חובות חנייה – עיריית ירושלים
Skip Navigation Linksירושלים : תושבים : שרותי העירייה : חניה ותחבורה : חובות חניה

חובות חניה

לא
1

מהו דוח חניה

עבירות תעבורה וכן עבירות חניה נקבעו בחוק כעבירות קנס מסוג ברירת משפט וזאת בהתאם לקבוע בסעיפים 229 ו - 228 לחוק סדר הדין הפלילי.
ברירת משפט משמעה מתן אפשרות בחירה לנאשם לשלם את הקנס או להישפט.
 

 1. ברירת משפט משמעה מתן אפשרות בחירה לנאשם לשלם את הקנס או להישפט.
 2. סעיפי העבירות השונות קבועים בחוק העזר העירוני לירושלים(העמדת רכב וחנייתו) התשכ''א 1960.
 3. גובה הקנסות נקבע בצו ע''י שר התחבורה.
 4. פקח שהחל ברישום הדוח אינו ראשי/מוסמך לחדול מרישומו או לבטלו, וחייב להשלים את רישומו.
 5. נהג שלרכבו הוצמד דוח חניה, חייב לפעול בהתאם למפורט על גב הדוח.

 

בגין כל דוח המוצמד אל שמשת הרכב על עבירת חניה, נשלחת הודעה בדואר רשום אל מעונו של בעל הרכב הרשום במשרד הרישוי, תוך שנה ממועד ביצוע העבירה.

חזור לראש הדף >>
2

חובות חניה

​דוח חניה שצבר תוספות פיגורים והפך לחוב, בטיפול אגף שומה וגביה.​
 

מענה אנושי לבירורים ותשלומים:

02-6296333
ימים ראשון עד חמישי בין השעות 15:30-8:00
יום שלישי גם בין השעות 18:00-16:00

טלפונים לתשלומים בכרטיסי אשראי:

1-800-522-555, 02-6296000

כתובת מייל: PnHanaya@jerusalem.muni.il

 

חזור לראש הדף >>
3

דוח שעומד על הקנס המקורי

 1. בקשה לביטול דוח חניה מהעילות הקבועות בחוק תוגש בכתב בלבד.
  2.את הבקשה יש להגיש בכתב על ידי נהג הרכב במועד הקבוע בחוק. ולציין את הפרטים הבאים במלואם: (שם מלא כתובת ומספר זהות).
  3.לבקשה יש לצרף מסמכים לאימות הנימוקים לבקשת הביטול ולציין מספר דוח, מועד הגשתו ומספר הרכב.
  4.הבקשה תוגש תוך 30 יום ממועד קבלת הדוח בדואר רשום, למשרדי אגף החניה.
  5.הבקשה תועבר לבחינת התובע העירוני, המוסמך עפ''י החוק, לדון בבקשות לביטול דוחות חניה.
  6.החלטת התובע תשלח לפונה בדואר רשום.


החליט התובע לדחות הבקשה עומדים לרשות הפונה 2 אפשרויות:

לשלם את הקנס
להגיש בקשה להישפט בתוך 30 יום מקבלת החלטת התובע.

על החלטת התובע אין ערעור נוסף.

 

הערה חשובה:

הטיפול בדוחות חניה אשר עומדים על סך שיעורם המקורי וכן הטיפול בבקשות לביטול דוחות אשר מוגשים תוך 30 יום ממועד המצאת הדוח הוא באחריות אגף לשרותי חניה.

חזור לראש הדף >>
4

​הסבת דוח מקור מבעל הרכב למבצע העבירה

 1. סעיף 27 ב' לפקודת התעבורה וסעיף 162 לתקנות התעבורה קובעים, כי לבעל הרכב הרשום בדוח אחריות לכל עבירה שבוצעה ברכב.
 2. בעל רכב שקיבל בדואר רשום דוח חניה (הודעת תשלום קנס) וברצונו להעביר הדוח משמו לשם הנהג בפועל, יכתוב מכתב בצרוף תצהיר חתום ע''י עו''ד/בית משפט. בתצהיר יציין הנהג את מלוא פרטי הנהג שהחזיק ברכב במועד העבירה(שם מלא, כתובת מס' זהות).
 3. חברה המנהלת צי רכב באמצעות מערכת מחשב יכולה לצרף תדפיס מאושר על פי החוק מאגרי מידע, עם פרטי הנהג.
 4. במקרה של רכב גנוב יצורף אישור מהמשטרה עם מועד ההודעה למשטרה על גניבת הרכב.
 5. עם קבלת הבקשה להסבת הדוח במשרדי האגף לשרותי חניה, הטיפול יועבר לבחינת והחלטת התובע העירוני המוסמך לכך.


במידה ויוחלט על הסבת הדוח, או ביטולו תשלח לפונה הודעה על כך.

חזור לראש הדף >>
5

בקשות להפחתת דוח חניה

​בהתאם להוראות החוק לא ניתן לערער על קנס חניה לאחר שחלף המועד לתשלום, ודין הקנס כפסק - דין שניתן ע''י בית המשפט.
 
רק בהתקיים נסיבות מיוחדות ביותר שאינן תלויות בחייב, ושמנעו מהחייב לשלם את הודעת הקנס במועד, ניתן להגיש בקשה להפחתת הקנסות שנוספו לסכום המקורי. החוק קובע כי הבקשה להפחתה תוגש על גבי תצהיר חתום בפני עורך דין או רשם בית משפט. לכן, הגשת הבקשה תיעשה על גבי הטופס המיוחד, ובקשה ללא אישור עורך דין (או רשם בימ''ש) לא תטופל. הבקשה תיבדק ע''י תובע עירוני (עורך דין) שהוסמך ע''י היועץ המשפטי לממשלה, ולא ניתן לערער על החלטתו.
לפירוט נוסף ראה/י סעיף 229 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), תשמ''ב-1982.


טופס בקשה להפחתת חוב חניה (לא לערעור על דו''ח מקורי)

חזור לראש הדף >>
6

דוחות חניה שצברו תוספות פיגורים והפכו לחוב (חלוטים)

כל דוח חניה מוצמד אל שמשת הרכב כאשר נעברת עבירת חניה.

בנוסף, נשלחת הודעה בדואר רשום תוך שנה מיום ביצוע העבירה, אל מענו של בעל הרכב. מען: משמעו, מענו של בעל הרכב, כפי שרשום בקובץ הרכב במשרד הרישוי.
 

בפני בעל רכב אשר קיבל הודעת תשלום בדואר רשום, עומדות מספר אפשרויות פעולה:

 1. תשלום הקנס.
  2.הגשת בקשה לביטול הדוח מנימוקים הקשורים לעצם העבירה. הבקשה תוגש תוך 30 יום מיום קבלת ההודעה בדואר רשום.
  3.הגשת בקשה להישפט בבית המשפט, הבקשה תוגש תוך 90 יום, מיום קבלת ההודעה בדואר רשום.החוק קובע כי בעל הרכב אשר קיבל הודעת תשלום ולא פעל באחת מהדרכים המנויות לעיל (דהיינו לא שילם את הקנס, לא הגיש בקשת ביטול ולא ביקש להישפט) תוך המועדים הקבועים בחוק, ישלם תוספת של 50%, ובהמשך יגדל חובו בשיעור של 5% כל מחצית שנה.

 

חשוב לדעת:

המשמעות היא שסכומו של דוח חניה צובר תוספת פיגורים בגובה של 50% תוך שלושה חודשים מיום משלוח הודעת הקנס.
במידה ובעל הרכב לא משלם את הקנס (היינו הדוח המקורי + 50% תוספת), מתווספת כל חצי שנה תוספת פיגור ששיעורה היא 5% מהקנס המקורי.
קנסות חניה אשר לא שולמו במועד הופכים חלוטים וחלה על גבייתם פקודת המסים (גביה) התשל''ד - 1974. עפ''י הפקודה ניתן לעקל מיטלטלין השייכים לחייב, לרבות הרכב וכן כל נכס או זכות הנמצאים אצל צד שלישי והשייכים לחייב כגון משכורת, חשבון בנק וכדומה.
במידה וננקטים כנגד החייב פעולות גביה - יחויב החייב בהוצאות גביה.

חזור לראש הדף >>
7

התיישנות הקנס/ העבירה

​התיישנות העבירה:

החוק מחייב את העירייה לשלוח כל דוח בדואר רשום למענו של בעל הרכב תוך שנה לכל היותר מתאריך ביצוע העבירה. מען משמעו מענו של בעל הרכב כפי שהוא רשום בקובץ הרכב במשרד הרישוי. במידה ולא נשלחה הודעה על הדוח בדואר רשום תוך שנה העבירה מתיישנת והדוח מבוטל.

 

התיישנות הקנס:

בנוסף להתיישנות העבירה, חלה תקופת התיישנות גם על הקנס (דוח שלא שולם במועדו ולפיכך צבר תוספת פיגורים והפך לחוב, דהיינו חלוט). בג''צ סצ''י (סצ''י נ' עיריית תל אביב 1618/97) קבע כי חלה התיישנות רק על קנסות אשר לא נשלחה בגינם דרישה לתשלום (או התראה לפני נקיטת הליכי גביה), בפרק זמן הקצר מ - 3 שנים. התאריך הקובע לתחילת ההתיישנות הינו המועד בו צבר הדוח תוספת פגורים והפך לחוב (או חלוט). הינו, 90 יום מיום משלוח ההודעה (על הקנס המקורי) בדואר רשום.

חזור לראש הדף >>
8

קנסות שלא שולמו

כל דוח חניה מוצמד אל שמשת הרכב כאשר נעברת עבירת חניה.
בנוסף, נשלחת הודעה בדואר רשום תוך שנה מיום ביצוע העבירה, אל מענו של בעל הרכב. מען: משמעו, מענו של בעל הרכב, כפי שרשום בקובץ הרכב במשרד הרישוי.
 

בפני בעל רכב אשר קיבל הודעת תשלום בדואר רשום, עומדות האפשרויות הבאות:

 1. תשלום הקנס.
 2. הגשת בקשה לביטול הדוח מנימוקים הקשורים לעצם העבירה. הבקשה תוגש תוך 30 יום מיום קבלת ההודעה בדואר רשום.
 3. הגשת בקשה להישפט בבית המשפט, הבקשה תוגש תוך 90 יום, מיום קבלת ההודעה בדואר רשום.

החוק קובע כי בעל הרכב אשר קיבל הודעת תשלום ולא פעל באחת מהדרכים המנויות לעיל

(דהיינו לא שילם את הקנס, לא הגיש בקשת ביטול ולא ביקש להישפט) תוך המועדים הקבועים בחוק, ישלם תוספת פגורים של 50%, ובהמשך יגדל חובו בשיעור של 5% כל מחצית שנה.

 

חשוב לדעת:

המשמעות היא שסכומו של דוח חניה צובר תוספת פיגורים בגובה של 50% תוך שלושה חודשים מיום משלוח הודעת הקנס.
במידה ובעל הרכב לא משלם את הקנס (היינו הדוח המקורי + 50% תוספת), מתווספת כל חצי שנה תוספת פיגור ששיעורה היא 5% מהקנס המקורי.

קנסות חניה אשר לא שולמו במועד הופכים חלוטים וחלה על גבייתם פקודת המסים (גביה) התשל''ד - 1974. עפ''י הפקודה ניתן לעקל מיטלטלין השייכים לחייב, לרבות הרכב וכן כל נכס או זכות הנמצאים אצל צד שלישי והשייכים לחייב כגון משכורת, חשבון בנק וכדומה.


במידה וננקטים כנגד החייב פעולות גביה - יחויב החייב בהוצאות גביה

חזור לראש הדף >>