ארנונה לנכס לא ראוי לשימוש – עיריית ירושלים

נכס לא ראוי לשימוש

​בהתאם לקבוע בחוק (סעיף 330 לפקודת העיריות) נכס שנהרס לחלוטין או נכס שניזוק כך שלא ניתן כלל להשתמש בו, ואין משתמשים בו - ניתן לקבל בגינו פטור מארנונה.

יש לשים לב כי החוק קובע שהפטור מארנונה ינתן רק מיום מסירת הודעה על כך לעירייה ולא מיום היות הנכס לא ראוי לשימוש. מתן ההודעה לעירייה נעשה על גבי טופס מתאים, או בדרך של הגשת השגה על חיוב הארנונה.

ביום 2.8.2012 פורסם תיקון לסעיף 330 לפקודת העיריות (בתחולה מיום 1.1.2013), לפיו נכס שנהרס לחלוטין, או שניזוק כך שלא ניתן כלל להשתמש בו ואין משתמשים בו יהא זכאי לפטור לתקופה של עד שלוש שנים בלבד. החל מהשנה הרביעית (קרי, 1.1.2016), גם אם לא חל שינוי במצב הנכס, יחויב הנכס משך חמש שנים בהתאם לתעריף המינימלי שנקבע על ידי שר הפנים, ולשימוש האחרון שבוצע בנכס בהתאם לסיווגים שנקבעו בתקנה 12 לתקנות הסדרים במשק המדינה.

לנוסח התיקון האמור לפקודת העיריות - לחצו כאן

חשוב לציין כי תיקון סעיף 330 לפקודת העיריות אינו מקנה באופן אוטומטי מתן פטור לנכס שאינו ראוי לשימוש, והפטור עדיין תלוי בבחינה אובייקטיבית של מצב הנכס. כן יובהר כי תקופת שלוש השנים האמורה, בה הנכס יופטר מתשלום ארנונה תחושב בין אם במצטבר ובין אם ברציפות ובשנים שקדמו ליום הגשת הבקשה.

לדוגמא, נכס שהוכר כלא ראוי לשימוש והופטר מתשלום ארנונה בשנים 2013, 2014 ו-2015, כלומר, לאורך שלוש שנים ברציפות יחל להיות מחויב החל מיום 1/1/2016 לפי התעריף המינימאלי בסיווג המתאים לשימוש האחרון לנכס; נכס שהוכר כלא ראוי לשימוש והופטר מתשלום ארנונה לסירוגין בשנים 2013 - 2014, ושוב בשנת 2016, יחלו להיות מחויב החל מיום 1/1/2017 לפי התעריף המינימלי בסיווג המתאים לשימוש האחרון בנכסים.

תעריפי המינימום מעודכנים אחת לשנה ומתפרסמים באתר משרד הפנים - לחצו כאן

בנוסף קובע התיקון כי באם לא חל שינוי במצב הנכס, לאחר חמש שנות החיוב לפי התעריף המינימלי, יש למסור לעירייה הודעה על כך, והנכס יזכה בשנית לפטור מלא ללא מגבלת זמן החל מיום מסירת ההודעה לעירייה. גם במצב זה שלאחר חמש שנות החיוב, קבלת הפטור מותנית בבחינה אובייקטיבית של מצב הנכס, והוא אינו מוענק באופן אוטומטי.

לצורך הגשת הבקשה מומלץ לצרף לטופס מסמכים תומכים כולל תמונות של הנכס, ויש למלא הטופס ולחתום עליו בפני עורך דין/ רשם בית המשפט שיאשרו בחתימתו, או להגיש טופס השגה מלא וחתום.

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/ArnonaLeaveAsset.aspx">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

תזמורת הביג בנד על שם אריאל מופיעה במתחם התחנהתזמורת הביג בנד על שם אריאל מופיעה במתחם התחנהhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/BigBand.aspx19/01/2019 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
ט"ו בשבט במוזיאון הטבעט"ו בשבט במוזיאון הטבעhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/TuBishvatNatureMuseum.aspx19/01/2019 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
פעילות לט"ו בשבט במינהל קהילתי גניםפעילות לט"ו בשבט במינהל קהילתי גניםhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/TuBishvatGanim.aspx19/01/2019 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
אמבטיה של אמפתיהאמבטיה של אמפתיהhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/AmbatyaShelEmpatya.aspx19/01/2019 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
סדנאות ט"ו בשבט לנשים ונערות במינהל הקהילתי בית וגןסדנאות ט"ו בשבט לנשים ונערות במינהל הקהילתי בית וגןhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/TuBishvatWorkshops.aspx19/01/2019 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
שרים ומדברים ט"ו בשבט בגבעת משואהשרים ומדברים ט"ו בשבט בגבעת משואהhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/SharimTuBishvat.aspx19/01/2019 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך