קול קורא - עיריית ירושלים

קול קורא

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

קול קורא לקבלת הצעות להיכלל במאגר ייעוצי בתחום הפנסיוניhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/yeuz_pensyony.aspxקול קורא לקבלת הצעות להיכלל במאגר ייעוצי בתחום הפנסיוני<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>אגף משאבי אנוש מזמין בזאת מציעים העומדים  בתנאי ההליך להגיש הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום קופות גמל וחיסכון פנסיוני להנהלת העירייה. </p>​אגף משאבי אנוש מזמין בזאת מציעים העומדים בתנאי ההליך להגיש הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום קופות גמל וחיסכון פנסיוני להנהלת העירייה. השירותים יכללו בין היתר ייעוץ שוטף לגורמים המקצועיים העוסקים בתחום, מתן פתרונות יישומיים ומיידים לסוגיות בהיבטים פנסיונים, טיפול בממשק מעסיקים, ייצוג העירייה וניהול משא ומתן מול מוסדות וספקי שירותים בתחום הפנסיוני ועוד.פירוט ההליך ראו מטה.לשאלות והבהרות ניתן לפנות למאיה פוטל בדאר אלקטרוני - לחצו כאן, עד ליום שלישי, כ"ג בתשרי תשע"ט 2.10.18.את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, בתיבת ההצעות אצל הנהלת אגף משאבי אנוש, כיכר ספרא 3, קומה 4, עמדה 343, עד יום חמישי, כ"ה בתשרי תשע"ט 4.10.18, בשעה 1200.אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.לפרטים נוספיםלפירוט ההליך לחצו כאןלפרטים אודות ההסכם לחצו כאן03/09/2018 21:00:00
קול קורא למתן שירותי ייעוץ וכתיבת מכרזיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Tenders.aspxקול קורא למתן שירותי ייעוץ וכתיבת מכרזים<img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>עיריית ירושלים באמצעות המינהל לשירותי קהילה מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי ההליך להגיש הצעה להיכלל במאגר יועצים לכתיבת מכרזים (כולל מפרט), וכן ליווי הליכי מכרז וכתיבת קולות קוראים בתחומים השונים.​</p>​יועצים המבקשים להיכלל במאגר, יגישו טופס בקשת הצטרפות בצירוף כל המסמכים הנלווים באמצעות מעטפה על גבה יכתוב המציע "קול קורא להצטרפות למאגר יועצים לכתיבת מכרזים וקולות קוראים" וכן את שם היועץ/ שם העסק, עד ולא יאוחר מיום 11.10.18 ב' בחשוון תשע"ט בשעה 12.00 לתיבת המכרזים הממוקמת בכיכר ספרא בבניין 7 קומה 3.שאלות ו/או הבהרות ניתן להפנות באמצעות דוא"ל hsyael@jerusalem.muni.il וזאת עד ליום 13.9.18 ד' בתשרי תשע"ט בשעה 12.00.לקובץ תשובות לשאלות- לחצו כאןתשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר העירוני עד ליום 4.10.18 כה' בתשרי תשע"ט. באחריות מגישי הבקשה לעקוב אחר פרסום תשובות העירייה לשאלות ההבהרה באתר העירוני. למען הסר ספק התשובות לשאלות הבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מההזמנה.יובהר – העירייה תצרף למאגר את היועצים המתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי, ותהא רשאית לדרוש מן היועצים ההבהרות ו/או השלמות ו/או כל דבר שהוא לפי שיקול דעתה הבלעדי.לפרטים המלאים- לחצו כאן28/08/2018 21:00:00
קול קורא להצטרפות למאגר יועצים באגף לוגיסטיקהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/logistics.aspxקול קורא להצטרפות למאגר יועצים באגף לוגיסטיקה<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>בימים אלה, נערך אגף לוגיסטיקה בעיריית ירושלים להקמת מאגר יועצים ומתכננים, בעלי מקצוע מומחים, לצורך ביצוע עבודות מקצועיות בכיכר ספרא.​</p>​המבקשים להיכלל במאגר, יגישו טופס בקשת הצטרפות בצירוף כל המסמכים הנלווים באמצעות מעטפה (על גבה יכתוב המציע את שם היועץ/שם העסק והתחום בו מוגשת ההצעה) ובמסירה אישית, עד ולא יאוחר מיום 15.10.18 בשעה 1200 לתיבת המכרזים הממוקמת בכיכר ספרא 1 קומה 2 חדר 289 .בשאלות והבהרות ניתן לפנות באמצעות דוא"ל cohanoch@jerusalem.muni.il וזאת עד ליום 03.10.18 בשעה 1200 .תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר העירוני עד ליום 08.10.18 . באחריות מגישי הבקשהלעקוב אחר פרסום תשובת העיריה לשאלות ההבהרה באתר העירוני. למען הסר ספק התשובות לשאלות הבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מההזמנה.יובהר – העירייה תצרף למאגר את היועצים המתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי, ותהא רשאיתלדרוש מן היועצים ההבהרות ו/או השלמות ו/או כל דבר שהוא לפי שיקול דעתה הבלעדי.לפרטים המלאים- לחצו כאןלחוזה- לחצו כאן28/08/2018 21:00:00
קול קורא למאגר מאבחנים פסיכודיאגנוסטיים ופסיכיאטריים https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Psychiatrists.aspxקול קורא למאגר מאבחנים פסיכודיאגנוסטיים ופסיכיאטריים <img alt="" src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​אגף הרווחה בעיריית ירושלים נערך להקמת מאגר מאבחנים פסיכודיאגנוסטיים ופסיכיאטריים למחלקת ילד, נוער ומשפחה, היחידה לאבחון והערכה.</p>מאבחנים פסיכודיאגנוסטיים ופסיכיאטריים המבקשים להיכלל במאגר, יגישו טופס בקשת הצטרפות בצירוף כל המסמכים הנלווים במעטפה סגורה על גבה יכתוב המציע "קול קורא – מאגר מאבחנים פסיכודיאגנוסטיים ופסיכיאטריים", עד ולא יאוחר מיום 11.10.18 בשעה 12.00 לתיבת המכרזים הממוקמת בכיכר ספרא בניין 7 קומה 3.הצעות שיוגשו לאחר המועד הנ"ל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן. בשאלות והבהרות ניתן לפנות לגברת נחמה ססמן באמצעות דוא"ל janehama@jerusalem.muni.il וזאת עד ליום 20.9.18, בשעה 16.00. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר העירוני עד ליום 4.10.18לפרטים ולמסמכים המלאים לחצו כאן15/08/2018 21:00:00
קול קורא קבלת הצעות למאגר שרותיי תכנון, ייעוץ ופיקוחhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/ConsultantPlanners.aspxקול קורא קבלת הצעות למאגר שרותיי תכנון, ייעוץ ופיקוח<img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>האגף לתחבורה ופיתוח תשתיות מזמין להגיש הצעות להיכלל בהרחבת מאגר יועצים בתחומים שונים: מתן שירותי ייעוץ ותכנון בעבור העירייה בנוגע לעבודות סלילה, תשתיות וכבישים לפי התפלגויות.​</p>ההצעות תוגשנה במעטפות סגורות למנהל תכנון - אגף תושי"ה, בתיבת המכרזים (כיכר ספרא 1 קומה 3 ), על כל מעטפה יצוין פרטי ההליך ותכלול את כל המסמכים הנדרשים.מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, כ"ה בתשרי תשע"ט 4.10.18, בשעה 1400.לשאלות ו/או הבהרות ניתן לפנות בכתב בדואר האלקטרוני KFIFAT@jerusalem.muni.il.העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.לפרטים המלאים לחצו כאןלחוזה לחצו כאן תשובות לשאלות הבהרות בתנאי סף צוין שעל המציע להיות בעל תואר ראשון במדעי החקלאות (אגרונומיה) – אנחנו חברה שעוסקת בתחום שנים רבות, בצוות החברה מספר הנדסאי נוף + אגרונום, אני הבעלים של החברה ובעל זכויות החתימה בחברה – הכשרתי הנדסאי אדריכלות נוף רשום במאגר מומחים של משרד החקלאות ומעסיק אגרונום בחברה - האם נחשב לעמידה בתנאי הסף?הבהרה – תנאי סף – יש לצרף את פרטי היועץ המוצע מטעם חברה ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים של היועץ העומד בתנאי הסף.האם הוצאות עבור הפקות דפוס כגון תכניות, חוברות סקר עצים וכד' – ישולמו ע"י המזמין כמקובל בפרויקטים מסוג זה?הבהרה – עיריית ירושלים משתתפת בהוצאות דפוס – תכניות בלבד המוזמנות ע"י חברת סופר גרףהאם ניתן לבטל את סעיף 13 ג' בחוזה ולאפשר ליועצים שהם בעלי ניסיון עבודה בירושלים להיכלל במאגר?הבהרה - סעיף 13 ג' בחוזה - מבוטל12/08/2018 21:00:00
פרסום מאגר יועצים למתן שירותיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/AdvertisingResults.aspxפרסום מאגר יועצים למתן שירותים<img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p> להלן רשימת מאגר יועצים למתן שירותים עירוניים:</p>​ רשימת מאגר יועצים קול קורא בנושא​שם האגף/מחלקה​קובץ שמות הזוכים​מאגר יועצים בתחום הכלכלי, ביטוחי ותקציבי​מינהל כספי ​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר יועצים –מנהלת קרית העירייה​אגף לוגיסטיקה, מנהלת קרית העירייה​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר יועצים איכות הסביבה​איכות הסביבה​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר עורכי דין חיצוניים​אגף היועץ המשפטי לעירייה​לרשימת הזוכים - לחצו כאן מאגר יועצים בתחום עיר חכמה​מינהל פיתוח ​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר יועצים בתחום הדיגיטל​מינהל פיתוח​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר היועצים למתן שירותי ייעוץ בתחום הבנייה ​אגף ספורט​ לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר מתכנני חשמל​מחלקת מאור​ לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר יועצים – מתכנני / מהנדסי תנועה למתן שירותי תכנון הסדרי חניה ותכנון פיזי של חניונים​אגף שירותי חנייה​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר יועצים – שמאי הרכב הכלליים ​אגף אכיפה ושיטור עירוני לרשימת הזוכים - לחצו כאן​​מאגר יועצים/מתכננים – מנהל תכנון​אגף לתחבורה ופיתוח תשתיות​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​​מאגר יועצים בתחום החרום והבטחון​​אגף חרום ובטחוןלרשימת הזוכים - לחצו כאן​​ 16/07/2018 21:00:00
קול קורא לבקשת חסויות לאירועים בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/SponsorshipsForEvents.aspxקול קורא לבקשת חסויות לאירועים בירושלים<img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>​מוצג בזאת קול קורא לבקשת חסויות לאירועי תרבות, חינוך, רווחה, ספורט ופנאי בירושלים, עבור תכניות, כנסים, פעילויות ואירועים ברחבי העיר שיתקיימו באמצעות אגפי העירייה במהלך שנת 2018, בהתאם לתנאי נוהל חסויות המופיע באתר העירוני.</p>גוף הרוצה להציע מתן חסות לאירועים או לפעולות שהעירייה מבצעת, ייפנה בכתב בבקשה לאגף הרלוונטי בצירוף מכתב נלווה המתאר את הצעת החסות.האגפים רשאים לבחור חסות מתאימה מבין החסויות המוצעות בהתאם לחזון העירייה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף ותקציבו וכן רשאים לפנות לנותני חסות פוטנציאליים נוספים.החסות הרלוונטית תוגש לאישור בוועדה מקצועית ולאחר מכן ייחתם הסכם שיאושר ע"י לשכת היועץ המשפטי לעירייה. בהסכם יפורטו התחייבויות נותן החסות וכן התחייבויות העירייה כלפיו וייחתם כדין על ידי מוסמכי החתימה מטעם העירייה ונותן החסות.להלן פירוט אירועים המתוכננים ע"י אגפי מינהל תרבות, חברה וספורטאירועי יום העצמאות, אירועי יום ירושלים, קיץ בכיכר ספרא, לילה לבן, אירוע פיוטים וסליחות, פסטיבלי שכונות, אירועי חורף וחנוכה לצעירים, פסטיבל צמי"ד, מרתון ירושלים, צעדת ירושלים, מרתון ספינינג, סובב ירושלים באופניים, מרוץ לילה, סטריטבול, אירועי משפחות צעירות בקיץ, שגרת אירועים למעמד היצירתי, מרוץ אופניים בינלאומי, אירועי פתיחת שנה אקדמית בירושלים, אירועי חורף, אירועי תרבות תורנית, אירועי מורשת ישראל, אירוע ספורט נוספים ועוד.מדובר ברשימה לא סופית שעשויה להשתנות במהלך השנה. לגבי אירועים נוספים המתוכננים ע"י אגפי העירייה השונים יש להתעניין מול האגפים הרלוונטיים.לנוהל המפורט- לחצו כאן07/03/2018 22:00:00
קול קורא לשימוש בחללי חזרות עבור יוצרי מחול עצמאיים בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/RehearsalsSpaces.aspxקול קורא לשימוש בחללי חזרות עבור יוצרי מחול עצמאיים בירושלים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עיריית ירושלים מזמינה יוצרי מחול עצמאיים מירושלים להגיש בקשה לשימוש בחללי חזרות בירושלים.עיריית ירושלים מזמינה יוצרי מחול עצמאיים מירושלים להגיש בקשה לשימוש בחללי חזרות בירושלים.החלל יעמוד לשימוש היוצר בעבודתו המקצועית שלא למטרות רווח (סטודיו או אולם), לצורכי חזרות לפרויקט אמנותי אחד, לפרק זמן מוגדר של עד 6-12 חודשים.כמו כן, בתמורה, יידרש היוצר לעשייה אמנותית בסביבת העבודה, במטרה לקדם את חיי האמנות והיצירה בעיר ולעודד את הקשר בין האמן לקהילה.לפרטים המלאים ולקריטריונים לחצו כאןאת הבקשות יש לשלוח במייל על טופס הגשת מועמדות, עם הפרטים והמסמכים הרלוונטיים לכתובת -יעל - יוצרי מחול עצמאיים בירושלים - לחצו כאן 14/02/2018 22:00:00
קול קורא ליזמיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/JointActionCommittee.aspxקול קורא ליזמים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=12" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עירית ירושלים מעודדת קיום אירועים ופעולות בתחומי תרבות ואמנות, חברה, רווחה, ספורט, בריאות, דת ופנאי ומציגה קול קורא לתמיכה במיזמים בירושלים, בשיתוף בין העירייה לבין תאגיד בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי והכל בהתאם לתנאי נוהל "מיזמים ופעולות משותפות" המלא.</p>מוצג בזאת, קול קורא לתמיכה במיזמים בירושלים, בשיתוף בין העירייה לבין תאגיד בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי והכל בהתאם לתנאי נוהל "מיזמים ופעולות משותפות" המלא המופיע מטה.הבקשות להשתתפות העירייה בתקציב מיזם/ פעולה משותפת ידונו על ידי וועדה מקצועית. הוועדה תהא רשאית להחליט באשר להשתתפות העירייה בתקציב האירוע ובאשר לשיעור ההשתתפות כאמור. הועדה תהא רשאית להחליט באשר לתנאים נוספים לאישור השתתפות עירונית, לרבות אופי האירוע ותכניו ואינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא. את הבקשות לאירועים ופעילויות בשנת 2018 ניתן להגיש, לכל המאוחר, 40 ימים לפני מועד האירוע. יובהר כי השתתפות העירייה מותנית בקיום תקציב עירוני למיזם/פעולה המשותפת.להלן חלק מהתנאים להשתתפות בפעילותהאגף הרלוונטי ממליץ על השתתפות העירייה בתקציב הפעילות.היוזמה לפעילות באה מצדו של היזם הפרטי ו/או האגף.האירוע מיועד לציבור הרחב ומתקיים בירושלים. תינתן עדיפות לאירועים המיועדים לקהל רחב.עלות הפקת האירוע לא תפחת מ 15,000 ₪ שיעור ההשתתפות המבוקש של העירייה לא יעלה, בשום מקרה על 50% מעלות הפרויקט בפועל או מ- 500,000 ₪ לפי הנמוך מבין השניים, או סכום גבוה יותר במקרה של מיזם משותף בהתאם להוראות הנוהל.הכניסה לאירוע הנה חופשית או מסובסדת. במקרים בהם נמכרים כרטיסים במחיר רגיל, חלק מהכרטיסים יימכרו בהנחה לבעלי תעודת תושב ירושלים.לצורך חישוב השתתפות העירייה בפעולה, תנוכה מתקציב הפעולה ההכנסה ממכירת כרטיסים.האירוע תורם להעשרת חיי התרבות/האומנות/הספורט/הרווחה/החברה/הבריאות/דת בעיר בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי.הפרסום לאירוע יכלול את הלוגו של עיריית ירושלים ויהיה מתואם עם האגף לדוברות והסברה.לא תהיה השתתפות עירונית בפעילות בעלת אופי פוליטי/מפלגתי.לא תינתן תמיכה עירונית כפולה הן בפעולה משותפת והן מתקציב התמיכות העירוני. ככל שתקציב המזון באירוע עולה על 5% מתקציב האירוע ינוכה תקציב המזון מתקציב הפעולה לצורך חישוב השתתפות העירייה. מוסד המבקש את השתתפות העירייה יפנה בכתב בבקשה אל האגף הרלוונטי בצרוף מכתב נלווה המתאר את מטרת האירוע, תוכנו, תאריך יעד, גורם מבצע, מיקום האירוע, קהל היעד, תקציב מפורט, פירוט מקורות המימון, תוכנית מפורטת, פירוט בדבר ניסיון קודם של המבקש, מסמכי ההתאגדות ואישורים (ניהול ספרים וניהול תקין מרשם העמותות\ ההקדשות).ככל שעלות הביצוע בהתאם לדו"ח הביצוע בפועל שיהיה מאושר על ידי רואה חשבון, תהיה קטנה מעלות הביצוע המתוכננת מקורית, תופחת השתתפות העירייה, ככל שאושרה, באופן יחסי.ההשתתפות תעוגן בהסכם חתום שנוסחו מצורף כנספח א' לנוהל. פרטים אודות נוהל מיזמים ופעולות משותפותלמידע נוסף - נוהל מיזמים ופעולות משותפות - לחצו כאן10/01/2018 22:00:00