ארנונה למבנה מגורים שאינו בשימוש - עיריית ירושלים

מבנה מגורים שאינו בשימוש

​בהמשך להמלצות הוועדה לשוויון כלכלי - חברתי ולתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) (הוראת שעה התשע"ד-2014), קיבלה מועצת העירייה את אישור שרי הפנים והאוצר לחייב בתעריף ארנונה נפרד "דירות רפאים", שהן מבני מגורים שאינם בשימוש

​"מבנה מגורים שאינו בשימוש":

"מבנה מגורים שלא התגורר בו איש דרך קבע בתשעה מבין שניים עשר החודשים שקדמו ל-1 בדצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה מוטלת הארנונה, למעט דירה ציבורית כהגדרתה בסעיף 1 לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח-1998; תשעת החודשים האמורים ייספרו בין ברציפות ובין במצטבר".

תעריף הארנונה לסיווג "מבנה מגורים שאינו בשימוש" שביקשה מועצת העירייה (ישיבתה מיום 30/6/15) ואושר על ידי שרי הפנים והאוצר (ביום 15/12/15) הנו תעריף אחיד בכל העיר, בסכום המקסימלי המותר על ידי שר הפנים, ומטרתו, בין היתר, להרחיב את היצע הדירות להשכרה בעיר.
שוכר או בעל דירה שקיבל הודעה לפני חיוב כ"מבנה מגורים שאינו בשימוש" וחולק על התקיימותם של התנאים שפורטו למעלה, מתבקש לפנות אלינו בכתב בתוך 45 ימים, בדואר או בדואר האלקטרוני, לפרט את הסיבות, לצרף אסמכתאות (חשבונות מים וחשמל או כל אישור אחר), ופנייתו תיבדק.

לדיווח על דירות בעיר העומדות ריקות וללא שימוש, ניתן לפנות אלינו בדואר האלקטרוני ולציין את פרטי הדירות הרלוונטיות, פרטיות הפונים תישמר.