רישום לכיתות י תשע"ח – עיריית ירושלים
Skip Navigation Linksירושלים : תושבים : חינוך : חינוך על יסודי : רישום לכיתות י' לשנת הלימודים תשע"ח

רישום לכיתות י' לשנת הלימודים תשע"ח

​נוהל רישום לתלמידים העולים לכיתה י' תשע"ח בחינוך הממלכתי, מועד עדיפות א' יחל ב - 12.2.17 וימשך עד 22.2.17

 ​

לא
1

​נוהל רישום תלמידי כתות ט' לכיתות י' תשע"ח בחינוך הממלכתי

​בית הספר השש שנתי מחויב לרצף לימודי  מכתה ז' עד סוף כתה י"ב.
מעבר לחטיבה עליונה בבית ספר אחר, מחייב יידוע ואשור הפיקוח  על בית הספר ומנח"י (מינהל חינוך ירושלים).

 1. בתי-הספר לא יקיימו רישום לפני המועדים שנקבעו במנח"י !
 2. בהתאם להוראת משרד החינוך, אסור לדרוש מתלמידים להגיש תוצאות מבחן פסיכומטרי, כתנאי קבלה לבית הספר.
 3. החלטה סופית לגבי תלמידים  שבית-הספר שוקל את המשך לימודיהם בחטיבה העליונה, תתקבל על פי נוהל הרחקת תלמיד.
 4. התלמידים יוכלו לבקש להירשם באחד משני בתי-הספר שבהעדפתם, בשני מועדים נפרדים, בהתאם ללוח זמני הרישום שיפורט בהמשך.
 5. הנהלת בית הספר העל יסודי, רשאית למסור החלטתה לתלמיד, גם לפני תום מועד העדיפות.
חזור לראש הדף >>
2

לוח זמנים ופעולות לכיתה י' תשע"ח

לוח זמנים ופעולות לכיתה י' תשע"ח
הנושאהמועדהפעולות לביצוע
מועד עדיפות א'

  מ-12.2.17

  עד-22.2.17

התלמיד מפקיד בביה"ס:

תעודות מקוריות של ציוני ח'-ט'

 

 

תוצאות עדיפות א'

  מ-22.2.17

  עד-7.3.17

תשובת בתיה"ס למועמדים והחזרת תעודות

ח'-ט' לתלמידים שלא התקבלו.

 

 

מועד עדיפות ב'

 מ-8.3.17

 עד-17.3.17

התלמיד מפקיד בביה"ס:

תעודות מקוריות של ציוני ח'-ט'

 

 

תוצאות עדיפות ב'

 

   מ-19.3.17

   עד -28.3.17

תשובת בתיה"ס למועמדים והחזרת תעודות

ח'-ט' לתלמידים שלא התקבלו.

חזור לראש הדף >>
3

הנחיות לתלמיד

מדיניות מנח"י ומשרד החינוך  קובעת כי יש  לאפשר לתלמיד להמשיך לימודיו בבית ספרו עד סוף כיתה י"ב.

על פי הנחיות חוזר מנכ"ל תשע"ב, תלמיד שאינו עומד בדרישות בית-הספר , בשל רמת לימודים נמוכה והתנהגות שאינה מקובלת בביה"ס, יוכל בית-הספר להמליץ על השארות כיתה או לחילופין הפניה למסגרת לימודית מתאימה יותר.
נוהל יעוץ והכוון זה מיועד גם לאותם תלמידים שנראה להם שיצליחו בלימודיהם בבית ספר אחר.

 

 1. כל תלמיד המסיים כתה ט' ורוצה להמשיך לימודיו בביה"ס חייב לבצע רישום לחטיבה העליונה לפי לוח הזמנים המצורף.
 2. תלמיד הבוחר להרשם לחטיבה עליונה שלא בבית הספר בו הוא לומד – תישמר לו זכותו להמשיך בבית הספר – אם לא התקבל בעדיפותו הראשונה.
 3. מנהל בית-הספר רשאי לבחור את תלמידיו מבין המועמדים שפנו אליו להירשם לכיתה י' מחוץ לבית הספר.
 4. הנהלת בית-הספר תמסור לתלמיד את תעודת ציוני מחצית כיתה ט' עד  10.2.17, כדי לאפשר לתלמיד השתתפות בכל תהליך הרישום עד סופו.
 5. מסמכי הרישום הנדרשים: תעודות ציונים מקוריות, לסוף כיתה ח' ומחצית כיתה ט'.
 6. תלמיד שהתקבל  לבי"ס בעדיפות א', אך מבקש להתקבל לביה"ס אחר בעדיפות ב', יהא רשאי לקבל מביה"ס שבעדיפות א' את תעודותיו המקוריות.
 7. לאחר סיום מועדי הרישום, יוכל התלמיד לשנות את החלטתו בנוגע לבית הספר אליו התקבל – בתאום עם בית הספר וקבלת התעודות המקוריות אותן מסר.
 8. לקבלת יעוץ והכוון, ניתן לפנות ליועצת, קצין ביקור סדיר של בית הספר וכן לגברת דורית לוי אחראית יעוץ והכוון במחלקה לטיפול בפרט, רחוב יפו, קריית העיריה כיכר ספרא, בנין 3, קומה ג' , טלפון:  02-6297782
חזור לראש הדף >>