הזמנה להציע הצעות לביצוע תהליך הערכת ביצועי מנהלים ועובדים - עיריית ירושלים

הזמנה להציע הצעות לביצוע תהליך הערכת ביצועי מנהלים ועובדים

​עיריית ירושלים נערכת להמשך ביצוע תהליך הערכת ביצועים שנתי ועדכונו,  בהתאם ליעדים ולתפיסות שמובילים הנהלת העירייה ואגף משאבי אנוש, אשר שמים דגש על  חווית העובד ומחוברות ארגונית. 

ללא תאריך

10/07/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

הינך מוזמן להגיש הצעה לביצוע תהליך הערכת ביצועי מנהלים ועובדים וסקר עמדות עובדים כמפורט בקובץ המופיע מטה.


לוח זמנים להגשת ההצעה

חברות המעוניינות להגיש הצעה מוזמנות למסור הצעתן וטיוטת חוזה חתום במסירה אישית במעטפה סגורה עליה יירשם "הצעה לתהליך הערכת ביצועי מנהלים ועובדים ולסקר עמדות עובדים בעיריית ירושלים", לתיבת ההצעות שבמזכירות מנהלת משאבי אנוש, לגב' אורלי בנברון/עדי אזולאי, (בין השעות 8:30 – 15:00) בניין 3, קומה 4, מינהל משאבי אנוש, כיכר ספרא, עיריית ירושלים, בלבד.


יש למסור את מעטפות ההצעות לא יאוחר מיום 30/7/18 עד השעה 13:00, במשאבי אנוש, בנין 3, קומה 4, אצל הגב' אורלי בנברון


שאלות הבהרה תתבצענה בכתב בלבד, במייל חוזר לאתי קלפפיש kpeti@jerusalem.muni.il , עד לתאריך:17/7/18  ותשובות תינתנה עד  תאריך 24/7/18 .

יודגש כי - על המציע / החברה המציעים להיות רשומים באחת מרשימות המציעים של העירייה, בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016.
הצעות שיוגשו ממציעים אשר אינם רשומים ברשימות המציעים, יוחזרו לשולח.

לפרטים מלאים אודות ההליך לחצו כאן

להסכם לחצו כאן

לתשובת העירייה לשאלות הספקים לחצו כאן

 


חזור