש להציג תוכניות מאושרות על ידי שירות המזון במשרד הבריאות.
 4. במידה והעסק דורש מתקן למניעת זרימה חוזרת יש להמציא אישור ממתקין מוסמך. במידה ואין חיבור למים יש להביא פטור מלשכת הבריאות המחוזית.
 5. במידה והעסק עתיר קהל (כגון: דיסקוטק, אולמות שמחה וכדומה) יש להגיש תוכנית בטיחות מאושרת על-ידי מהנדס בטיחות מוסמך.
 6. במידה ולעסק נקבעה חובת רישוי לפי חיקוק אחר – יש להמציא את אישור הרשות שנקבעה באותו חיקוק. (משרד התחבורה ,מנהל הגז במשרד התמ"ת, משרד התרבות והספורט וכו').
 7. רישיון שלט בתוקף או אישור הגשת בקשה לרישיון שלט וכן הדמיה של השלט המבוקש.
 8. במידה ויש בידך חוות דעת מקדמית יש לצרפה לבקשה.

 

חמשה עותקים מרוכזים בגיליון –(בקובץ PDF) תכנית העסק תכלול

פרטי זיהוי בראש התוכנית

מהות העסק – שמות מנהלי העסק – כתובת מלאה של העסק (שכונה, רחוב, מספר בית, קומה, מיקוד ומספר טלפון) – כתובת מגורי בעל העסק, לרבות מספר טלפון וטלפון נייד – ציון גוש וחלקה ונ.צ. – זיהוי נכס כפי שרשום בגזברות העירייה – חתימת מנהלי העסק על התוכנית – חתימתם ופרטיהם האישיים של עורכי התוכנית לרבות מספר רישוי ות"ז – חתימת מורשה נגישות "מבנה תשתיות וסביבה ומורשה נגישות שירות על גבי התוכנית .

תרשים סביבה

 • תרשים סביבה ייערך בקנה מידה 1:2500 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם נחוץ כך בנסיבות העניין.
 • בתרשים סביבה יצוינו: הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגשו בקו עבה, בציון מספרם כמופיע בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין התשכ"ט 69.
 • מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד מרחק של 500 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק.
 • הדרכים והרחובות הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק ושמותיהם.

מפה מצבית

 • מפה מצבית תיערך בקנה מידה 1:250 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם נחוץ כך בנסיבות העניין.
 • במפה המצבית יצוינו: שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו, לרבות קירותיו החיצוניים והגדרות התוחמים אותו; גבולות העסק יסומנו בקו עבה.
 • מיקומו של העסק בתוך הבניין שבו הוא מצוי ומיקום הבניין בתוך החלקה שבו הוא מצוי.
 • קווי צנרת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה.
 • מיתקנים לסילוק אשפה.
 • מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק ותסומן הצנרת להובלתם.
 • מערכות לכיבוי אש .
 • חדרים ושטחים המשרתים את העסק שאינם צמודים לו כגון מחסן ושירותים (במרחק של עד 25 מטר מהעסק).
 • מקומות החניה המשרתים את העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה) התשמ"ג1993לצרכי השימוש בעסק.

רישומים וחתכים

 • תכנית העסק תכלול תכנית תנוחה, שני חתכים וטבלה כמפורט להלן; תכנית העסק תיערך בקנה מידה 1:50. שטח עסק מעל 1000 מ"ר - יש  לצרף תכנית בקנה מידה 1:100. 

אלה אם דרשה רשות הרישוי, בנסיבות מיוחדות, את עריכתה בקנה מידה אחר.

בתוכנית יפורטו כל אלה

 • לבתי אוכל יש לצרף פרשה טכנית ומפרט של מערכת נידוף
 • תמונת חזית העסק צבעונית (בצילום בית העסק חייב להיות מרחק סביר אשר ניתן להבחין בדרך הגישה לפתח בית העסק)
 • החלוקה הפנימית של המקרקעין שבהם מצוי העסק ושימושי כל חלק.
 • מתקני סניטציה שיהיו בעסק, כגון אסלות וכיורים.
 • מידות שטחי העסק השונים ומידות סך כל שטחי העסק.
 • פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם, לרבות פתחי חירום ודרכי גישה לנכים לפי חוק התכנון והבניה.
 • מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה, אם ישנן.
 • מתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אויר, קולטי עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גג המבנה; רשות הרישוי ונותן אישור רשאים לדרוש נתונים טכניים על מערכות כאמור.
 • מיתקנים לאצירת אשפה ופינויה.
 • ארובות.
 • מערכות וציוד כיבוי אש.
 • מתקני ניטור וסידורים אקוסטיים, אם ישנם.
 • המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים, וכיוצא באלה, וכל חלקי המבנה המיועדים להריסה, כשהם מסומנים בצבעים המקובלים כאמור בתקנה-9 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), התש"ל 1970.
 • מיקום שני חתכים אנכים ניצבים זה לזה, כאמור בתקנת משנה (ג).

שני חתכים כמפורט להלן

 • חתך אנכי דרך כל חדרי השירות וחדרי העסק, המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם.
 • חתך נוסף הניצב לחתך כאמור בפסקה1המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם
 • בטבלה יהיה פירוט שטחי העסק במטרים רבועים, לפי שימושיהם השונים והקומה שבה הם מצויים, וכן סיכום שטח העסק הכולל במטרים רבועים.
טבלת שטחים

קומה

שימוש

שטח

אוורור טבעי

אוורור מלאכותי

קרקע

מטבח

---------

חלון

 

 

ישיבה

 

דלת

 

 

מחסן

 

 

ונטה

פרטים נוספים

 • בנוסף על הפרטים המנויים בתקנות 12 עד 14 רשאים רשות הרישוי או נותן האישור לדרוש בכתב ממבקש, הגשת פרטים נוספים שייכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתוכנית עסק, אם ראו צורך בכך.
 • רשות הרישוי או נותני האישור רשאים לדרוש ממגיש בקשה כי לתוכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בעניין מסוים או מסמכים נוספים הנוגעים לעסק, אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

עם הגשת הבקשה והשלמת כל הנספחים יקבל המגיש אישור הגשת בקשה לרישיון עסק

קבלת קהל

לאור מצב הקורונה לא מתקיימת קבלת קהל באגף והגשת בקשה תהיה רק באמצעות הטופס המקוון.

לבירורים ושאלות ניתן לפנות בטלפון או טופס מקוון למידע מקדמי ושירות לקוחות – לחצו כאן