קול קורא - עיריית ירושלים

קול קורא

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

הגשת בקשות למלגות עירוניות עבור ספורטאים מצטייניםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/ExcellentPlayer.aspxהגשת בקשות למלגות עירוניות עבור ספורטאים מצטיינים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​זוהי פנייה מטעם עיריית ירושלים לאגודות ספורט וספורטאים בירושלים להגשת בקשות לקבלת מלגות עירוניות עבור ספורטאים מצטיינים.</p>​עיריית ירושלים פונה בהליך זה לאגודות ספורט ירושלמיות ולספורטאים ירושלמים להגשת בקשות לקבלת מלגות עירוניות עבור ספורטאים מצטיינים המתאמנים באגודות הספורט בהתאם לדרישות המפורטות במסמך המצורף. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית עד יום 6/9/2018 לידי משה רנד, בניין 10, קומה 2, כיכר ספרא, ירושלים. פרטים נוספים ניתן לקרוא במסמך המצורף - לחצו כאןלפרטים נוספים וקבלת מסמכי ההליך לצורך הגשת הצעה יש לפנות למר משה רנד מאגף הספורט בטל' 02-6297533. 16/06/2018 21:00:00
הצעה להיכלל במאגר היועצים והמפקחים למחלקת התאורהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/maor.aspxהצעה להיכלל במאגר היועצים והמפקחים למחלקת התאורה<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>בימים אלה, נערכת עיריית ירושלים להקמת מספר מאגרי יועצים ומתכננים,<br>בעלי מקצוע מומחים, לצורך ביצוע עבודות מקצועיות הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים.​</p>המחלקה למאור באגף לשיפור פני העיר בעיריית ירושלים אחראית, בין היתר, על התכנון,הפיתוח והאחזקה של רשתות תאורה לאורך כבישים, גנים ציבוריים ולתאורת חירוםבמקומות נדרשים ובאיכות שתספק את צורכי התושבים והבאים בשערי העיר וזאתבהתאם לחוק לתקנים ותקני הבטיחות.הגשת הבקשותהצעה תוגש לתיבת ההצעות במשרדי עיריית ירושלים, בכיכר ספרא בניין 1 קומה 3 ,חדר 102 באגף שפ"ע , עד ליום 8.7.18 בשעה 1200​שאלות והבהרותבשאלות או הבהרות ניתן לפנות למר אמיר יוחאי בטלפון 02-6297302 לא יאוחר מיוםראשון בתאריך 21.6.18.שאלות הבהרה ניתן לשלוח למר אמיר יוחאי בדוא"ל yhamir@jerusalem.muni.il .לפרטים נוספים, הכנסו!להסכם התקשרות לחצו כאן12/06/2018 21:00:00
קול קורא לשילוב מורים יהודים בבתי ספר במזרח העירhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Teachers_in_East_Jerusalem.aspxקול קורא לשילוב מורים יהודים בבתי ספר במזרח העיר<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​מנהל החינוך מזמין מציעים להגיש הצעות לליווי והדרכה בביצוע פרויקט שילוב מורים יהודים להוראת עברית בבתי ספר במזרח ירושלים</p>הגשת הצעותלהגיש לא יאוחר מיום רביעי, 27/6/18, י"ד תמוז תשע"ח, בשעה 1400 בתיבת המכרזים בכיכר ספרא בניין 3, קומה 2.פרטים נוספים ניתן לקבל באגף פדגוגיהאגף פדגוגיה, כיכר ספרא 3, באמצעות דואר אלקטרוני krahinoam@jerusalem.munu.il .על המעטפה יש לכתוב "הזמנה להציע הצעות לליווי והדרכה בביצוע פרוייקט לשילוב מורים יהודיים להוראת השפה העברית בבתי ספר במזרח ירושלים"לפרטים מלאים אודות ההליך לחצו כאן12/06/2018 21:00:00
קול קורא לקבלת הצעות לשכירות נכסים במזרח ירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/minhalKehila.aspxקול קורא לקבלת הצעות לשכירות נכסים במזרח ירושלים<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>עיריית ירושלים, באמצעות מנהל חינוך, מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות לשכירת נכסים במזרח ירושלים למטרת מוסדות חינוך.</p>מינהל חינוך ירושלים מבקש לקבל הצעות לשכירת מבנים עבור מוסדות חינוך, כמפורט להלן מבנה ששטחו לא יפחת מ- 250 מ"ר, בצירוף חצר/שטח חיצוני צמוד למבנה בשטח שלא יפחת מ-200 מ"ר. מבנה ששטחו לא יפחת מ- 1000 מ"ר, בצירוף חצר/שטח חיצוני צמוד למבנה בשטח שלא יפחת מ-500 מ"ר. בשכונות הבאות בית חנינא, שועפאט, וואדי אלג'וז, שיך ג'ראח, מרכז העיר, אלטור ואלצוואנה.ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה וחתומה לתיבת ההצעות הממוקמת במשרדי העירייה בכיכר ספרא בבניין 1 קומה 5. את ההצעות יש להגיש למר מוחמד עוויסאת אגף נכסי העירייה, לא יאוחר מתאריך 10.7.2018 עד השעה 1200.את ההצעות יש להגיש ע"ג נספח 1 המצורף לקול הקורא. למען הסר ספק מובהר כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה, כל הצעה, ואינה מתחייבת להשתמש בתקציב העומד לרשותה, כולו או חלקו. נספחיםלפרטי קול קורא מלאים ונספח 1 לחצו כאןלחוזה התקשרות לחצו כאן09/06/2018 21:00:00
קול קורא להגיש בקשה למאצ'ינג לקבלת מלגות לימודים לסטודנטיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/milgot_students.aspxקול קורא להגיש בקשה למאצ'ינג לקבלת מלגות לימודים לסטודנטים<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>קרן המלגות העירונית, בשיתוף מפעל הפיס והקרן לירושלים, מזמינה ארגונים ומוסדות להגיש בקשה לקבלת מאצ'ינג ע"ס 5000 ₪ עבור מלגות לימודים לסטודנטים אשר לומדים במוסדות בירושלים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה או במסלול לימודים של מוסד לאומנות כפי שמפורט בקול הקורא. ​</p>מטרת קרן המלגות העירונית הינה עידוד ההשכלה הגבוהה בקרב אוכלוסייה הצעירים והצעירות במוסדות האקדמיים אשר נמצאים בעיר, תמיכה בסטודנטים אשר סיימו את לימודיהם התיכוניים בירושלים והגברת המעורבות החברתית בקרב סטודנטים בעיר ירושלים כאשר במסגרת התוכנית יבצעו הסטודנטים פעולות התנדבות חברתית בהיקף של 140 שעות במהלך שנת הלימודים הקרובה. בקשות יוגשו עד 28.6.18 בשעה 1200 ארגונים אשר מעוניינים לבקש מאצ'ינג למלגות לימודים עבור סטודנטים העומדים בקריטריונים מוזמנים להגיש בקשה כמפורט להלן לקול הקורא המלא לחצו כאןולטופס המקוון לחצו כאן02/06/2018 21:00:00
קול קורא בקשות תקציב לתאגידים המפעילים בתי"ס יסודייםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/TaagidimScool.aspxקול קורא בקשות תקציב לתאגידים המפעילים בתי"ס יסודיים<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​הזמנה להגשת בקשות לקבלת תקציב מעיריית ירושלים לתאגידים המפעילים בתי ספר יסודיים במעמד מוכר שאינו רשמי </p>​עיריית ירושלים מודיעה בזה לתאגידים הפועלים בעיר ירושלים ומפעילים בתי ספר יסודיים )כיתות א-ח( במעמד מוכר שאינו רשמי, כי יוכלו להפנות בקשות לקבלת תקציב בהתאם לתיקון סעיף 11 א׳ לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג - 1953, המכונה "חוק נהרי", מיום ו' אב תשס"ט 27.7.09.בקשה לתקציב והאישורים הנדרשים יוגשו ע"י העמותות לא יאוחר מיום חמישי, ט"ו בתמוז תשע"ח 28.6.18 , בשעה 1200 בדיוק. העמותות נדרשות למלא בקפדנות אחר לוח הזמנים שנקבע.הנחיות מפורטות, הקריטריונים לפיהם ניתן התקציב וטפסים להגשת הבקשה ניתן יהיה לקבל באגפים הרלוונטיים, החל מיום חמישי, י"ז בסיון תשע"ח 31.5.1פרטים נוספים ניתן לקבל באגפים הרלוונטייםהמנהלה לחינוך ירושלים מנח"י, כיכר ספרא 3, טלפון 02-6295312האגף לחינוך חרדי, כיכר ספרא 3, טלפון 02-6296958האגף לחינוך ערבי, כיכר ספרא 3, טלפון 02-6296625 לפרטים מלאים בשפה ערבית - לחצו כאןלפרטים מלאים בשפה עברית - לחצו כאןלטופס בקשת תקצוב לחצו כאןלתצהיר מוכשר לחצו כאןלתצהיר רשתות לחצו כאןלתצהיר מוסד חינוכי לחצו כאן 30/05/2018 21:00:00
קול קורא לתכנון מבני משרדי עיריית ירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Office_construction.aspxקול קורא לתכנון מבני משרדי עיריית ירושלים<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עיריית ירושלים מזמינה מציעים פוטנציאלים העומדים בתנאי ההליך להגיש הצעות לתכנון מבני משרדי העירייה</p>עיריית ירושלים יוזמת הליך תכנון מחדש של מבני משרדי העירייה בכיכר ספרא בירושלים כמפורט במסמכי ההליך בקובץ המצורף מטה.ברצון העירייה להפוך את משרדיה ושטח "כיכר ספרא" למתחמי עבודה חדשניים ומתקדמים,שיאפשרו את העלאת רווחתם של העובדים, יצירת קהילתיות, הגברת פיריון העבודה והתאמת אופן העבודה לשיטות העבודה המתפתחות תוך ניצול מיטבי של שטח הבנין לרבות הגדלת מספר העובדים בבניין 1.את ההצעות יש למסור ביד בלבד בתיבת הצעות המחיר שבמחלקת המכרזים כיכר ספרא 1 קומה 2 חדר 289, לא יאוחר מ- 31.7.18 בין השעות 9.00 - 1200 בלבד. הצעה שתגיע לאחר השעה 12.00 לא תתקבלשאלות הבהרה ניתן להגיש בדואר אלקטרוני MICHRAZIM@JERUSALEM.MUNI.IL עד 19.6.18 עד השעה 1700 תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו עד 26.6.18 למסמכי ההליך לחצו כאן14/05/2018 21:00:00
קול קורא לבקשת חסויות לאירועים בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/SponsorshipsForEvents.aspxקול קורא לבקשת חסויות לאירועים בירושלים<img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>​מוצג בזאת קול קורא לבקשת חסויות לאירועי תרבות, חינוך, רווחה, ספורט ופנאי בירושלים, עבור תכניות, כנסים, פעילויות ואירועים ברחבי העיר שיתקיימו באמצעות אגפי העירייה במהלך שנת 2018, בהתאם לתנאי נוהל חסויות המופיע באתר העירוני.</p>גוף הרוצה להציע מתן חסות לאירועים או לפעולות שהעירייה מבצעת, ייפנה בכתב בבקשה לאגף הרלוונטי בצירוף מכתב נלווה המתאר את הצעת החסות.האגפים רשאים לבחור חסות מתאימה מבין החסויות המוצעות בהתאם לחזון העירייה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף ותקציבו וכן רשאים לפנות לנותני חסות פוטנציאליים נוספים.החסות הרלוונטית תוגש לאישור בוועדה מקצועית ולאחר מכן ייחתם הסכם שיאושר ע"י לשכת היועץ המשפטי לעירייה. בהסכם יפורטו התחייבויות נותן החסות וכן התחייבויות העירייה כלפיו וייחתם כדין על ידי מוסמכי החתימה מטעם העירייה ונותן החסות.להלן פירוט אירועים המתוכננים ע"י אגפי מינהל תרבות, חברה וספורטאירועי יום העצמאות, אירועי יום ירושלים, קיץ בכיכר ספרא, לילה לבן, אירוע פיוטים וסליחות, פסטיבלי שכונות, אירועי חורף וחנוכה לצעירים, פסטיבל צמי"ד, מרתון ירושלים, צעדת ירושלים, מרתון ספינינג, סובב ירושלים באופניים, מרוץ לילה, סטריטבול, אירועי משפחות צעירות בקיץ, שגרת אירועים למעמד היצירתי, מרוץ אופניים בינלאומי, אירועי פתיחת שנה אקדמית בירושלים, אירועי חורף, אירועי תרבות תורנית, אירועי מורשת ישראל, אירוע ספורט נוספים ועוד.מדובר ברשימה לא סופית שעשויה להשתנות במהלך השנה. לגבי אירועים נוספים המתוכננים ע"י אגפי העירייה השונים יש להתעניין מול האגפים הרלוונטיים.לנוהל המפורט- לחצו כאן07/03/2018 22:00:00
קול קורא בתים חמים לקשישים בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Warm_homes_for_elderly.aspxקול קורא בתים חמים לקשישים בירושלים<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>המינהל לשירותי קהילה מזמין מציעים להגיש הצעות לצורך הפעלת תוכנית חברתית לקשישים המתגוררים בקהילה.​</p>​לשאלות או הבהרות ניתן לפנות למחלקה לתושבים ותיקים בדוא"ל flshira@jerusalem.muni.il או בטלפון 02-6296978.את ההצעות יש להגיש בכיכר ספרא, בניין 7 קומה 3 בתיבת המכרזים עד ליום חמישי, ח' בתמוז תשע"ח 21.6.18 בשעה 1200.אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי. לפרטים מלאים לחצו כאןעדכונים ותשובות לשאלות הבהרה לחצו כאן20/06/2018 21:00:00
הזמנה להגיש הצעה לתכנית/יות לראשי רשויותhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/HeadsOfLocalAuthorities.aspxהזמנה להגיש הצעה לתכנית/יות לראשי רשויות<img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>משרד הפנים בשיתוף עם מפעם ירושלים נערכים להכשרת ראשי רשויות חדשים שיבחרו לכהונה ראשונה בבחירות המוניציפליות המתוכננות לאוקטובר 2018.</p>את ההצעות יש להגיש למפעם ירושלים במעטפה סגורה עם שם התכנית "הצעה לתכניתלראשי רשויות" ולהכניס לתיבת ההצעות הנמצאת במפעם ירושלים, כיכר ספרא 10 ,("בניין ניו-יורק"),כניסה דרך רחוב יפו (מול פיצה ממילא), על כיכר צה"ל, עד לתאריך 2 יולי 2018 עד השעה 1400 .שאלות/ בקשה להבהרות ניתן לשלוח לגב' יעל חקלאי קאופמן, מנהלת מפעם ירושלים, עיריית ירושלים, באמצעות הדואר האלקטרוני ולוודא קבלת החומר, בטלפון 02-6298014 פקס 02-6296483, עד לתאריך 7 ליוני 2018.פרסום תשובות באתר עד לתאריך 21 ליוני 2018 - ראה קובץ "מענה לשאלות ספקים".לפרטים המלאים- לחצו כאןלקובץ בדיקת התכנות לתכנית לראשי רשויות- לחצו כאןלקובץ בדיקת סיכויי הצלחה ותוכנית להעשרה- לחצו כאן חוזה מעודכן לאחר הערות ספקים - לחצו כאן מענה לשאלות ספקים - לחצו כאן 28/04/2018 21:00:00
פרס עגנון לאמנות וסיפור תשע"טhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/AgnonPrize2019.aspxפרס עגנון לאמנות וסיפור תשע"ט<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​הפרס מיועד לסופרת או סופר, אזרחי מדינת ישראל ותושבי קבע בה, שפרסמו לפחות שני ספרים עד כה. הפרס יוענק לסופר או סופר/ת יחיד/ה, גובה הפרס 40,000 שקל.</p>הסופרים, או מי מטעמם כולל הוצאות הספרים, מוזמנים להגיש את מועמדותם בדואר בלבד אל בית עגנון, עבור פרס עגנון, רחוב יוסף קלויזנר 16 ארנונה,תלפיות, ירושלים 9338814 . המשלוח יכלול 4 טפסי שאלון הגשת מועמדות ו 4- עותקים מן הספר האחרון שיצא לאור של הסופר/ת המועמד/ת לפרס.לא יתקבלו טפסים בדואר אלקטרוני.המועד האחרון להגשת המועמדות הוא יום חמישי ט"ו בתמוז, 28.06.2018רק קבלה בפועל של הטפסים המלאים והספרים על ידי הנמען תיחשב כהגשת מועמדות במועד; לא די שהחומרים נמסרו למשלוח עד למועד הנדרש.לקבלת תקנון הפרס ושאלון הגשת מועמדות בדואר אנא פנו לבית עגנון טלפון 02-6716498 בימים ראשון, שני, רביעי או חמישי 1600-0900 , בימי שלישי , בין השעות 1900-1200 . כל ההליכים להענקת הפרס יתנהלו על פי תקנון הפרס ובכפוף להוראותיו. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו והאמור בתקנון, האמור בתקנון קובעשאלון להגשת מועמדות - לחצו כאן תקנון פרס עגנון לאמנות הסיפור - לחצו כאן​15/04/2018 21:00:00
הצעות לרכישת ואספקת מתנה לעובדי העיריה המוסלמים והנוצריםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/GiftsMuni2018.aspxהצעות לרכישת ואספקת מתנה לעובדי העיריה המוסלמים והנוצרים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​הזמנה להציע הצעות לרכישת ואספקה של מתנה עבור עובדי העיריה המוסלמים והנוצרים לחג עיד אל פיטר ולכריסטמס</p>ארגון עובדי עירית ירושלים (להלן "הארגון") מזמין בזאת מציעים העומדים בתנאי ההליך להציע הצעות עבור רכישות מתנה המתאימה לעובדי העירייה המוסלמים והנוצרים עבור החגים עיד אל פיטר והכריסטמס. המציע הינו תאגיד על פי דין, אדם ו/או גוף משפטי אחר המתמחה באספקת מתנות לגופים גדולים. צפי כמות נדרשת סך הכל כ -1,700, הרכישה תבוצע במרוכז, עובד/ת שתבחר שלא לקבל לממש את המתנה הזוכה מתחייב להעניק זיכוי או שובר בסכום שיסוכם בין הצדדים. המציע לא נמצא בהליכי פירוק ו/או לא הוגשה כנגדו בקשה לפירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או בהליכי הבראה ו/או שניתן נגדו צו כינוס נכסים.התשלום בגין כל שי לעובדת תעמוד על סך של 50 ₪ כולל מע"מ. התשלום האמור כולל את המתנה, אספקת המתנה למשרדי ארגון העובדים שבכיכר ספרא 4 בעיריית ירושלים, תוספת ברכה מודפסת ומעוצבת בצבע בגודל 21*14 ס"מ מתקפל ל-2 סוג נייר ונוסח שיועבר על ידי ארגון העובדים.הזוכה לספק את השי שיבחר סה"כ כמות של כ-1,700 מתנות עד ליום רביעי 30.5.18 בשעה 1200 או תוך 30 יום מדרישה בכתב של הארגון לפי המאוחר מבין השניים. אמות מידה לבחירת המתנה – המתנה תיבחר באמצעות וועדת שי של ארגון העובדים לפי אמות המידה המצורפות להליך דנן. ארגון העובדים יהא זכאי להחזיר עד 5% מהכמות שתוזמן ולקבל החזר כספי בגינו.אופן הגשת ההצעה את דוגמת המתנה יש להגיש בצרוף מעטפה סגורה עם מפרט המתנה ופרטי הספק ,לארגון העובדים בכיכר ספרא בנין 4 קומה 3 לידי הגב' טובה דוד-חי לא יאוחר מיום ראשון 29.4.18 עד לשעה 1400. 1. הבהרות ופרטים שאלות ו/ואו בקשות למתן הבהרות לגבי ההליך דנן זה יש להפנות אל טובה דוד חי בטלפון 02-6298444 או לנייד 050-7313492 או בדוא"ל dhtova@jerusalem.muni.il. 2. על המציעים להחזיק בכל הביטוחים הנדרשים מאופיים של הפעילויות, כמו כן על המפעילים והמספקים את השירותים ו/או המוצרים להחזיק בכל הרישיונות עפ"י כל דין.3.התמורה בגין המתנה תשולם בארבעה תשלומים שווים כדלקמן א. התשלום הראשון בסך השווה ל-50% מהתמורה ישולם לזוכה תוך 14 ימי עבודה מיום אספקת המתנות. ב. התשלום השני בסך השווה ל-50% מהתמורה ישולם לזוכה תוך 30 ימי עבודה מיום אספקת המתנות. 4. זכויות הארגון - הארגון שומר לעצמו את הזכויות שלהלן א. להזמין את המציעים או מי מהם לשם הצגת הצעתם ויכולתם לספק את המוצר המוצע. ב. לקיים מו"מ עם המציעים ו/או עם מי מהם. ג. לדחות כל הצעה או את כל ההצעות.ד. לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים לעניין ההצעות שהוצעו.ה. לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את הדרישות המפורטות במסמך זה, לצמצם ו/או לבטל את היקף ההתקשרות ו/או חלקה בשל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות. ו. להזמין רק חלק מהמתנות. מציעים לא תהיה כל טענה/דרישה או תביעה בשל שימוש שעשה המזמין בזכות מזכויותיו אלו. ז. לבטל את ההליך מכל סיבה שהיא. ח. לקבל את כל ההצעה/חלק ממנה. לקבל יותר מהצעה אחת. ט. לנהל הליך Best and final עם המציע/ים. אמות המידה בחירת הזוכההמוצר יבחן על ידי ועדת השי של ארגון העובדים, אמות המידה לבחירת המוצר הזוכה א. אמות המידה לבחירה שי לחגים עיד אל פיטר והכריסמרס - מבחן עיצוב ומראה - 30 נקודות. התאמת המוצר לחג עיד אל פיטר ולכריסמרס - 30 שווי שוק של המוצר המוצע – 20 שווי הזיכוי המוצע על ידי המציע – 20 חוזה לאספקת מתנות עבור עובדי/ות העיריה עיריית ירושלים לחגים עיד אל פיטר והכריסטמס - לחצו כאן15/04/2018 21:00:00
פרסום מאגר יועצים למתן שירותיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/AdvertisingResults.aspxפרסום מאגר יועצים למתן שירותים<img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p> להלן רשימת מאגר יועצים למתן שירותים עירוניים:</p>​ רשימת מאגר יועצים קול קורא בנושא​שם האגף/מחלקה​קובץ שמות הזוכים​מאגר היועצים למתן שירותי ייעוץ בתחום הבנייה ​אגף ספורט​ לרשימת הזוכים בקול קורא- לחצו כאן​מאגר מתכנני חשמל​מחלקת מאור​ לרשימת הזוכים בקול קורא- לחצו כאן​מאגר יועצים – מתכנני / מהנדסי תנועה למתן שירותי תכנון הסדרי חניה ותכנון פיזי של חניונים ​אגף שירותי חנייה​לרשימת הזוכים בקול קורא- לחצו כאן​מאגר יועצים - שמאי הרכב הכלליים ​אגף אכיפה ושיטור עירוני לרשימת הזוכים בקול קורא- לחצו כאן​​​​​ 02/05/2018 21:00:00
קול קורא לשימוש בחללי חזרות עבור יוצרי מחול עצמאיים בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/RehearsalsSpaces.aspxקול קורא לשימוש בחללי חזרות עבור יוצרי מחול עצמאיים בירושלים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עיריית ירושלים מזמינה יוצרי מחול עצמאיים מירושלים להגיש בקשה לשימוש בחללי חזרות בירושלים.עיריית ירושלים מזמינה יוצרי מחול עצמאיים מירושלים להגיש בקשה לשימוש בחללי חזרות בירושלים.החלל יעמוד לשימוש היוצר בעבודתו המקצועית שלא למטרות רווח (סטודיו או אולם), לצורכי חזרות לפרויקט אמנותי אחד, לפרק זמן מוגדר של עד 6-12 חודשים.כמו כן, בתמורה, יידרש היוצר לעשייה אמנותית בסביבת העבודה, במטרה לקדם את חיי האמנות והיצירה בעיר ולעודד את הקשר בין האמן לקהילה.לפרטים המלאים ולקריטריונים לחצו כאןאת הבקשות יש לשלוח במייל על טופס הגשת מועמדות, עם הפרטים והמסמכים הרלוונטיים לכתובת -יעל - יוצרי מחול עצמאיים בירושלים - לחצו כאן 14/02/2018 22:00:00
קול קורא ליזמיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/JointActionCommittee.aspxקול קורא ליזמים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=12" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עירית ירושלים מעודדת קיום אירועים ופעולות בתחומי תרבות ואמנות, חברה, רווחה, ספורט, בריאות, דת ופנאי.</p>​מוצג בזאת, קול קורא לתמיכה במיזמים בירושלים, בשיתוף בין העירייה לבין תאגיד בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי והכל בהתאם לתנאי נוהל "פעולות משותפות" המלא הבקשות להשתתפות העירייה בתקציב פעולה משותפת ידונו על ידי וועדה מקצועית. הועדה תהא רשאית להחליט באשר להשתתפות העירייה בתקציב האירוע ובאשר לשיעור ההשתתפות כאמור. הועדה תהא רשאית להחליט באשר לתנאים נוספים לאישור השתתפות עירונית, לרבות אופי האירוע ותכניו ואינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא. את הבקשות לאירועים ופעילויות בשנת 2018 ניתן להגיש, לכל המאוחר, 40 ימים לפני מועד האירוע. יובהר כי השתתפות העירייה מותנית בקיום תקציב עירוני לפעולה המשותפת. להלן חלק מהתנאים להשתתפות בפעילות1. האגף הרלוונטי ממליץ על השתתפות העירייה בתקציב הפעילות.2. היוזמה לפעילות באה מצדו של היזם הפרטי ו/או האגף.3. האירוע מיועד לציבור הרחב ומתקיים בירושלים. תינתן עדיפות לאירועים המיועדים לקהל רחב.4. עלות הפקת האירוע לא תפחת מ 15,000 ₪ שיעור ההשתתפות המבוקש של העירייה לא יעלה, בשום מקרה על 50% מעלות הפרויקט בפועל או מ- 500,000 ₪ לפי הנמוך מבין השניים.5. הכניסה לאירוע הנה חופשית או מסובסדת. במקרים בהם נמכרים כרטיסים במחיר רגיל, חלק מהכרטיסים ימכרו בהנחה לבעלי תעודת תושב ירושלים.6. לצורך חישוב השתתפות העירייה בפעולה, תנוכה מתקציב הפעולה ההכנסה ממכירת כרטיסים.7. האירוע תורם להעשרת חיי התרבות/האומנות/הספורט/הרווחה/החברה/הבריאות/דת בעיר בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי.8. הפרסום לאירוע יכלול את הלוגו של עיריית ירושלים ויהיה מתואם עם האגף לדוברות והסברה.9. לא תהיה השתתפות עירונית בפעילות בעלת אופי פוליטי/מפלגתי.10. לא תינתן תמיכה עירונית כפולה הן בפעולה משותפת והן מתקציב התמיכות העירוני.ככל שתקציב המזון באירוע עולה על 5% מתקציב האירוע ינוכה תקציב המזון מתקציב הפעולה לצורך חישוב השתתפות העירייה. מוסד המבקש את השתתפות העירייה יפנה בכתב בבקשה אל האגף הרלוונטי בצרוף מכתב נלווה המתאר את מטרת האירוע, תוכנו, תאריך יעד, גורם מבצע, מיקום האירוע, קהל היעד, תקציב מפורט, פירוט מקורות המימון, תוכנית מפורטת, פירוט בדבר ניסיון קודם של המבקש, מסמכי ההתאגדות ואישורים (ניהול ספרים וניהול תקין מרשם העמותות\ ההקדשות).ככל שעלות הביצוע בהתאם לדו"ח הביצוע בפועל שיהיה מאושר על ידי רואה חשבון, תהיה קטנה מעלות הביצוע המתוכננת מקורית, תופחת השתתפות העירייה, ככל שאושרה, באופן יחסי.ההשתתפות תעוגן בהסכם חתום שנוסחו מצורף כנספח א' לנוהל. פרטים נוספיםלמידע נוסף - נוהל הועדה לפעולות משותפות - לחצו כאן10/01/2018 22:00:00