הזמנה להגיש הצעה לביצוע קורס הכשרה מחוייבת - עיריית ירושלים

הזמנה להגיש הצעה לביצוע קורס הכשרה מחוייבת

מפעם ירושלים בשיתוף עם אגף בכיר לתאגידים עירוניים, במשרד הפנים, מעוניינים בביצוע הכשרה מחויבת למנהלי תאגידים עירוניים ובפיתוח מודולות ושיעורים.

תצוגת תאריך

21/05/2017

01/01/1970 00:00

תמונה1

הקורס הינו במסגרת מערך תכניות "הכשרה מחויבת"- פרויקט הכשרה ייעודי אותו מוביל משרד הפנים באמצעות מערכת המפעמים שמטרתו לקדם התמקצעות בשלטון המקומי וליצור סטנדרטיזציה בידע, בדפוסי הפעולה, תהליכי העבודה והנהלים הנגזרים מהחוקים ומהתקנות ברשויות המקומיות ובתאגידים העירוניים. במסגרת זו פותחו 17 תכניות הכשרה מחויבת לבעלי תפקידים סטטוטוריים בשלטון המקומי. תהליך הפיתוח נעשה בסטנדרט שנקבע לפרויקט זה.

הגשת ההצעה:
את ההצעה יש לפצל ל- 2 מעטפות סגורות:
1. מעטפה אחת הכוללת את ההצעה לליווי (כמפורט בסעיף ט' -1 8), עליה לרשום מעטפה - 1 הצעה לביצוע התכנית.
2. מעטפה 2 הכוללת את תמחור ההצעה לרבות כל המרכיבים המפורטים בסעיף 7 ט' למפעם ירושלים, בציון מס' מעטפה - 2, ושם הפרויקט.
3. את שתי המעטפות יש להכניס לתיבת הצעות מחיר הנמצאת במפעם ירושלים, כיכר ספרא 10, ("בניין ניו יורק"), כניסה דרך רחוב יפו מול פיצה - ממילא, על כיכר צה"ל.
עד לתאריך ה - 3/7/17 עד השעה 14:00.


שאלות/ בקשה להבהרות יש לשלוח אך ורק בכתב לגב' מיכל גרינולד, ס. מנהלת
מפעם ירושלים, עיריית ירושלים, באמצעות המייל: grmichal@jerusalem.muni.il

יש לוודא את קבלת החומר, טל: 6298014 פקס:6296483 עד לתאריך: 4/6/11

לפרטים נוספים ונספחים, הכנסו!


חזור