קול קורא הזמנה למתן שירותי עריכת דין - הסכמי פיתוח - עיריית ירושלים

קול קורא הזמנה למתן שירותי עריכת דין - הסכמי פיתוח

עיריית ירושלים מזמינה עורכי דין להגיש הצעות לליווי ומתו יעוץ משפטי בתחום הסכמי הפיתוח וכמפורט במסמכים המצורפים.​

ללא תאריך

22/03/2017

01/01/1970 00:00

תמונה1

מפרט ההליך "תנאי ההליך" , זמין באתר העירייה , תחת מכרזים , על המציעים להגיש פרופיל נסיון והתמחות ולעמוד בתנאי הסף ויתר התנאים המפורטים במסמך "תנאי ההליך".


ועדה עירונית תבחן את ההצעות בהתאם למסמך "תנאי ההליך".


הזוכה יתחייב לחתום על חוזה בנוסח המצוי בעירייה.


את פרופיל הנסיון, תנאי ההליך וטיוטת חוזה חתומים יש להגיש ולשלשל לתיבת המכרזים באופן ידני, במעטפה שעליה רשומים פרטי ההליך, בכיכר ספרא 8 ירושלים, קומה 3 , לידי הגב' תמי ווקנין בתיה בן הרוש, בין השעות 9:00-12:00 בלבד, ולא יאוחר מיום ראשון 30.04.17 (עד שעה 12:00)


כל שאלה בנושא הליך ההצעות תופנה ותועבר בכתב לממונה על כלכלה אורבנית מר חגי רגב, בדואר אלקטרוני .RGHAGAY@jerusalem.muni.il

אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי

לפרטים נוספים לחצו כאן

 

שאלות ותשובות הבהרה להליך בחירת עורכי דין:
שאלהתשובה

באיזה שלב יידרש המציע להשלים את נספחי כתב התחייבות לשמירה על סודיות, תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים ושאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים?

יש לצרף את הנספחים כשהם מלאים וחתומים כבר בשלב הגשת ההצעות.


חזור