טפסי איכות הסביבה – עיריית ירושלים

טפסים בנושא איכות הסביבה

חיפוש טופס:
שם טופס:
נושא ראשי:
נושא משני:
סוג הטופס:
30
פריטים ברשימה
12
שם הטופסמשרד/אגףהטופס 
01 - דרישות המחלקה לאיכות הסביבה לבקשות להיתרי בנייה בקשות להיתרי בנייה
02 - הנחיות בנושא מניעת רעש למגישי הבקשות להיתר בנייה / חפירה בקשות להיתרי בנייה
03 - הצהרה כללית מחייבת בקשות להיתרי בנייה
04 - ראדון - הצהרת מהנדס אינסטלציה או עורך הבקשה יישום מפרט למניעת חדירת גז ראדון בקשות להיתרי בנייה
05 - הצהרת עורך הבקשה לעניין אופן החימום ותכנון מקום להצבת מעבי מזגנים בקשות להיתרי בנייה
06 - עפר ופסולת - הצהרה על כמויות עודפי עפר ופסולת בניין וסוג התחייבות, יזמות פרטית בקשות להיתרי בנייה
07 - אסבסט - הצהרת מהנדס בדבר הימצאות/אי הימצאות אסבסט ו/או חומרים מסוכנים בהריסות בקשות להיתרי בנייה
08 - תקן 1045 - הצהרה לגבי בקשה להיתר לעניין עמידה בדרישות תקן 1045 בקשות להיתרי בנייה
09 - תקנון תב"ע - הצהרה בדבר עמידה בכל הסעיפים הסביבתיים שנדרשו בהוראות התכנית תב"ע בקשות להיתרי בנייה
בית אוכל - הצהרת המתכנן בעניין הטמעת אמצעים למניעת מפגעים סביבתיים ממבנים לבתי אוכל בקשות להיתרי בנייה
בנייה ירוקה - הצהרה לגבי בקשה להיתר הכוללת גם יישום בנייה ירוקה בקשות להיתרי בנייה
בריכת שחייה - הצהרה לגבי בקשה להיתר לבריכת שחייה או הכוללת גם בריכת שחייה בקשות להיתרי בנייה
גנרטור - הצהרה לתכנון הצבת גנרטור בקשות להיתרי בנייה
דף הסבר להגשת הצהרות לבקשות לאישור המחלקה להיתרי בנייה בקשות להיתרי בנייה
דרישות המחלקה לאיכות הסביבה להטמעת אלמנטים של בנייה ירוקה בהיתרי בנייה – מעודכן לספטמבר 2017 בקשות להיתרי בנייה
12