קול קורא - עיריית ירושלים

קול קורא

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

קול קורא להגשת הצעות לתכנון תאורה אומנותית https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/ArtisticLighting.aspxקול קורא להגשת הצעות לתכנון תאורה אומנותית <img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>מנהל תפעול בעיריית ירושלים מעוניין ליצור מאגר של מעצבים-אומנים עבור הגשת הצעות ליצירת קונספטים רעיוניים ולתכנון תאורה אומנותית-דקורטיבית אשר תשתלב במתחמים שונים במרחב הציבורי בירושלים.​</p>המועמדים המעוניינים להיכלל במאגר המציעים מוזמנים להגיש את בקשתם, בצירוף המסמכים הנדרשים,לגב' עדי בן אבי, עוזרת מקצועית לראש מנהל תפעול, בכיכר ספרא, בניין 1 קומה 3 עמדה 500 עד ליום חמישי ה 29 במרץ בשעה 1200 .לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' עדי בן אבי בטלפון 02-6296553 או בכתובת להלןbnadi@jerusalem.muni.il​אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.לפרטים המלאים- לחצו כאן14/03/2018 22:00:00
קול קורא להצטרפות למאגר יועצים ומתכננים בעיריית ירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/StockConsultants.aspxקול קורא להצטרפות למאגר יועצים ומתכננים בעיריית ירושלים<img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים נערכת להקמת מאגר יועצים ומתכננים, בעלי מקצוע מומחים, לצורך ביצוע עבודות מקצועיות.​</p>בחודש נובמבר 2016 ,פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 אשר קבע "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מיוחדת הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז".בהתאם לזאת, בימים אלה, נערכת המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים להקמת מאגר יועצים ומתכננים, בעלי מקצוע מומחים, לצורך ביצוע עבודות מקצועיות כאמור.המבקשים להיכלל במאגר, יגישו טופס בקשת הצטרפות בצירוף כל המסמכים הנלווים באמצעות מעטפה (על גבה יכתוב המציע את שם היועץ/שם העסק והתחום בו מוגשת ההצעה) ובמסירה אישית, עד ולא יאוחר מיום 1.5.18 בשעה 1200 לתיבת המכרזים הממוקמת בכיכר ספרא 1 קומה 2.תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר העירוני עד ליום 27.4.18 או ניתן לפנות בדוא"ל לכהן שבתאי רחלי באמצעות דוא"ל Chracheli1@jerusalem.muni.il וזאת עד ליום 23.4.18 בשעה 1200. לפרטים המלאים- לחצו כאן​14/03/2018 22:00:00
קול קורא לפרס מינהל חינוך לשנת תשע"חhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/prizeEducation_Administration.aspxקול קורא לפרס מינהל חינוך לשנת תשע"ח<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​מינהל חינוך ירושלים מזמין הצעות פרסי מוסדות, אישים ותכנים בתחום החינוך למיזמים פורצי דרך, במערכת החינוך הירושלמית שעיקרם פתיחות רעיונית, מבנית וחינוכית</p>​את ההצעות יש לשלוח לדוא"ל לחצו כאןעד ליום ראשון, ט' בניסן תשע"ח 25.3.18 לשאלות והבהרות ניתן לפנות לאחינעם קרמיניאן שטיינמץ, מינהל חינוך ירושלים בטלפון 02-6297407.לפרטים נוספים ולמסמכי ההליך לחצו כאן 14/03/2018 22:00:00
קול קורא להיכלל במאגר היועצים הכלכליים במינהל הכספיhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Stock_Consultants.aspxקול קורא להיכלל במאגר היועצים הכלכליים במינהל הכספי<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עיריית ירושלים באמצעות המינהל הכספי מעוניינת לגבש מאגר של יועצים בתחומים כלכליים שונים</p>כגון שירותי יעוץ בתחום הביטוח וניהול סיכונים, יעוץ פיננסי לגיוס ולליווי בקבלת אשראי, יעוץ למקסום ובקרה על הכנסות ממשרדי ממשלה, יעוץ כלכלי ובקרה תקציבית על פרויקטים עירוניים שונים ועוד. לפרטי ההליך, דרכי מסירת הבקשות, זמני הגשת שאלות הבהרה וזמני הגשת הבקשות וכו' יש לעיין במסמכי ההליך. ההצעות תוגשנה במעטפות סגורות למינהל הכספי, בתיבת המכרזים, כיכר ספרא 1 קומה 5 ליד חדר 120, אגף החשבות והניהול הפיננסי, עד ליום ראשון, ז' באייר תשע"ח 22/4/2018 בשעה 1200. אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.לשאלות והבהרות ניתן לפנות לשרה כהן באמצעות דוא"ל chsara@jerusalem.muni.il וזאת עד ליום ראשון 8/4/2018 בשעה 1500 לפרטים אודות ההליך לחצו כאן07/03/2018 22:00:00
קול קורא לבקשת חסויות לאירועים בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/SponsorshipsForEvents.aspxקול קורא לבקשת חסויות לאירועים בירושלים<img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>​מוצג בזאת קול קורא לבקשת חסויות לאירועי תרבות, חינוך, רווחה, ספורט ופנאי בירושלים, עבור תכניות, כנסים, פעילויות ואירועים ברחבי העיר שיתקיימו באמצעות אגפי העירייה במהלך שנת 2018, בהתאם לתנאי נוהל חסויות המופיע באתר העירוני.</p>גוף הרוצה להציע מתן חסות לאירועים או לפעולות שהעירייה מבצעת, ייפנה בכתב בבקשה לאגף הרלוונטי בצירוף מכתב נלווה המתאר את הצעת החסות.האגפים רשאים לבחור חסות מתאימה מבין החסויות המוצעות בהתאם לחזון העירייה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף ותקציבו וכן רשאים לפנות לנותני חסות פוטנציאליים נוספים.החסות הרלוונטית תוגש לאישור בוועדה מקצועית ולאחר מכן ייחתם הסכם שיאושר ע"י לשכת היועץ המשפטי לעירייה. בהסכם יפורטו התחייבויות נותן החסות וכן התחייבויות העירייה כלפיו וייחתם כדין על ידי מוסמכי החתימה מטעם העירייה ונותן החסות.להלן פירוט אירועים המתוכננים ע"י אגפי מינהל תרבות, חברה וספורטאירועי יום העצמאות, אירועי יום ירושלים, קיץ בכיכר ספרא, לילה לבן, אירוע פיוטים וסליחות, פסטיבלי שכונות, אירועי חורף וחנוכה לצעירים, פסטיבל צמי"ד, מרתון ירושלים, צעדת ירושלים, מרתון ספינינג, סובב ירושלים באופניים, מרוץ לילה, סטריטבול, אירועי משפחות צעירות בקיץ, שגרת אירועים למעמד היצירתי, מרוץ אופניים בינלאומי, אירועי פתיחת שנה אקדמית בירושלים, אירועי חורף, אירועי תרבות תורנית, אירועי מורשת ישראל, אירוע ספורט נוספים ועוד.מדובר ברשימה לא סופית שעשויה להשתנות במהלך השנה. לגבי אירועים נוספים המתוכננים ע"י אגפי העירייה השונים יש להתעניין מול האגפים הרלוונטיים.לנוהל המפורט- לחצו כאן07/03/2018 22:00:00
קול קורא להיכלל במאגר היועצים למתן שירותי ייעוץ בתחום הבנייהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/ConstructionArea.aspxקול קורא להיכלל במאגר היועצים למתן שירותי ייעוץ בתחום הבנייה<img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>קול קורא להיכלל במאגר היועצים למתן שירותי ייעוץ תכנון פיקוח וניהול על ביצוע שיפוצים ובניה, אקוסטיקה, בריכה, כתיבת מכרזים וטכנולוגיה.​</p>עיריית ירושלים באמצעות אגף הספורט מעוניין ליצור מאגר של יועצים בתחומים שונים כגוןייעוץ תכנון פיקוח וניהול על ביצוע שיפוצים ובניה, אקוסטיקה, בריכה, כתיבת מכרזים וטכנולוג.לשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתב בדואר האלקטרוני LTDORIT@jerusalem.muni.ilההצעות תוגשנה במעטפות סגורות לאגף הספורט, בתיבת המכרזים (כיכר ספרא 10 קומה 2 , אגף הספורט) עד ליום 10.04.18 בשעה 1200.לקובץ מסמכי הליך הקול קורא- לחצו כאן 03/03/2018 22:00:00
הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר וחברי ועדת עררhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/vaadatArar.aspxהזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר וחברי ועדת ערר<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​מתוקף הסמכות המוקנית בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976, מבקשת מועצת עיריית ירושלים, לפנות בבקשה לקבלת הצעות ממועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקידי יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית.</p>​ לפרטים מלאים אודות ההליך לחצו כאן את המועמדות יש להגיש עד ליום 22.3.18, בשעה 1200, בדוא"ל לחצו כאן - בציון פרטי ההליך המפורטים בקובץ לעיל.פרטים נוספים ניתן לקבל אצל עידו רוזנברג, מזכיר מועצת העיר, באמצעות פניה בדוא"ל לחצו כאן לדרכי מינוי ועדות ערר לחצו כאןתגמול ליו"ר וחברי הוועדה לחצו כאן 20/02/2018 22:00:00
קול קורא להציע הצעות לרכישת מתנות עבור יום האישהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/WOMEN_DAY2018.aspxקול קורא להציע הצעות לרכישת מתנות עבור יום האישה<img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>ארגון עובדי עירית ירושלים מזמין בזאת מציעים העומדים בתנאי ההליך להציע הצעות עבור רכישות מתנה המתאימה לעובדות העירייה ליום האישה. ​</p>המציע הינו תאגיד ע"פ דין, אדם ו/או גוף משפטי אחר המתמחה באספקת מתנות לגופים גדולים. צפי כמות נדרשת סה"כ כ -5,500, הרכישה תבוצע במרוכז, עובדת שתבחר שלא לקבל לממש את המתנה הזוכה מתחייב להעניק זיכוי / שובר בסכום שיסוכם בין הצדדים. ​את דוגמת המתנה יש להגיש בצרוף מעטפה סגורה עם מפרט המתנה ופרטי הספק לארגון העובדים בכיכר ספרא בנין 4 קומה 3 לידי הגב' טובה דוד-חי לא יאוחר מיום חמישי 15.4.18 עד לשעה 1400. הבהרות ופרטים שאלות ו/ואו בקשות למתן הבהרות לגבי ההליך דנן זה יש להפנות אל טובה דוד חי בטלפון 02-6298444 או לנייד 050-7313492 או בדוא"ל dhtova@jerusalem.muni.il. לפרטים המלאים- לחצו כאןלחוזה לחצו כאן27/02/2018 22:00:00
קול קורא לשימוש בחללי חזרות עבור יוצרי מחול עצמאיים בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/RehearsalsSpaces.aspxקול קורא לשימוש בחללי חזרות עבור יוצרי מחול עצמאיים בירושלים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עיריית ירושלים מזמינה יוצרי מחול עצמאיים מירושלים להגיש בקשה לשימוש בחללי חזרות בירושלים.עיריית ירושלים מזמינה יוצרי מחול עצמאיים מירושלים להגיש בקשה לשימוש בחללי חזרות בירושלים.החלל יעמוד לשימוש היוצר בעבודתו המקצועית שלא למטרות רווח (סטודיו או אולם), לצורכי חזרות לפרויקט אמנותי אחד, לפרק זמן מוגדר של עד 6-12 חודשים.כמו כן, בתמורה, יידרש היוצר לעשייה אמנותית בסביבת העבודה, במטרה לקדם את חיי האמנות והיצירה בעיר ולעודד את הקשר בין האמן לקהילה.לפרטים המלאים ולקריטריונים לחצו כאןאת הבקשות יש לשלוח במייל על טופס הגשת מועמדות, עם הפרטים והמסמכים הרלוונטיים לכתובת -יעל - יוצרי מחול עצמאיים בירושלים - לחצו כאן 14/02/2018 22:00:00
קול קורא ליזמיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/JointActionCommittee.aspxקול קורא ליזמים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=12" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עירית ירושלים מעודדת קיום אירועים ופעולות בתחומי תרבות ואמנות, חברה, רווחה, ספורט, בריאות, דת ופנאי.</p>​מוצג בזאת, קול קורא לתמיכה במיזמים בירושלים, בשיתוף בין העירייה לבין תאגיד בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי והכל בהתאם לתנאי נוהל "פעולות משותפות" המלא הבקשות להשתתפות העירייה בתקציב פעולה משותפת ידונו על ידי וועדה מקצועית. הועדה תהא רשאית להחליט באשר להשתתפות העירייה בתקציב האירוע ובאשר לשיעור ההשתתפות כאמור. הועדה תהא רשאית להחליט באשר לתנאים נוספים לאישור השתתפות עירונית, לרבות אופי האירוע ותכניו ואינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא. את הבקשות לאירועים ופעילויות בשנת 2018 ניתן להגיש, לכל המאוחר, 40 ימים לפני מועד האירוע. יובהר כי השתתפות העירייה מותנית בקיום תקציב עירוני לפעולה המשותפת. להלן חלק מהתנאים להשתתפות בפעילות1. האגף הרלוונטי ממליץ על השתתפות העירייה בתקציב הפעילות.2. היוזמה לפעילות באה מצדו של היזם הפרטי ו/או האגף.3. האירוע מיועד לציבור הרחב ומתקיים בירושלים. תינתן עדיפות לאירועים המיועדים לקהל רחב.4. עלות הפקת האירוע לא תפחת מ 15,000 ₪ שיעור ההשתתפות המבוקש של העירייה לא יעלה, בשום מקרה על 50% מעלות הפרויקט בפועל או מ- 500,000 ₪ לפי הנמוך מבין השניים.5. הכניסה לאירוע הנה חופשית או מסובסדת. במקרים בהם נמכרים כרטיסים במחיר רגיל, חלק מהכרטיסים ימכרו בהנחה לבעלי תעודת תושב ירושלים.6. לצורך חישוב השתתפות העירייה בפעולה, תנוכה מתקציב הפעולה ההכנסה ממכירת כרטיסים.7. האירוע תורם להעשרת חיי התרבות/האומנות/הספורט/הרווחה/החברה/הבריאות/דת בעיר בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי.8. הפרסום לאירוע יכלול את הלוגו של עיריית ירושלים ויהיה מתואם עם האגף לדוברות והסברה.9. לא תהיה השתתפות עירונית בפעילות בעלת אופי פוליטי/מפלגתי.10. לא תינתן תמיכה עירונית כפולה הן בפעולה משותפת והן מתקציב התמיכות העירוני.ככל שתקציב המזון באירוע עולה על 5% מתקציב האירוע ינוכה תקציב המזון מתקציב הפעולה לצורך חישוב השתתפות העירייה. מוסד המבקש את השתתפות העירייה יפנה בכתב בבקשה אל האגף הרלוונטי בצרוף מכתב נלווה המתאר את מטרת האירוע, תוכנו, תאריך יעד, גורם מבצע, מיקום האירוע, קהל היעד, תקציב מפורט, פירוט מקורות המימון, תוכנית מפורטת, פירוט בדבר ניסיון קודם של המבקש, מסמכי ההתאגדות ואישורים (ניהול ספרים וניהול תקין מרשם העמותות\ ההקדשות).ככל שעלות הביצוע בהתאם לדו"ח הביצוע בפועל שיהיה מאושר על ידי רואה חשבון, תהיה קטנה מעלות הביצוע המתוכננת מקורית, תופחת השתתפות העירייה, ככל שאושרה, באופן יחסי.ההשתתפות תעוגן בהסכם חתום שנוסחו מצורף כנספח א' לנוהל. פרטים נוספיםלמידע נוסף - נוהל הועדה לפעולות משותפות - לחצו כאן10/01/2018 22:00:00