דלג לתוכן העמוד

Ouverture du Centre pour les Olim à Koresh 7

Accueil du public le dimanche, lundi, mardi, et jeudi, sur rendez-vous


Francais 

Edwige Chekroun: Téléphone: 02-5456956 ; E-mail: ckedwige@jerusalem.muni.il

 

Anglais - English 

Yakov Berger: Téléphone: 02-5456903 ; E-mail: Yaakov_Be@jerusalem.muni.il 

Yisrael Cohn: Téléphone: 02-5456906 , E-mail: chIsrael1@jerusalem.muni.il

 

Russe - Русский 

Eli Berger: Téléphone: 02-5456954 ; E-mail:BrEli@jerusalem.muni.il

Talia Agranat Miller: Téléphone: 02-5456955 ; E-mail:AmTalia@jerusalem.muni.il

 

Espagnol - Espanol

Téléphone: 02-5456900, ; E-mail: jerusalem@olei.org.il

 

L'Associations des Olim

Steinhaus Alexandre

Téléphone: 02-5456902, ; E-mail: Shalexander@jerusalem.muni.il

 

Secrétariat

Téléphone: 02-5456900, ; E-mail: anna_io@jerusalem.muni.il Inna_ma@jerusalem.muni.il                

13/06/2021