השבת יתרת זכות בארנונה – עיריית ירושלים

השבת יתרת זכות בארנונה

מחזיק בנכס ששילם את סכום הארנונה ביתר, זכאי לבקש לקבל את יתרת הזכות לחשבון בנק לפי בחירתו.​

ככלל, במועד ביצוע השינוי המעביר חשבון הארנונה ליתרת הזכות, שולחת העירייה לבעלי החשבון הודעה על יתרת הזכות. בהודעה מפורטת סיבת יצירת יתרת הזכות, והיא כוללת טופס אותו יש למלא ולהשיב לעירייה, בצירוף המסמכים המפורטים מטה. מי שלא קיבל את הטופס, יכול לקבל העתק בדואר או בפקס באמצעות המוקד הטלפוני, או לפנות בדואר האלקטרוני, בצירוף כל הפרטים הנדרשים אודות חשבון הארנונה העומד ביתרת זכות וחשבון הבנק אליו מבוקש להעביר הזכות והמסמכים המפורטים מטה. לפירוט לגבי דרכי הפנייה לאגף – לחצו כאן.

יובהר כי העירייה משיבה את יתרת הזכות לחשבון בנק אחד. אם חשבון הארנונה נשוא הפנייה מוחזק על ידי כמה שותפים, תידרש הסכמת כל הצדדים להעברת הזכות לחשבון אחד הנבחר על ידם.

לתשומת לבך,

ייתכן ותידרש/י להציג קבלות מקור או אסמכתאות לביצוע התשלום, על מנת לוודא כי הסכום שבייתר מוחזר למשלם, ולא לכל אדם אחר.

לא יוחזר סכום טרם ביצוע בדיקה.

במקרה בו על שמך חובות אחרים (בארנונה, אגרות ביטוח תלמידים וכדומה), העירייה שומרת לעצמה הזכות לקזז הזכות מייתרת החובה.

הזמן המשוער לביצוע ההפקדה בבנק הנו 14 ימי עבודה מרגע אישור ביצוע ההחזר.

ניתן לשלוח את טפסי בקשת ההחזר גם בדואר האלקטרוני.

אילו מסמכים יש לצרף לבקשת החזר הכספים?

אם מדובר בדירה או בנכס המוחזק על ידי שותפים, יש לצרף אישור כל השותפים שהתגוררו בנכס באותה שנה. את האישור יש לכתוב על גבי העתקי תעודות הזהות שלהם, לציין את מספר חשבון הארנונה או כתובת הנכס בו קיימת יתרת הזכות, וכן לאשר במפורש ובחתימה כי הם מסכימים לכך שיתרת הזכות תועבר לחשבון הבנק / הארנונה המבוקש.

ככל שהבקשה אינה מוגשת על ידי המשלם אלא על ידי מיופה כוחו יש לצרף לבקשה גם ייפוי כוח נוטריוני חתום.

 

 

קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/ArnonaLeaveAsset.aspx">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

קול קורא להיכלל במאגר מרצים באוניברסיטה העממיתקול קורא להיכלל במאגר מרצים באוניברסיטה העממיתhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/LecturersPopularUniversity.aspx19/01/2019 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
מפגשים בקמפוס – רוממהמפגשים בקמפוס – רוממהhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/MifgashimBakampus.aspx19/01/2019 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
אמבטיה של אמפתיהאמבטיה של אמפתיהhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/AmbatyaShelEmpatya.aspx19/01/2019 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
ט"ו בשבט במוזיאון הטבעט"ו בשבט במוזיאון הטבעhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/TuBishvatNatureMuseum.aspx19/01/2019 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
להתחיל מחדש – פעילות לט"ו בשבט בגילהלהתחיל מחדש – פעילות לט"ו בשבט בגילהhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/NetiotGilo.aspx19/01/2019 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
טבע עירוני – מצפתלטבע עירוני – מצפתלhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/TuBishvatUrbanNature.aspx19/01/2019 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך