תכנית בנין עיר – עיריית ירושלים

תכנית בנין עיר

תב''ע היא מסמך תכנוני חוקי המגדיר את יעודי בקרקע, זכויות הבניה, והשימושים המותרים שבתחומה. תב''ע יכולה לחול בתחום תכנית המתאר המקומית - שינוי לתכנית המתאר, או לחול באזור שמחוץ לתכנית המתאר.

תב''ע מורכבת ממספר מסמכים כאשר החשובים והבולטים שבהם הם התקנון והתשריט. התקנון הוא התיאור המילולי של התכנית, המפרט את מטרות התכנית והוראותיה.

התשריט הוא הביטוי הגרפי, החד-ממדי של תב''ע, בו מוצגים יעודי הקרקע, קוי בנין, גבולות התכנית, וסימונים וסמלים נוספים החיוניים להבנת מטרת התכנית ומהותה. נוסף על שני מסמכים אלה, ניתן לעיתים לצרף נספחים המתארים תיאור רב-מימדי, עיצובי ואדריכלי של התכנית, וכן מתארים את ההשלכות הנוספות שיש לתכנית על הסדרי התנועה, גינון, וכד'. בתשריט ובתקנון ניתן לצפות באמצעות אתר זה, בנוסף ניתן לעיין בתהליך אישור התכנית, ובהחלטות הועדות. יש להקליד את מספר התוכנית (המורכב מ-4 ספרות ולעיתים גם אות נוספת) לדוגמא: א2097.

אם התכנית כוללת נספחים (זאת ניתן לבדוק בסעיף ''מסמכי התכנית'' שבתקנון), ניתן לעיין בהם במשרדי המחלקה למידע ומיפוי בשעות הקבלה.

תכנית שבסמכות הוועדה המקומית הנה תכנית המתייחסת לאחד או יותר מהנושאים הבאים:

 1. איחוד וחלוקה של מגרשים;
 2. הרחבת דרך והארכתה עד צומת או כניסה למגרש;
 3. הגדלת שטחי ציבור ללא שינוי בהיקפי הבנייה וללא הקטנה של שטחי ציבור אחרים;
 4. קביעה או שינוי בקווי בניין;
 5. שינויים בהוראות בינוי או עיצוב ארכיטקטוני;
 6. שינוי חלוקת שטחי בנייה בין מגרשים;
 7. קביעה או שינוי של גודל מגרש;
 8. הגדלת מספר יחידות הדיור;
 9. הקלה - כל ענין שניתן לבקשו כהקלה עפ"י סעיף 147 לחוק התכנון והבנייה;
 10. שינוי יעוד מחלקות, מסחר, משרדים, אחסנה, או חניה לתחנת תדלוק הכוללת 80 מ"ר מסחר;
 11. הוספת שימושים במגרש למגורים שגודלו עד 2.5 דונם;  
  שינוי של עד 25% משטחי הבנייה המותרים לבניה למגורים - למשרדים, מלונאות או חזית מסחרית;
 12. הרחבת יחידות דיור קיימות בנות עשור יותר, עד 140 מ"ר ליחידת דיור אחת;
  13. קביעת הוראות לנושא שימור;
  14. בתכנית של רשות מקרקעי ישראל, במגרש המיועד למגורים, הגדלה של עד 20% משטחי בנייה המאושרים והוספת שטחים למסחר בשטח של עד 25% מתוכם;
  15. הוספת שטחי שרות מתחת לפני הקרקע בהיקף של עד שטח המגרש או עד כפל התכסית המאושרת (הגדול מבינהם);
  16. א. בבנייה רוויה* למגורים, במגרש שאינו למגורים, תוספת של עד 20% משטח המגרש או 500 מ"ר (הקטן מבניהם);
  ב. במגרש המיועד למגורים בבנייה שאינה בנייה רוויה*, תוספת של עד 7% משטח המגרש או 50 מ"ר (הגדול מבינהם), ולא יותר מ 175 מ"ר;
  17. תוספת בנייה למתקני תשתית;
  18. קביעת הוראות הריסה, הפקעה, וזיקת הנאה לצורך מימוש תכנית מאושרת.

כל תוכנית שאינה נמנית עם העניינים המפורטים לעיל, נתונה לסמכות הועדה המחוזית.
*בנייה רוויה – בנייה במגרש של 4 יחידות דיור או יותר במבנה בשתי קומות לפחות.

 

ארכיב תכנון פתוח בשעות קבלת קהל בלבד:

בימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 12:00-8:00, בימי שלישי גם בין השעות 18:00-16:00.

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

ועדת משנה לתכנון ובניה - תב''עועדת משנה לתכנון ובניה - תב''עhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/LocalCommittee/VadaTaba/Pages/taba14.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business11.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
הודעות - תכנון עירהודעות - תכנון עירhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/FileOpening/Planning<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction28.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
לוחות זמנים לתב''עלוחות זמנים לתב''עhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/FileOpening/time<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business12.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
עריכת תכנית בניין עירעריכת תכנית בניין עירhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/controlplans/edit<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction28.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
שלבים בתהליך אישור תכנית בסמכות מחוזיתשלבים בתהליך אישור תכנית בסמכות מחוזיתhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/controlplans/regionalauthority<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicLobby/Construction/Construction9.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
בקשה לתמ"א 38, מידע ומסמכים נדרשיםבקשה לתמ"א 38, מידע ומסמכים נדרשיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/FileOpening/Pages/tama38bk.aspx<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction25.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
שלבים בתהליך אישור תכנית בסמכות מקומיתשלבים בתהליך אישור תכנית בסמכות מקומיתhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/controlplans/Notebook38340<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction19.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
דרוש אדריכל בודק תמ"א 38דרוש אדריכל בודק תמ"א 38https://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/FileOpening/Planning/Pages/ArchitectTAMA38.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/office/office21.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
שלבים בתהליך אישור תכנית בסמכות מקומיתשלבים בתהליך אישור תכנית בסמכות מקומיתhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/controlplans/Pages/LocalAuthorityApproval.aspx<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/office/files2.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
תכנית 51490 - הכניסה לעיר אושרה למתן תוקףתכנית 51490 - הכניסה לעיר אושרה למתן תוקףhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/FileOpening/Planning/Pages/51490.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/enter.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
תכנית מתחם קדם בעיר דוד אושרה למתן תוקףתכנית מתחם קדם בעיר דוד אושרה למתן תוקףhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/FileOpening/Planning/Pages/kedem.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/gis.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הנחות בארנונה<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts/Pages/Default.aspx">הנחות בארנונה</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>התחלפו הדיירים בנכס?<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Guide.aspx">התחלפו הדיירים בנכס?</a>
חינוך חינוך <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/education_s.png">education_s.png</a>עץ הערכים<a href="https://myschool.jerusalem.muni.il/" target="_blank" title="עץ הערכים">עץ הערכים</a>רישום לצהרונים<a href="/Residents/Education/Kindergartens/Notebook43801/Pages/Default.aspx" target="_blank">רישום לצהרונים</a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

מתחם בצלאל החדש ממשיך להיבנותמתחם בצלאל החדש ממשיך להיבנותhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/NewBezalel.aspx28/03/2017 22:00:0031/12/1969 16:00:00תצוגת תאריך
פינוי בינוי: מאות יחידות דיור חדשות בקרית יובלפינוי בינוי: מאות יחידות דיור חדשות בקרית יובלhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/PinuyBinuyKyovel.aspx20/03/2017 22:00:0031/12/1969 16:00:00תצוגת תאריך
המחלקה להיטל השבחה לא תקבל קהל בתאריכים 26-30.3.2017המחלקה להיטל השבחה לא תקבל קהל בתאריכים 26-30.3.2017https://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/improvementTax/Pages/ReceptionMar2017.aspx18/03/2017 22:00:0001/01/1970 00:00:00תצוגת תאריך
ראש העיר ברקת חנך סניף חדש לבני עקיבא בגבעת משואהראש העיר ברקת חנך סניף חדש לבני עקיבא בגבעת משואהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/BneyAkivaGivatMesua.aspx15/03/2017 22:00:0031/12/1969 16:00:00תצוגת תאריך
מחדשים לך – שביל אופניים "דרך מילטון"מחדשים לך – שביל אופניים "דרך מילטון"https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/BicycleTrail1.aspx15/03/2017 22:00:0031/12/1969 16:00:00תצוגת תאריך
מחדשים במחנה יהודה: גגות השוק ישודרגומחדשים במחנה יהודה: גגות השוק ישודרגוhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/MahaneYehudaMarket.aspx06/03/2017 22:00:0031/12/1969 16:00:00ללא תאריך