קול קורא לקבלת הצעות לשכירות נכסים במזרח ירושלים-עיריית ירושלים

קול קורא לקבלת הצעות לשכירות נכסים במזרח ירושלים

עיריית ירושלים, באמצעות מנהל חינוך, מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות לשכירת נכסים במזרח ירושלים למטרת מוסדות חינוך.

תצוגת תאריך

10/06/2018

19/03/2018 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

מינהל חינוך ירושלים מבקש לקבל הצעות לשכירת מבנים עבור מוסדות חינוך, כמפורט להלן:

  • מבנה ששטחו לא יפחת מ- 250 מ"ר, בצירוף חצר/שטח חיצוני צמוד למבנה בשטח שלא  יפחת מ-200 מ"ר.
  • מבנה ששטחו לא יפחת מ- 1000 מ"ר, בצירוף חצר/שטח חיצוני צמוד למבנה בשטח שלא יפחת מ-500 מ"ר. 

    בשכונות הבאות: בית חנינא, שועפאט, וואדי אלג'וז, שיך ג'ראח, מרכז העיר, אלטור ואלצוואנה.
  1. ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה וחתומה לתיבת ההצעות הממוקמת במשרדי העירייה בכיכר ספרא בבניין 1 קומה 5. את ההצעות יש להגיש למר מוחמד עוויסאת אגף נכסי העירייה, לא יאוחר מתאריך 10.7.2018 עד השעה 12:00.
  2. את ההצעות יש להגיש ע"ג נספח 1 המצורף לקול הקורא.     
  3. למען הסר ספק מובהר כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה, כל הצעה, ואינה מתחייבת להשתמש בתקציב העומד לרשותה, כולו או חלקו. 

נספחים:

לפרטי קול קורא מלאים ונספח 1 לחצו כאן

לחוזה התקשרות לחצו כאן


חזור