הודעות קול קורא תכניות חינוכיות - עיריית ירושלים

הצעות מחיר לתכנית חינוכית בנושא זיהום אוויר וסביבה בריאה

​מינהל חינוך, המחלקה למדע, טכנולוגיה וקיימות, בעיריית ירושלים פונה בזאת בבקשה למתן הצעות מחיר עבור פיתוח והפעלת תכנית חינוכית-קהילתית בנושא זיהום אוויר וסביבה בריאה בבתי ספר יסודיים במהלך שנה"ל תשע"ח.

ללא תאריך

12/07/2017

01/01/1970 00:00

נגישות :

 

לפרטים נוספים :

תמונה1

פיתוח והפעלה של תכנית חינוכית למורים ולתלמידי בתי ספר יסודיים במערב ובמזרח העיר ירושלים, המתמקדת באיכות האוויר במרחב העירוני. התכנית תופעל במהלך שנה"ל תשע"ח ותהיה בדגש על הפחתת זיהום אוויר מתחבורה ומשריפת חומרים במדורות ל"ג בעומר ו/או שריפת פסולת.

למסמך הצעות מחיר לחצו כאן

לחוזה הליך הגשת תכניות חינוכיות לחצו כאן
לנספח א' מפרט עבודות לחצו כאן

לנספח ב' הצעת מחיר לחצו כאן
לנספח ד' טבלה להצגת דרישות סף לחצו כאן


שאלות ו/ואו בקשות למתן הבהרות לגבי הליך זה, יש להפנות אך ורק בכתב, עד יום שני 17.7.17  בשעה 12:00
לאסנת בבלי, מנהלת היחידה לחינוך לקיימות, מחלקת מדע טכנולוגיה וקיימות, מינהל חינוך,  בדוא"ל:  bvasnat@jerusalem.muni.il  

 

את ההצעה יש למסור במעטפה סגורה, עליה יצוין "תכנית חינוכית-קהילתית בנושא זיהום אוויר וסביבה בריאה" ותכלול את כל המסמכים המתבקשים לעיל. 

את ההצעה יש להעביר למינהל החינוך, עיריית ירושלים לתיבת מכרזים/הצעות מחיר הנמצאת בכיכר ספרא, בניין 3, קומה 2  עד לתאריך  25.7.17  בשעה 12:00. 

הצעות שיתקבלו לאחר המועד שצוין לעיל לא תיבדקנה.


 
 
חזור