תכנית בנין עיר – עיריית ירושלים

תכנית בנין עיר

תב''ע היא מסמך תכנוני חוקי המגדיר את יעודי בקרקע, זכויות הבניה, והשימושים המותרים שבתחומה. תב''ע יכולה לחול בתחום תכנית המתאר המקומית - שינוי לתכנית המתאר, או לחול באזור שמחוץ לתכנית המתאר.

תב''ע מורכבת ממספר מסמכים כאשר החשובים והבולטים שבהם הם התקנון והתשריט. התקנון הוא התיאור המילולי של התכנית, המפרט את מטרות התכנית והוראותיה.

התשריט הוא הביטוי הגרפי, החד-ממדי של תב''ע, בו מוצגים יעודי הקרקע, קוי בנין, גבולות התכנית, וסימונים וסמלים נוספים החיוניים להבנת מטרת התכנית ומהותה. נוסף על שני מסמכים אלה, ניתן לעיתים לצרף נספחים המתארים תיאור רב-מימדי, עיצובי ואדריכלי של התכנית, וכן מתארים את ההשלכות הנוספות שיש לתכנית על הסדרי התנועה, גינון, וכד'. בתשריט ובתקנון ניתן לצפות באמצעות אתר זה, בנוסף ניתן לעיין בתהליך אישור התכנית, ובהחלטות הועדות. יש להקליד את מספר התוכנית (המורכב מ-4 ספרות ולעיתים גם אות נוספת) לדוגמא: א2097.

אם התכנית כוללת נספחים (זאת ניתן לבדוק בסעיף ''מסמכי התכנית'' שבתקנון), ניתן לעיין בהם במשרדי המחלקה למידע ומיפוי בשעות הקבלה.

תכנית שבסמכות הוועדה המקומית הנה תכנית המתייחסת לאחד או יותר מהנושאים הבאים:

 1. איחוד וחלוקה של מגרשים;
 2. הרחבת דרך והארכתה עד צומת או כניסה למגרש;
 3. הגדלת שטחי ציבור ללא שינוי בהיקפי הבנייה וללא הקטנה של שטחי ציבור אחרים;
 4. קביעה או שינוי בקווי בניין;
 5. שינויים בהוראות בינוי או עיצוב ארכיטקטוני;
 6. שינוי חלוקת שטחי בנייה בין מגרשים;
 7. קביעה או שינוי של גודל מגרש;
 8. הגדלת מספר יחידות הדיור;
 9. הקלה - כל ענין שניתן לבקשו כהקלה עפ"י סעיף 147 לחוק התכנון והבנייה;
 10. שינוי יעוד מחלקות, מסחר, משרדים, אחסנה, או חניה לתחנת תדלוק הכוללת 80 מ"ר מסחר;
 11. הוספת שימושים במגרש למגורים שגודלו עד 2.5 דונם;  
  שינוי של עד 25% משטחי הבנייה המותרים לבניה למגורים - למשרדים, מלונאות או חזית מסחרית;
 12. הרחבת יחידות דיור קיימות בנות עשור יותר, עד 140 מ"ר ליחידת דיור אחת;
  13. קביעת הוראות לנושא שימור;
  14. בתכנית של רשות מקרקעי ישראל, במגרש המיועד למגורים, הגדלה של עד 20% משטחי בנייה המאושרים והוספת שטחים למסחר בשטח של עד 25% מתוכם;
  15. הוספת שטחי שרות מתחת לפני הקרקע בהיקף של עד שטח המגרש או עד כפל התכסית המאושרת (הגדול מבינהם);
  16. א. בבנייה רוויה* למגורים, במגרש שאינו למגורים, תוספת של עד 20% משטח המגרש או 500 מ"ר (הקטן מבניהם);
  ב. במגרש המיועד למגורים בבנייה שאינה בנייה רוויה*, תוספת של עד 7% משטח המגרש או 50 מ"ר (הגדול מבינהם), ולא יותר מ 175 מ"ר;
  17. תוספת בנייה למתקני תשתית;
  18. קביעת הוראות הריסה, הפקעה, וזיקת הנאה לצורך מימוש תכנית מאושרת.

כל תוכנית שאינה נמנית עם העניינים המפורטים לעיל, נתונה לסמכות הועדה המחוזית.
*בנייה רוויה – בנייה במגרש של 4 יחידות דיור או יותר במבנה בשתי קומות לפחות.

 

ארכיב תכנון פתוח בשעות קבלת קהל בלבד:

בימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 12:00-8:00, בימי שלישי גם בין השעות 18:00-16:00.

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

ועדת משנה לתכנון ובניה - תב''עועדת משנה לתכנון ובניה - תב''עhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/LocalCommittee/VadaTaba/Pages/taba14.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business11.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
הודעות - תכנון עירהודעות - תכנון עירhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/FileOpening/Planning<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction28.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
שלבים בתהליך אישור תכנית בסמכות מקומיתשלבים בתהליך אישור תכנית בסמכות מקומיתhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/Notebook38340<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction19.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
לוחות זמנים לתב''עלוחות זמנים לתב''עhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/FileOpening/time<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business12.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
עריכת תכנית בניין עירעריכת תכנית בניין עירhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/controlplans/edit<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction28.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
שלבים בתהליך אישור תכנית בסמכות מחוזיתשלבים בתהליך אישור תכנית בסמכות מחוזיתhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/controlplans/regionalauthority<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicLobby/Construction/Construction9.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
בקשה לתמ"א 38, מידע ומסמכים נדרשיםבקשה לתמ"א 38, מידע ומסמכים נדרשיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/FileOpening/Pages/tama38bk.aspx<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction25.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
דרוש אדריכל בודק תמ"א 38דרוש אדריכל בודק תמ"א 38https://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/FileOpening/Planning/Pages/ArchitectTAMA38.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/office/office21.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
תכנית 51490 - הכניסה לעיר אושרה למתן תוקףתכנית 51490 - הכניסה לעיר אושרה למתן תוקףhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/FileOpening/Planning/Pages/51490.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/enter.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
תכנית מתחם קדם בעיר דוד אושרה למתן תוקףתכנית מתחם קדם בעיר דוד אושרה למתן תוקףhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/FileOpening/Planning/Pages/kedem.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/gis.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
שלבים בתהליך אישור תכנית בסמכות מקומיתשלבים בתהליך אישור תכנית בסמכות מקומיתhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/controlplans/Pages/LocalAuthorityApproval.aspx<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/office/files2.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הנחות בארנונה<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts/Pages/Default.aspx">הנחות בארנונה</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>התחלפו הדיירים בנכס?<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Guide.aspx">התחלפו הדיירים בנכס?</a>
חינוך חינוך <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/education_s.png">education_s.png</a>עץ הערכים<a href="https://myschool.jerusalem.muni.il/" target="_blank" title="עץ הערכים">עץ הערכים</a>רישום לצהרונים<a href="/Residents/Education/Kindergartens/Notebook43801/Pages/Default.aspx" target="_blank">רישום לצהרונים</a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

500 יח"ד בקרית יובל אושרו בועדה המקומית500 יח"ד בקרית יובל אושרו בועדה המקומיתhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/ShternKiryatYovel.aspx24/05/2017 21:00:0031/12/1969 16:00:00תצוגת תאריך
פארק הארזים מתרחבפארק הארזים מתרחבhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/ArazimPark.aspx24/05/2017 21:00:0031/12/1969 16:00:00תצוגת תאריך
בקרוב: מגדל רב קומות למובילאיי בהר חוצביםבקרוב: מגדל רב קומות למובילאיי בהר חוצביםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Mobileye.aspx24/05/2017 21:00:0031/12/1969 16:00:00תצוגת תאריך
הונחה אבן הפינה לקמפוס ירושלים לאומנויותהונחה אבן הפינה לקמפוס ירושלים לאומנויותhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/JerusalemArtCampus.aspx06/05/2017 21:00:0031/12/1969 16:00:00תצוגת תאריך
חדש: נחנך מרכז ספורט ושחייה בתלפיות מזרחחדש: נחנך מרכז ספורט ושחייה בתלפיות מזרחhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/SportCenterTalpiyot.aspx19/04/2017 21:00:0031/12/1969 16:00:00תצוגת תאריך
מתחם בצלאל החדש ממשיך להיבנותמתחם בצלאל החדש ממשיך להיבנותhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/NewBezalel.aspx28/03/2017 22:00:0031/12/1969 16:00:00תצוגת תאריך