קול קורא בנושא חינוך - העצמה, התפתחות אישית ומעורבות חברתית - עיריית ירושלים

קול קורא בנושא חינוך - העצמה, התפתחות אישית ומעורבות חברתית

​עיריית ירושלים באמצעות מנהל חינוך, מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי ההליך בבקשה למתן הצעות עבור תכניות בנושא חינוך ערכי, העצמה, התפתחות אישית, מעורבות חברתית ותמיכה פדגוגית לבתי ספר במזרח העיר ירושלים.

ללא תאריך

05/08/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

העירייה יוצאת בקול קורא לתכניות התערבות לחנוך ערכי והכנה וליווי של תלמידי יסודי, חטה"ב והתיכונים, על פי תנאי הסף והקריטריונים בהתאם למסמכי ההליך המפורטים בקובץ המצורף מטה.

המועד להגשת שאלות הבהרה הינו 26.08.2018  עדהשעה 12:00 לגב' רנאן עליאן בדואר אלקטרוני: Rnalian@jerusalem.muni.il 

את ההצעות יש למסור במעטפה סגורה למינהל החינוך ולהכניס לתיבת המכרזים במינהל החינוך בכיכר ספרא, בניין 3 קומה  2 בארכיב. עד לתאריך 30.08.2018

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעות או חלק מהן או הצעה כלשהי.

למסמכי ההליך ופרטים מלאים לחצו כאן


חזור