דוחות חניה שצברו תוספות פיגורים – עיריית ירושלים

דוחות חניה שצברו תוספות פיגורים והפכו לחוב (חלוטים)

​כל דוח חניה מוצמד אל שמשת הרכב כאשר נעברת עבירת חניה.

בנוסף, נשלחת הודעה בדואר רשום תוך שנה מיום ביצוע העבירה, אל מענו של בעל הרכב. מען: משמעו, מענו של בעל הרכב, כפי שרשום בקובץ הרכב במשרד הרישוי.

בפני בעל רכב אשר קיבל הודעת תשלום בדואר רשום, עומדות מספר אפשרויות פעולה:

  1. תשלום הקנס.
  2. הגשת בקשה לביטול הדוח מנימוקים הקשורים לעצם העבירה. הבקשה תוגש תוך 30 יום מיום קבלת ההודעה בדואר רשום.
  3. הגשת בקשה להישפט בבית המשפט, הבקשה תוגש תוך 90 יום, מיום קבלת ההודעה בדואר רשום.החוק קובע כי בעל הרכב אשר קיבל הודעת תשלום ולא פעל באחת מהדרכים המנויות לעיל (דהיינו לא שילם את הקנס, לא הגיש בקשת ביטול ולא ביקש להישפט) תוך המועדים הקבועים בחוק, ישלם תוספת של 50%, ובהמשך יגדל חובו בשיעור של 5% כל מחצית שנה.

 

חשוב לדעת:

המשמעות היא שסכומו של דוח חניה צובר תוספת פיגורים בגובה של 50% תוך שלושה חודשים מיום משלוח הודעת הקנס.
במידה ובעל הרכב לא משלם את הקנס (היינו הדוח המקורי + 50% תוספת), מתווספת כל חצי שנה תוספת פיגור ששיעורה היא 5% מהקנס המקורי.
קנסות חניה אשר לא שולמו במועד הופכים חלוטים וחלה על גבייתם פקודת המסים (גביה) התשל''ד - 1974. עפ''י הפקודה ניתן לעקל מיטלטלין השייכים לחייב, לרבות הרכב וכן כל נכס או זכות הנמצאים אצל צד שלישי והשייכים לחייב כגון משכורת, חשבון בנק וכדומה.
במידה וננקטים כנגד החייב פעולות גביה - יחויב החייב בהוצאות גביה.

 

 

הרשמה למוסדות חינוך לשנת תשע"טהרשמה למוסדות חינוך לשנת תשע"ט<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>רישום לגני ילדים<a href="/Residents/Education/Kindergartens2/Register/Pages/Registration_System.aspx">רישום לגני ילדים</a>רישום לבתי ספר<a href="/Residents/Education/SsecondaryEducations/A_registration/Pages/Registration_System.aspx">רישום לבתי ספר</a>
ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="https://jeronlineformsgen.jerusalem.muni.il/LeaveAsset/Default.aspx" target="_blank">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

הודעה בדבר אישור תובענה כייצוגיתהודעה בדבר אישור תובענה כייצוגיתhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/ParkingAuthority/parking/Pages/TovaanaYoramEliyahu.aspx27/09/2017 21:00:0001/01/1970 00:00:00תצוגת תאריך
פיתוח מיזמי טכנולוגיה בדרך לעיר חכמהפיתוח מיזמי טכנולוגיה בדרך לעיר חכמהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/smartcity.aspx16/12/2017 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
עיר ללא מדחניםעיר ללא מדחניםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/ParkingAuthority/parking/Pages/ParkingMeters.aspx20/01/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00תצוגת תאריך